Kirsi Ahonen, FM

Tutkijakoulutettava
Historiatieteen laitos
FIN-33014 Tampereen yliopisto
puh. +358-40-767 6445
sähköposti: kirsi.ahonen@uta.fi

Kaupungit ja aikuiskoulutus

Tutkin väitöskirjassani aikuiskoulutuksen roolia kaupunkien kehityksessä tarkastelemalla eri aikuiskoulutusmuotojen syntyä, vakiintumista ja vaikutuksia Tampereella ja Göteborgissa vuosina 1870-1990.

Kaupungeissa kiinnitettiin huomiota aikuisväestön tiedon ja taidon tason kohottamiseen 1800-luvun lopulta lähtien. Aikuisten koulutus on usein kytkeytynyt kaupungeissa aikaisemmin toimineisiin oppilaitoksiin, mutta sitä varten on luotu myös omia instituutioitaan. Tutkimus keskittyy uusiin toimintamuotoihin ja instituutioihin liittyneisiin innovatiivisiin prosesseihin, joissa tarpeet ja tavoitteet muuntuivat yksilöllisiksi ja yhteiskunnallisiksi vaikutuksiksi. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalisista innovaatioista sekä inhimillisen ja sosiaalisen pääoman käsitteistä käyty yhteiskuntatieteellinen keskustelu.

Tutkimuksen näkökulma on vertaileva. Tarkastelen eri aikuiskoulutusmuotoja rinnakkain ja vertaan kaupunkeja valtakunnalliseen sekä muuhun pohjoismaiseen kehitykseen. Pohjoismaat ovat kiinnostava kohde pitkän aikavälin tutkimuksessa aikuiskoulutusperinteensä sekä tämänhetkisen kansainvälistä huippuluokkaa olevan aikuiskoulutukseen osallistumisasteen takia.