Tampereen yliopiston kirjasto - Informaatiotieteiden tiedekunta
Johdanto
Kirjaston esittely
TiedonhankintaTiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Viittaukset sähköisiin dokumentteihin

Kuten perinteistenkin julkaisujen lähdeviitteistä myös sähköisten aineistojen lähdeviitteistä pitää tulla selväksi, mistä aineistosta on kysymys. Sähköisen aineiston lähdeviitteestä on lisäksi käytävä ilmi, missä aineisto tarkkaan ottaen sijaitsee ja miten sen sieltä löytää. Lähdeviitteiden tekemistä helpottamaan on kehitetty standardi, joka antaa ohjeet siitä, millä tavoin erityyppiset sähköiset aineistot merkitään lähdeviitteisiin. SFS 5831 -standardi, Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin (1998) vastaa sisällöltään kansainvälistä ISO 690-2 standardia. Se löytyy käsikirjastosta luokasta Ref 6 sekä pääkirjastosta että Humanikasta.

Perinteisten tunnistetietojen (tekijä, nimeke, julkaisupaikka, julkaisija, julkaisuaika) lisäksi standardi määrittelee yksityiskohtaisesti, millä tavoin julkaisutyyppi, päivityksen ajankohta, viittauksen ajankohta, saatavuus ja käyttötapa pitää merkitä lähdeviitteisiin.

Sähköinen dokumentti voi muistuttaa painettua julkaisua (esim. kirjaa, artikkelia tai kausijulkaisua) tai se voi olla aivan erimuotoinen (esim. tietokoneohjelma, tietokanta, verkkojulkaisu, CD-ROM tai levyke). Standardi määrittelee, mitä tietoja sähköisistä dokumenteista lähdeviitteisiin merkitään ja missä järjestyksessä tiedot esitetään.

Lähdeviitteen tiedot otetaan dokumentista itsestään, sen oheisaineistosta tai pakkauksesta. Tietojen on viitattava nimenomaan siihen versioon, jota on käytetty. Tiedot otetaan viitteeseen siinä muodossa kuin ne esiintyvät dokumentissa.

Verkkodokumenttien merkitsemisessä lähdeviitteisiin on joitakin erityisiä sääntöjä. Dokumentin sijainti pitää laittaa lähdeviitteeseen. URL (Uniform Resource Locator)-tunnuksen avulla on mahdollista löytää tietty resurssi Internetistä. Viitteeseen merkitään miten (esim. ftp, http) ja mistä (verkko-osoite) dokumentti löytyy. Yhtä tärkeää on laittaa myös viittauspäivä, sillä verkossa olevan aineiston sijainti voi muuttua tai se voi poistua kokonaan verkosta.

Viittausohjeet koskevat paitsi Internetistä otettua materiaalia myös muuta sähköisessä muodossa tallennettua materiaalia. Mahdollisia viestintyyppejä ovat muun muassa:

[atk-tallenne]
[online-tietokanta]
[ohjelmalevyke]
[magneettinauha]
[cdrom, erillisteos]
[levyke]
[verkkolehti]
[verkkokausijulkaisu]
[sähköposti]
[sähköinen ilmoitustaulu]

Seuraavassa on esimerkkejä viittaamisesta kokonaiseen sähköiseen dokumenttiin ja sähköisen kausijulkaisun artikkeliin. Muihin sähköisiin dokumentteihin viittaamisesta ks. tarkemmat ohjeet standardista.

Viittaaminen koko dokumenttiin

Kun viitataan kokonaiseen dokumenttiin, pakollisia tietoja ovat tekijä, dokumentin nimi, viestintyyppi, laitos, julkaisupaikka, julkaisija/kustantaja, julkaisuaika, päivitysaika/muuttamisaika, saatavuus, verkko-osoite (pakollinen verkkojulkaisuille) ja standardinumero.

Esimerkki väitöskirjatietokannan dokumenttiin viittaamisesta:

Halttunen, Kai, Two Information Retrieval Learning Environments: Their Design and Evaluation [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004 [viitattu 19.5.2005]. Julkaistu myös painettuna sarjassa Acta Universitatis Tamperensis ; 1020, ISBN: 951-44-6008-1 . Saatavissa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6009-X.pdf. ISBN: 951-44-6009-X.

Viittaaminen artikkeliin

Kun viitataan sähköisen kausijulkaisun artikkeliin tai muihin itsenäisiin osiin, pakollisia tietoja lähdeviitteeseen ovat artikkelin tekijä, artikkelin nimi/otsikko, kausijulkaisun nimi, viestintyyppi, laitos, kausijulkaisun yksittäistä osaa koskeva merkintö, päivitysaika/muuttamisaika, viittaamisen ajankohta (jos on kyse verkkodokumentista), sijainti emojulkaisussa, saatavuus, verkko-osoite (jos kyseessä on verkkodokumentti) ja standardinumero.

Esimerkki EBSCOhost -palvelun kautta saadusta artikkelista:

Bacchus, Michael, Strung out: legal citation, The Bluebook, and the anxienty of authority. University of Pennsylvania Law Review [verkkolehti]. 2002 , vol. 151, nro 1. [viitattu 23.05.2005]. Saatavissa: http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=aph&an=8543260 . ISSN 0041-9907 .

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet