Tampereen yliopiston kirjasto - Informaatiotieteiden tiedekunta
Johdanto
Kirjaston esittely
TiedonhankintaTiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Johdanto

Tiedonhankinnan perusteet –kurssilla opetellaan tiedonhankintataitoja, jotka ovat jokaiselle opiskelijalle välttämättömiä hyviä opiskelutaitoja. Tiedonhankintataitojen opiskelu aloitetaan perusteista ja käytännön taidoista eli Tampereen yliopiston kirjaston palveluiden käytöstä ja tiedonhankinnasta kirjaston tarjoamista aineistoista. Kurssin harjoitustehtävien avulla näitä perustaitoja pyritään yhdistämään koko opiskeluaikaan liittyvään tieteelliseen tiedonhankintaan.

Kurssilla tutustutaan tiedonhakuun seuraavista resursseista: Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmaluettelo Tamcat; tieteellisten kirjastojen yhteisluettelo Linda; elektronisten kirjojen kokoelmat netLibray ja Ebrary; kotimaiset verkossa olevat artikkeliviitteiden kokoelmat Arto ja Aleksi; kansainväliset tietokantapalvelut ja niiden tarjoamat elektronisten lehtien tietokannat. Palveluihin tutustuminen tapahtuu Nelli-tiedonhakuportaalia hyödyntäen. Kurssilla tarkastellaan myös internetin kautta tapahtuvaa tieteellistä tiedonhankintaa. Tiedonhankintataitojen opetukseen sisältyy hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvä aineistojen kriittisen ja eettisen käytön opetus.

Tiedonhankintataidot ovat osa informaatiolukutaitoa. Lyhyesti määriteltynä informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa sekä arvioida ja käyttää kriittisesti ja eettisesti löydettyä tietoa. Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan ja tietotekniikan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä, mutta myös edistävät tulosten laatua.

Opiskelijan tiedonhankinnan ajattelua pyritään kehittämään siten, että niin opiskellessaan kuin myöhemmin valmistuessaan opiskelijalla olisi hyvät informaatiolukutaidon vaatimat tiedonhankintataidot. Tampereen yliopiston kirjaston tiedonhankintataitojen koulutuksen tavoitteena on olla mukana yhteistyössä yliopistossa tapahtuvassa opetus- ja opiskelumenetelmien kehittämisessä.

Tiedonhankinnassa ei ole kyse pelkästään mekaanisesta tiedonhakujen tekemisestä, vaan prosessista, joka läheisesti tutkimustyöhön liittyvänä kestää koko opiskelujen ajan. Tiedonhankinta toimintona elää ja muuttuu prosessin aikana, ja sitä on useastikin suunniteltava uudelleen. Systemaattiseen tiedonhankintaan liittyvät taidot edellyttävät tietämystä oman tieteenalan tiedon organisoinnista ja eri tiedonhakuŽtavoista sekä saatavilla olevien resurssien tuntemusta.

Tämä kurssi on suunnattu vahvistamaan perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden perustaitoja.

Infomaatiotieteiden alojen tiedonhaku

Tällä kurssilla käydään läpi joukko informaatiotieteiden alojen tiedonhakuun soveltuvia kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

Tampereen yliopiston kirjaston oma kokoelmaluettelotietokanta TAMCAT on keskeisin käsiteltävistä tietokannoista. Niin TAMCATin kuin muidenkin tietokantojen käyttöön tutustutaan NELLI-portaalin kautta. Kurssilla tutustutaan myös Suomen korkeakoulu­kirjastojen yhteisluettelotietokantaan LINDA ja sähköisten kirjojen kokoelmiin Ebrary ja eBooks on EBSCO host, jotka sisältävät mm. kurssikirjoja. Lisäksi kurssilla perehdytään kotimaiseen ARTO artikkeliviitetietokantaan.

Kansainvälisistä tietokannoista käydään läpi keskeisiä informaatiotieteiden elektronisia lehtiä tai pelkästään lehtien viitetietoja sisältäviä tietokantapalveluja, kuten Science Direct, EBSCOhost ja Emerald journals.

Lisäksi tutustutaan kirjaston tarjoamiin muihin tiedonhankintaan liittyviin apuvälineisiin, kuten elektronisiin hakemistoihin ja sanakirjoihin, esitellään Refworks viitteidenhallintaohjelma ja pääsy verkossa oleviin Open Access-julkaisuihin. Käydään myös jonkin verran läpi avoimen verkon (Internet) aihehakemistojen käyttöä tieteellisen tiedon hakemiseen, lähinnä jonkun hakuohjelmaan kautta.

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet