Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Mikrotasolla

säännöllisesti toistuva pulssi hahmotetaan joko tasa- tai kolmijakoiseksi.

Tasajakoisessa rytmissä korollista tahtiosaa seuraa saman mittainen koroton tahtiosa.

Kolmijakoisessa rytmissä korollista tahtiosaa seuraa kaksi saman mittaista korotonta tahtiosaa.

Kun kuunnellaan täysin tasaisena toistuvaa pulssia, se hahmottuu joko tasa- tai kolmijakoisena.


Tasajakoinen Kolmijakoinen