Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Dodekafonia

on yksi 1900-luvun merkittävä sävellystekniikka. Dodekafoniassa sävelten välinen hierarkia menettää merkityksensä: ei ole perussäveltä tai muita tonaalisia keskuksia, vaan kaikki sävelet ovat "tasa-arvoisia", ja niiden esiintyminen sävelkudoksessa määräytyy sävellyksen perustana olevan 12-sävelrivin mukaan. Riviä voidaan käyttää paitsi alkuperäisessä muodossaan ( O), myös peilikuvana (I) ja retroversiona (R) tai retroversion peilikuvana (RI).

Itse rivi voi olla säännönmukainen tai säännötön. Yleensä dodekafoniassa on ollut tapana välttää tonaalisiin funktioihin viittaavia melodiaintervalleja ja sointumuodostelmia. Toisaalta joskus kolmisointumuodostelmat ja niiden symmetriat on otettu dodekafonian lähtökohdaksi.

Dodekafonia-esimerkit