Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät - Työelämän tutkijan palkinto

Työelämän tutkijan palkinto

Työelämän tutkimuspäivien ohjausryhmä päätti vuodesta 2008 lähtien myöntää vuosittain Työelämän tutkijan palkinnon. Se annetaan tunnustuksena huomattavasta työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edistämiseksi.

Palkintoon sisältyy myös sen ensimmäisen saajan dosentti Raija Julkusen kirjan Uuden työn paradoksit innoittamana tavoite tuottaa nykytyöelämässä valitettavan yleiselle tunnustusvajeelle vastavoimia. Myönteinen palaute ja arjen kokemukset omassa työssä onnistumisesta ovat tulleet harvinaisuuksiksi. Työelämän tutkijan palkinto toimii ilmiön symbolisena vastavoimana muistuttaen yleisemminkin kiitoksen ja tunnustuksen antamisen tarpeellisuudesta.

Vuoden työelämän tutkijan valitsee edellisen vuoden palkinnon saaja tutkimuspäivien ohjausryhmän tekemän kyselyn kautta saamiensa ehdotusten pohjalta.

 

Työelämän tutkijan palkinnon saajat vuosittain

Professori Asko Suikkanen - katso kiitospuhe tästä

suikkanen

Asko Suikkanen on ansioitunut työelämän tutkija, joka on pitkän uransa aikana ehtinyt tarkastella suomalaista työelämää ja työmarkkinoita monelta eri kantilta. Hän on tutkinut työsuojelua, kuntoutusta, työelämän riskejä, työuria, siirtymien työmarkkinoita, liikkuvaa työvoimaa, eri ikäluokkien työmarkkinaosallistumista sekä työn ja sosiaalisen hyvinvoinnin suhdetta mm. Suomen Akatemian rahoituksella. Suikkanen on toiminut Lapin yliopistossa sekä sosiaalipolitiikan että sosiologian professorina. Hänellä on laajat meriitit uusien työelämän tutkijoiden ohjaamisessa sekä omassa ylipistossaan että valtakunnallisesti mm. Työverkko-tutkijakoulun kautta. Eläköityminen Lapin yliopiston professorin toimesta ei ole tarkoittanut tutkimustoiminnan loppua, vaan emerituksena Suikkanen jatkaa aktiivista tutkijauraansa. Asko Suikkanen on myös suosittu luennoitsija ja median käyttämä asiantuntija, joka osaa kertoa keskeisistä työelämän muutosprosesseista myös kansantajuisesti.

Kaiken kaikkiaan Asko Suikkanen on laaja-alainen työelämän tutkija, innostava ja kriittinen opettaja sekä aktiivinen ja itsensä likoon laittava yhteiskunnallisiin epäkohtiin pureutuva keskustelija. Hän ansaitsee elämäntyöllään työelämän tutkijan palkinnon vuonna 2014.

Onneksi olkoon, Asko!

Professori Jouko Nätti

 

Professori Jouko Nätti

natti

Työelämän tutkijan palkinnon saajan valitsijalla on kaksi huolenaihetta: ensin, tuleeko hyviä ehdotuksia ja sitten, jos hyviä ehdotuksia onkin monta. Tämä jälkimmäinen huoli on tietenkin miellyttävä pulma, ja hyvistä ehdokkaista esiin nousi se paras, primus inter pares, ensimmäinen vertaistensa joukossa. Tämän vuoden työelämän tutkija on hankkinut tieteelliset meriittinsä sekä tutkijana että opettajana. Hänellä on erittäin hyvät ja pitkäaikaiset kansainväliset suhteet työelämän tutkimuksessa ja sitä koskevassa koulutuksessa sekä pitkä ura tutkijana ja tutkimusprojektien vetäjänä. Hänen tutkimusaiheensa ovat eläneet myötäillen suomalaisen työelämän muuttuvia haasteita.

Yksi hänen tutkimusaiheistaan on ollut aikapula, ja niin poikkeuksellisen laajalle alueelle työelämätutkimuksen kenttää ovat hänen tutkimuksensa suuntautuneet, että selvästikin hän on löytänyt avaimia aikapulan kanssa toimeen tulemiseen omassa työssään. Hän on paneutunut muun muassa työmarkkinoiden lohkoutumiseen, työmarkkinapolitiikkaan, työn epävarmuuteen, määräaikaiseen työhön ja työttömyyteen, työn ja muun elämän suhteeseen sekä työn tekemisen muuttuviin aikoihin ja paikkoihin. Näillä aihealueilla hän on kehittänyt Suomessa tavallaan oman "koulukuntansa", kasvattanut nuorten tutkijoiden sukupolven ja verkottunut laajasti kansainvälisiin tutkijaverkostoihin.

On esimerkillistä ja erittäin arvostettavaa, että ansiokkaan tutkijauransa lisäksi tämän vuoden työelämän tutkija on panostanut merkittävästi opettamiseen ja ohjaamiseen. Opettajana hän on ollut aktiivisesti kehittämässä työelämän tutkimuksen maisteriohjelmaa ja osallistunut LabourNet tohtorikoulutusohjelman toimintaan opettajana ja ohjaajana. Palkinnonsaajaa koskeneissa ehdotuksissa hänen lisäksi todetaan kannustaneen lukuisia nuoria tutkijoita ja kasvattaneen uusia sukupolvia työelämän tutkimukseen. Niinpä yksi häntä ehdottanut henkilö kirjoittaakin: ”Olen jo pitkään kollegoiden kanssa ihmetellyt sitä, että kysyttäessä lähes keneltä hyvänsä nuorelta tutkijalta, "kuka on ohjaajasi", oikea vastaus on aina "Jouko Nätti".

On suurenmoinen kunnia saada onnitella, vaikka näin välitetysti, vuoden työelämän tutkijaa: Paljon onnea, professori Jouko Nätti!

Jari Hakanen

Vanhempi tutkija Jari Hakanen

Jari HakanenTänä vuonna työelämän tutkimuspäiville tehdyistä ehdotuksista olen valinnut tutkijan, joka on sekä ansioitunut tutkija että yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimustyössään hän edustaa suuntausta, joka luo myönteistä henkeä työelämän kehittämiseen. Pohtiessaan sitä, miten positiivista henkeä ja innostusta työhön voitaisiin kehittää, hän on muotoillut suomalaisen käsitteen ”työn imu”, jonka varmasti kaikki suomalaiset työelämän tutkijat tuntevat. Palkinnon saaja on dosentti Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

Liian usein tutkijat jäävät pyörittämään itselleen kiinnostavia teorioita eivätkä uskalla yhdistää tuloksiaan todelliseen elämään. Jari Hakanen on kuitenkin pitänyt tärkeänä omien tutkimustulostensa tuomista julki ja suuren yleisön käyttöön. Hän on toisin sanoen sitä harvinaista tutkijatyyppiä, joka uskaltaa altistaa itsensä julkiselle keskustelulle eikä katsele maailmaa vain tutkijatornista käsin.

Jari Hakanen pohtii työelämää positiivisen psykologian näkökulmasta kysyen, mitkä asiat auttavat jaksamaan työssä paremmin ja lisäävät samalla työn mielekkyyttä. Näitä kysymyksiähän me juuri nyt kysymme, kun olemme kiinnostuneita työurien pidentämisestä ja yleensä työhyvinvoinnista.

Jari Hakanen vakuuttaa meitä siitä, että myönteinen asenne auttaa löytämään lisää voimavaroja. Myönteisen asenteen avulla voimme vaikuttaa paremmin siihen, että työhön saadaan riittävästi tekijöitä, että työtä voidaan aina kehittää paremmaksi, vetävämmäksi ja työn imua luovaksi. Jari Hakanen haluaa painottaa sitä, että jokaisen ihmisen työ voi sisältää työn imua eli onnistumisen kokemuksia. Työn imu ei ole mikään vain korkeaa koulutusta vaativan työn ominaisuus.

Jari Hakasen oma työyksikkö perustelee ehdotustaan seuraavasti: ”Hänen tutkimuksensa ovat avanneet laajasti ovia uudenlaiselle keskustelulle ja näkökulmalle. Hänen tekemänsä työ on merkinnyt hienoja uusia mahdollisuuksia suomalaisen työelämän kehittämiselle. Hän on myös erittäin laajasti verkostoitunut tehden tiivistä tutkimusyhteistyötä paitsi Suomessa myös useiden ulkomaisten tutkijakollegojen ja tutkimusryhmien kanssa eri puolilla maailmaa. Kansainvälisessä yhteistyössä osaaminen kehittyy ja välittyy, ja samaa ilmiötä koskevien kansainvälisten aineistojen yhteiskäyttö tuo tärkeää ja tuoretta tie-toa suomalaistenkin työhyvinvointiin.

Jari Hakanen ei ole pelkästään tutkija, vaan hänelle tiedon jalkauttaminen työelämään ja työpaikkojen kehittämiseen on ollut keskeisen tärkeää koko hänen tutkijanuransa ajan. Pitkän kouluttajataustansa ansiosta hän osaa kertoa tutkimustiedosta kuulijoilleen kansanomaisesti ja saa kuulijansa innostumaan ja osallistumaan. Tämä on omiaan lisäämään tutkimustiedon vaikuttavuutta.”

Onnittelen Jari Hakasta lämpimästi hänen tärkeästä panoksestaan työelämän tutkimuksessa sekä siitä, miten loistavan tutkijaesikuvan hän on meille antanut!

Anna-Maija Lehto