Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät

Ohjeita abstraktin, konferenssipaperin ja artikkelin kirjoittajille

 • Mikäli haluat pitää esityksen työryhmässä, lähetä enintään 2500 merkin abstrakti esityksestäsi palautusjärjestelmän kautta (lomake) viimeistään 31.8.2014 klo 23.59 (päättynyt).
 • Esitykset työryhmiin valitaan lähetettyjen abstraktien perusteella.
 • Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat abstraktien hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään perjantaina 5.9.2014 klo 12.00 mennessä. Konferenssikoordinaattori ilmoittaa tuloksen ehdotuksen lähettäjälle sähköpostitse.
 • Hyväksytyt abstraktit julkaistaan Työelämän tutkimuspäivien 2014 verkkosivuilla.
 • Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille viimeistään maanantaina 13.10.2014.
 • Konferenssijulkaisuun tarjottavat ja arvioitavat artikkelien käsikirjoitukset lähetetään palautusjärjestelmän kautta palautuslomakkeella viimeistään maanantaina 13.10.2014 (päättynyt). Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti.
 • Arvioija ilmoittaa viimeistään perjantaina 14.11.2014 artikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen.


Arvioidun, julkaisukelpoisen ja viimeistellyn käsikirjoituksen palautus

Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset suoraan konferenssikoordinaattorille palautusjärjestelmän kautta palautuslomakkeella viimeistään maanantaina 15.12.2014.


Ohjeita konferenssipaperin kirjoittajalle

Hyväksytyn abstraktin lähettäjä kirjoittaa esityksestään 3000–5000 sanan laajuisen konferenssipaperin, jossa esitellään abstraktia laajemmin esityksen sisältöä ja pääkohtia.

Esitelmien arviointi ja konferenssijulkaisu

Hyväksytyn esitelmän kirjoittaja(t) voi(vat) tarjota esitelmää varten kirjoittamastaan konferenssipaperista 3000–5000 sanan laajuista artikkelia julkaistavaksi Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisut -sarjan numerossa 6/2015.

On toivottu, että tutkimuspäivien esitelmät pitäisi hyväksyä referee-menettelyllä. Vuosien 2010, 2011, 2012 ja 2013 tutkimuspäivillä tarjosimme mahdollisuuden myös esitettyjen paperien julkaisemiseen – julkaistavaksi tarjotut vuoden 2014 tutkimuspäivien paperit julkaistaan verkkojulkaisuna uudessa sarjassa "Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja" Tampereen yliopiston sähköisissä julkaisuissa osoitteessa http://tampub.uta.fi/ vuoden 2015 keväällä.

Työryhmiin voi tarjota papereita kahdessa kategoriassa:

(I) Paperit, jotka tarjotaan arvioitavaksi julkaisemista silmällä pitäen ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen julkaistaan toimitetussa verkkojulkaisussa (referee-menettely). Tällöin artikkelin käsikirjoitus on lähetettävä arvioitavaksi abstraktin hyväksymisen jälkeen palautusjärjestelmän kautta (päättynyt). Julkaisukelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon paitsi artikkelin tieteellinen laatu ja merkitys, myös sen informatiivisuus ja kiinnostavuus laajemman työelämän tutkimuksesta kiinnostuneen lukijakunnan kannalta. Arvioinnin kriteerit ovat siis laveammat kuin esim. tieteellisten aikakauslehtien varsinaisille artikkeleille asettamat julkaisukriteerit.

(II) Muut paperit, joita ei tarjota tai hyväksytä julkaistavaksi tutkimuspäivien julkaisussa. Tässä kategoriassa soveltuvat esitettäväksi esimerkiksi jo julkaistujen tai keskeneräisten hankkeiden esittelyt, keskustelupuheenvuorot ja muut esitelmät, joita tekijä ei halua tarjota konferenssijulkaisuun vaan mahdollisesti julkaista muulla foorumilla. Tälloin konferenssipaperit toimitetaan suoraan kunkin työryhmän koordinaattor(e)ille s-postitse.

Työryhmien koordinaattorit arvioivat, mitkä paperit hyväksytään julkaistavaksi (mahdollisesti ehdotettujen korjausten jälkeen).

Ilmoita – samalla kun lähetät abstraktin – tarjoatko esitelmääsi kategoriaan I (julkaistavaksi) vai II (ei julkaistavaksi).

Julkaisulupa

Palautusjärjestelmän kautta tehty ilmoitus halukkuudesta tarjota esitelmää julkaistavaksi konferenssijulkaisussa toimii samalla julkaisulupana.

Muita julkaisumahdollisuuksia

Esitysten pohjalta kirjoitettuja artikkeliehdotuksia voi tarjota julkaistavaksi myös Työelämän tutkimus -lehdessä. Julkaistavat artikkelit valitaan lehden normaalilla refereemenettelyllä. Tiedustelut: päätoimittaja Mia Tammelin, mia.tammelin@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto..

Julkaistavan artikkelin kirjoitusohjeet

Artikkelin käsikirjoitus

Työryhmä, kirjoittajien nimet, organisaatiot ja yhteystiedot (järjestyksessä: työryhmä, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kirjoitetaan vasempaan yläreunaan ennen konferenssipaperin otsikkoa. Kappaleet erotetaan ylimääräisellä rivin vaihdolla.

 • Abstrakti lähetetään artikkelin mukana ja sen pituus on 100–150 sanaa. Abstraktin tulee olla yhden tekstikappaleen mittainen tiivistys artikkelin sisällöstä. Sen tulee seurata artikkelin rakennetta; siinä tulee ilmetä artikkelin aihepiiri, tutkimuskysymys, käytetty aineisto, menetelmälliset, käsitteelliset ja teoreettiset välineet sekä keskeiset tulokset.
 • Käsikirjoitukseen tulee liittää 3–5 avainsanaa
 • Käsikirjoituksen laajuus on 3000–5000 sanaa
 • Tallennusmuoto on doc tai docx
 • HUOM! Yhden tiedoston maksimikoko on 15400 kb, voit tarvittaessa liittää palautuslomakkelle useampia tiedostoja. Tarvittaessa lähetä kuvat, kuviot ja taulukot erillisinä tiedostoina (merkitse kuvien, kuvioiden ja taulukoiden paikka tekstiin).
 • Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden tulee olla verkkojulkaisuun tarkoitetussa muodossa.
 • Kuvien skannaus:
  1. Mustavalko- eli grayscalekuvat – skannausresoluutio 200 dpi – skannaus mode grayscale
  2. Bitmap- eli viivakuvat – skannausresoluutio 1200 dpi – skannaus mode bitmap
  3. Värikuvat – resoluutio 300 dpi
  Tallennusmuoto: TIF tai JPG
  Koko: skannaa lopulliseen kokoon, sillä myöhemmin yli 15 %:n kokomuutokset eivät anna hyvää lopputulosta.
 • Fontti Arial, kirjasinkoko 11
 • Marginaalit: ylhäällä ja alhaalla 2,0 cm, oikealla ja vasemmalla 3,0 cm
 • Riviväli: 1
 • Kaikki teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä. Molemmat reunat tasataan. Tummennusta ei käytetä ja kursiivia tulee käyttää säästeliäästi. Blokkikirjaimia tulee välttää.
 • Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain kappaleiden lopussa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi.
 • Tavutusta ei käytetä.
 • Taulukot on tehtävä Wordin taulukkotoiminnolla ja kuviot mahdollisuuksien mukaan Excelillä.

Lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo

Artikkeleissa lähdeviitteet merkitään sulkeisiin (Ahonen 2000, 35; Ahonen & Bergström 2002, 50). Mikäli kirjoittajia on useampi kuin kolme, ilmoitetaan ensimmäinen nimi ja ym.

Kirjallisuusluettelo liitetään artikkelin loppuun otsikolla Kirjallisuus ja sen laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. esimerkit alla). Lähteistä ilmoitetaan (tässä järjestyksessä) Kirjoittaja(t), vuosiluku (suluissa), kirjan tai artikkelin nimi, painopaikka ja julkaisija.

Internet-lähteistä tulee ilmoittaa tekijän, vuosiluvun (suluissa) ja artikkelin nimen lisäksi täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti on internetistä luettu.

Alapuro, R. (1988) State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press.

Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino.

Lauren, J. & Wrede, S. (2008) Immigrants in Care Work: Ethnic Hierarchies and Work Distribution. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 3 (3), 20–31. [online]. <URL: http://www.etmu.fi/fjem/pdf/FJEM_3_2008.pdf. Luettu 13.9.2010.

Virkki, T. (2004) Työelämän haavoittamat. Teoksessa E. Jokinen, M. Kaskisaari & M. Husso (toim.) Ruumis töihin. Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino, XX-XX.

Tiivistelmä aikataulusta

  viimeistään
Ilmoittautuminen Työelämän tutkimuspäiville 09.09.–21.10.2014
Jälki-ilmoittautuminen korotetulla osallistumismaksulla 22.–28.10.2014
Abstraktit lähetetään palautusjärjestelmän kautta konferenssikoordinaattorille 31.08.2014
Konferenssikoordinaattori lähettää abstraktit työryhmäkoordinaattor(e)ille 01.09.2014
Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat hyväksymisestä/hylkäämisestä.
06.09.2014
Työryhmäkoordinaattori(e)n laatima työryhmän viimeistelty ohjelma ja esitelmien esitysjärjestys konferenssikoordinaattorille konferenssin verkkosivuja ja ohjelmavihkoa varten 09.-15.09.2014
Abstraktit sekä työryhmän ohjelma ja esitysjärjestys verkkosivuille 09.-15.09.2014
Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille. 13.10.2014
Esitelmään pohjautuvaa artikkelia konferenssijulkaisuun tarjoava lähettää artikkelin käsikirjoituksen palautusjärjestelmän kautta. Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti. Myös työryhmäkoordinaattorien itsensä kirjoittamat paperit, joita he mahdollisesti haluavat tarjota julkaistavaksi, tulee toimittaa saman palautusjärjestelmän kautta. 13.10.2014
Arvioija ilmoittaa artikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen. 14.11.2014
Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset konferenssikoordinaattorille palautusjärjestelmän kautta palautuslomakkeella. 15.12.2014
   
Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 6 / 2015 julkaistaan vuoden 2015 keväällä