Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät

Ohjeita abstraktin, konferenssipaperin ja artikkelin kirjoittajille

 • Mikäli haluat pitää esityksen työryhmässä, lähetä enintään 2500 merkin abstrakti esityksestäsi e-lomakkeella viimeistään 31.8.2013 klo 23.59.
 • Esitykset työryhmiin valitaan lähetettyjen abstraktien perusteella.
 • Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat abstraktien hyväksymisestä tai hylkäämisestä e-lomakkeella viimeistään perjantaina 6.9.2013 klo 12.00 mennessä. Konferenssikoordinaattori ilmoittaa tuloksen ehdotuksen lähettäjälle sähköpostitse.
 • Hyväksytyt abstraktit julkaistaan Työelämän tutkimuspäivien 2013 verkkosivuilla.
 • Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille viimeistään maanantaina 14.10.2012.
 • Konferenssijulkaisuun tarjottavat ja arvioitavat artikkelien käsikirjoitukset lähetetään e-lomakkeella viimeistään maanantaina 14.10.2013. Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti.
 • Arvioija ilmoittaa viimeistään perjantaina 15.11.2013 e-lomakkeella artikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen.
 • Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset suoraan konferenssikoordinaattorille e-lomakkeella viimeistään maanantaina 16.12.2013.
 • Tiivistelmä aikataulusta

Ohjeita konferenssipaperin kirjoittajalle

Hyväksytyn abstraktin lähettäjä kirjoittaa esityksestään 3000–5000 sanan laajuisen konferenssipaperin, jossa esitellään abstraktia laajemmin esityksen sisältöä ja pääkohtia.

Esitelmien arviointi ja konferenssijulkaisu

Hyväksytyn esitelmän kirjoittaja(t) voi(vat) tarjota esitelmää varten kirjoittamastaan konferenssipaperista 3000–5000 sanan laajuista artikkelia julkaistavaksi Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisut -sarjan numerossa 5/2014.

On toivottu, että tutkimuspäivien esitelmät pitäisi hyväksyä referee-menettelyllä. Vuosien 2010, 2011 ja 2012 tutkimuspäivillä tarjosimme mahdollisuuden myös esitettyjen paperien julkaisemiseen – julkaistavaksi tarjotut vuoden 2013 tutkimuspäivien paperit julkaistaan verkkojulkaisuna uudessa sarjassa "Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja" Tampereen yliopiston sähköisissä julkaisuissa osoitteessa http://tampub.uta.fi/ vuoden 2014 keväällä.

Työryhmiin voi tarjota papereita kahdessa kategoriassa:

(I) Paperit, jotka tarjotaan arvioitavaksi julkaisemista silmällä pitäen ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen julkaistaan toimitetussa verkkojulkaisussa (referee-menettely). Tällöin artikkelin käsikirjoitus on lähetettävä arvioitavaksi abstraktin hyväksymisen jälkeen e-lomakkeella. Julkaisukelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon paitsi artikkelin tieteellinen laatu ja merkitys, myös sen informatiivisuus ja kiinnostavuus laajemman työelämän tutkimuksesta kiinnostuneen lukijakunnan kannalta. Arvioinnin kriteerit ovat siis laveammat kuin esim. tieteellisten aikakauslehtien varsinaisille artikkeleille asettamat julkaisukriteerit.

(II) Muut paperit, joita ei tarjota tai hyväksytä julkaistavaksi tutkimuspäivien julkaisussa. Tässä kategoriassa soveltuvat esitettäväksi esimerkiksi jo julkaistujen tai keskeneräisten hankkeiden esittelyt, keskustelupuheenvuorot ja muut esitelmät, joita tekijä ei halua tarjota konferenssijulkaisuun vaan mahdollisesti julkaista muulla foorumilla. Tälloin konferenssipaperit toimitetaan suoraan kunkin työryhmän koordinaattor(e)ille s-postitse.

Työryhmien koordinaattorit arvioivat, mitkä paperit hyväksytään julkaistavaksi (mahdollisesti ehdotettujen korjausten jälkeen).

Ilmoita e-lomakkeella – samalla kun lähetät abstraktin – tarjoatko esitelmääsi kategoriaan I (julkaistavaksi) vai II (ei julkaistavaksi).

Julkaisulupa

E-lomakkeella tehty ilmoitus halukkuudesta tarjota esitelmää julkaistavaksi konferenssijulkaisussa toimii samalla julkaisulupana.

Muita julkaisumahdollisuuksia

Esitysten pohjalta kirjoitettuja artikkeliehdotuksia voi tarjota julkaistavaksi myös Työelämän tutkimus -lehdessä. Julkaistavat artikkelit valitaan lehden normaalilla refereemenettelyllä. Tiedustelut: päätoimittaja Mia Tammelin, mia.tammelin@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto..

Julkaistavan artikkelin kirjoitusohjeet

Artikkelin käsikirjoitus

Työryhmä, kirjoittajien nimet, organisaatiot ja yhteystiedot (järjestyksessä: työryhmä, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kirjoitetaan vasempaan yläreunaan ennen konferenssipaperin otsikkoa. Kappaleet erotetaan ylimääräisellä rivin vaihdolla.

 • Abstrakti lähetetään artikkelin mukana ja sen pituus on 100–150 sanaa. Abstraktin tulee olla yhden tekstikappaleen mittainen tiivistys artikkelin sisällöstä. Sen tulee seurata artikkelin rakennetta; siinä tulee ilmetä artikkelin aihepiiri, tutkimuskysymys, käytetty aineisto, menetelmälliset, käsitteelliset ja teoreettiset välineet sekä keskeiset tulokset.
 • Käsikirjoitukseen tulee liittää 3–5 avainsanaa
 • Käsikirjoituksen laajuus on 3000–5000 sanaa
 • Tallennusmuoto on doc tai docx
 • Artikkelitiedoston maksimikoko on 2MB. Mikäli tiedosto on suurempi, kuvat, kuviot ja taulukot tulee lähettää erillisinä tiedostoina (merkitse kuvien, kuvioiden ja taulukoiden paikka tekstiin).
 • Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden tulee olla verkkojulkaisuun tarkoitetussa muodossa.
 • Kuvien skannaus:
  1. Mustavalko- eli grayscalekuvat – skannausresoluutio 200 dpi – skannaus mode grayscale
  2. Bitmap- eli viivakuvat – skannausresoluutio 1200 dpi – skannaus mode bitmap
  3. Värikuvat – resoluutio 300 dpi
  Tallennusmuoto: TIF tai JPG
  Koko: skannaa lopulliseen kokoon, sillä myöhemmin yli 15%:n kokomuutokset eivät anna hyvää lopputulosta.
 • Fontti Arial, kirjasinkoko 11
 • Marginaalit: ylhäällä ja alhaalla 2,0 cm, oikealla ja vasemmalla 3,0 cm
 • Riviväli: 1,5
 • Kaikki teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä. Molemmat reunat tasataan. Tummennusta ei käytetä ja kursiivia tulee käyttää säästeliäästi. Blokkikirjaimia tulee välttää.
 • Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain kappaleiden lopussa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi.
 • Tavutusta ei käytetä.
 • Taulukot on tehtävä Wordin taulukkotoiminnolla ja kuviot mahdollisuuksien mukaan Excelillä.

Lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo

Artikkeleissa lähdeviitteet merkitään sulkeisiin (Ahonen 2000, 35; Ahonen & Bergström 2002, 50). Mikäli kirjoittajia on useampi kuin kolme, ilmoitetaan ensimmäinen nimi ja ym.

Kirjallisuusluettelo liitetään artikkelin loppuun otsikolla Kirjallisuus ja sen laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. esimerkit alla). Lähteistä ilmoitetaan (tässä järjestyksessä) Kirjoittaja(t), vuosiluku (suluissa), kirjan tai artikkelin nimi, painopaikka ja julkaisija.

Internet-lähteistä tulee ilmoittaa tekijän, vuosiluvun (suluissa) ja artikkelin nimen lisäksi täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti on internetistä luettu.

Alapuro, R. (1988) State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press.

Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino.

Lauren, J. & Wrede, S. (2008) Immigrants in Care Work: Ethnic Hierarchies and Work Distribution. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 3 (3), 20–31. [online]. <URL: http://www.etmu.fi/fjem/pdf/FJEM_3_2008.pdf. Luettu 13.9.2010.

Virkki, T. (2004) Työelämän haavoittamat. Teoksessa E. Jokinen, M. Kaskisaari & M. Husso (toim.) Ruumis töihin. Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino, XX-XX.

Tiivistelmä aikataulusta

  viimeistään
Ilmoittautuminen Työelämän tutkimuspäiville 11.09.–22.10.2013
Jälki-ilmoittautuminen korotetulla osallistumismaksulla 23.–30.10.2013
Abstraktit lähetetään e-lomakkeella konferenssikoordinaattorille 31.08.2013
Konferenssikoordinaattori lähettää abstraktit työryhmäkoordinaattor(e)ille 02.09.2013
Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat hyväksymisestä/hylkäämisestä e-lomakkeella (linkki lomakkeeseen lähetetään sähköpostitse).
06.09.2013
Työryhmäkoordinaattori(e)n laatima työryhmän viimeistelty ohjelma ja esitelmien esitysjärjestys konferenssikoordinaattorille konferenssin verkkosivuja ja ohjelmavihkoa varten 06.-17.09.2013
Abstraktit sekä työryhmän ohjelma ja esitysjärjestys verkkosivuille 10.-17.09.2013
Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille. 14.10.2013
Esitelmään pohjautuvaa artikkelia konferenssijulkaisuun tarjoava lähettää artikkelin käsikirjoituksen e-lomakkeella. Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti. Myös työryhmäkoordinaattorien itsensä kirjoittamat paperit, joita he mahdollisesti haluavat tarjota julkaistavaksi, tulee toimittaa samalla pyydetyllä e-lomakkeella. 14.10.2013
Arvioija ilmoittaa e-lomakkeella artikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen. 15.11.2013
Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset konferenssikoordinaattorille e-lomakkeella. 16.12.2013
   
Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5 / 2014 julkaistaan vuoden 2014 keväällä