Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Nykypäivän johtaminen ja osaamisen kehittäminen – Erityisteemoina dialogisuus ja reflektiivisyys

Työryhmäkoordinaattorit

Kati Tikkamäki, erikoistutkija, Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö/CIRCMI (kati.tikkamaki@uta.fi)
Kaija Loppela, KT, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tutkija, Dinno-tutkimusohjelma, (kaija.loppela@seamk.fi)

Aikamme tunnuspiirteitä ovat jatkuvat ja nopeaa reagointia edellyttävät muutokset sekä toimintaympäristöjen kompleksisuuden lisääntyminen. Uusiutumisen tarve ja kestävän työelämän tavoite ovat muuttaneet organisaatioiden rakenteita, toimintojen ohjausta sekä johtamisen ja kriittisen osaamisen vaatimuksia. Mutta miltä muuttuneet osaamisvaatimukset näyttäytyvät työntekijöiden, työyhteisöjen ja tiimien sekä organisaatioiden johtamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta? Millaista johtamista ja osaamista luova toiminta, kyky uudistua ja kestävä työelämä edellyttävät? Antaisivatko dialoginen johtaminen (Isaacs 1999; Yankelovich 2001) ja reflektiivinen työote (Schön 1983;1987; Raelin 2002) vastauksia näihin kysymyksiin?

Teemaryhmän tarkoituksena on koota yhteen tutkijoita, kehittäjiä ja kouluttajia jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan johtamiseen, muuttuneisiin osaamisvaatimuksiin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Erityisenä kiinnostuksen kohteina ovat dialoginen johtaminen ja reflektiivinen työote sekä niiden rooli yksilöiden ja yhteisöjen osaamisessa sekä organisaatiotason kehittämisessä. Aihetta voi lähestyä joko teoreettisesti tai empiirisesti, ja perustuen joko laadulliseen tai määrälliseen tarkasteluun. Tutkimusorientoituneet kehittämishanke-esittelyt ovat myös tervetulleita. Erityisen arvokkaina nähdään eri tieteenalojen lähestymiskulmat käsiteltäviin teemoihin.

Teemaryhmän tavoitteena on toimia monitieteisenä keskustelufoorumina ja oppimispajana. Työpaja toteutetaan sellaisin dialogiin ja reflektointiin perustuvin menetelmin (mm. keskustelut, yhteiskehittely, aivoriihi), jotka tukevat osallistujien oppimisprosessia ja mahdollistavat osaamisen ja kokemusten jakamisen. Osallistujien lyhyet paperit (B muut paperit) toimivat työskentelyn pohjana. Tavoitteena on rakentaa dialogisesta johtamisesta ja reflektiivisestä työotteesta kiinnostuneiden toimijoiden verkostoa Tekesin rahoittamien Dinno (Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä) ja REFINNO (Reflektiosta innovatiivisuutta ja suorituskykyä) -hankkeiden ympärille.