Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Valta, kontrolli ja johtajuus asiantuntijaorganisaatioissa

Työryhmäkoordinaattorit

Tuula Heiskanen, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus (tuula.heiskanen@uta.fi)
Arja Haapakorpi, tutkija, Helsingin yliopisto, korkeakoulu- ja innovaatiotutkijoiden verkosto (arja.haapakorpi@helsinki.fi)

Työryhmässä keskitytään vallan, kontrollin ja johtajuuden välisiin suhteisiin asiantuntijaorganisaa-tioissa. Valta, vaikuttaminen, johtaminen, johtajuus ja kontrolli ovat (käsitteellisesti) läheisesti sidoksissa toisiinsa. Asiantuntijaorganisaatioissa on lisääntyvässä määrin käytössä kontrollijärjestelmiä, joiden tehtävänä on tuottaa tietoa työntekijöille, esimiehille ja eri tason johtajille. Kontrollijärjestelmien käyttöönottoon liittyy usein myös toiminnan standardisointia. Samanaikaisesti asiantuntijaorganisaatioilta vaaditaan uudistumista, luovuutta sekä ennakoimattomuuden ja jopa kaoottisuuden sietämistä. Tällaisen, joustavaan toimintaan pyrkivän työyhteisön johtamisessa mekanistiset kontrollijärjestelmät voivat estää organisaatioiden uudistumista.

Rakenteellisten järjestelmien ohella johtajuuteen liittyvät vertikaaliset ja horisontaaliset vuorovaikutussuhteet, joista erityisesti kommunikoinnin luonne ja käytetty kieli ovat tärkeitä. Monitieteisissä ja -tavoitteisissa työyhteisöissä kontrolli on johtajien ja esimiesten vastuulla. Kontrollin keinot ovat niiden kohteena olevien asiantuntijoiden keskuudessa usein vastustusta herättäviä, mutta organisaatioiden toiminnan kannalta välttämättömiä. Tällöin johtamisessa on tärkeintä se, miten näistä jännitteisistä asioista luodaan yhteistä ymmärrystä, joka voi auttaa asiantuntijoita sitoutumaan työyhteisöön.

Perinteisten työorganisaatioiden ohella toivomme tutkimuksia myös verkostomaisista, organisaatioiden rajoja ylittävistä työyhteisöistä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten erilaiset organisoinnin periaatteet ja käytännöt purkavat tai rakentavat sukupuolitettua järjestystä asiantuntijaorganisaatioissa. Verkostomaiset organisaatiot kehittyvät ja saavat käyttövoimansa pitkälti henkilökohtaisista suhteista. Millaisia mahdollisuuksia verkostomaiseen työskentelyyn liittyy vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen näkökulmasta? Millaisia esteitä yhteistoiminnalle esiintyy? Missä määrin verkostomaisten organisaatioiden henkilökohtaisissa suhteissa ulossulkemisen ja mukaan ottamisen käytännöt ovat myös sukupuolitetun vallan käytäntöjä?

Kysymykset työryhmässä esitettävissä papereissa voivat olla esim. miten, keiden toimesta ja millaisin menetelmin

  • työyhteisöjen tavoitteet asetetaan ja suorituksia valvotaan,
  • (asiantuntija)työtä koordinoidaan,
  • yksilöiden, ryhmien ja yhteistyöverkostojen osaamisen koordinointia ja kehittymistä edesautetaan ja/ tai estetään,
  • valtaa ja vastuuta jaetaan – johtajuutta rakennetaan?