Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Työura: pidempi vai parempi? Laadullisesti kestävä vai loputtoman pitkä?

Työryhmäkoordinaattorit

Päivi Husman, teemajohtaja, Työterveyslaitos, Ratkaisujen kehittäminen/Työhön osallistuminen ja kestävä työura (paivi.husman@ttl.fi)
Minna Janhonen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot/Työyhteisön voimavaratekijät (minna.janhonen@ttl.fi)

  • Aika ja paikka: Torstai 8.11. klo 14.00–17.00, Päätalon ravintolan kabinetti 229 HUOM! päivä ja paikka vaihtunut.
  • Ohjelma ja abstraktit (pdf)
  • Yhteenveto työryhmän annista (pdf)

Pitääkö työuria pidentää - tuottaako se hyvinvointia? Mitkä ovat työeläkejärjestelmän ja laajemmin sosiaalivakuutuksen yhteydet työurien pituuteen? Miten työeläkejärjestelmä pystyy ottamaan vastaan eliniän pidentymiseen liittyvät muutokset? Ovatko eheät ja pitkät työurat nykyisessä ja tulevassa työelämässä mahdollisia – ja kenelle? Tarvitseeko työura käsitteellistä uudelleenmäärittelyä? Yksilöllistyvätkö ja moninaistuvatko työurat huokoistuvassa työelämässä? Voidaanko työelämän laatutekijöitä kehittämällä pidentää työuria? Millaisia ja kenen joustoja tarvitaan kestävien työurien tueksi? Miten uudenlaiset työn tekemiset ajat, paikat, tavat, muodot ja rakenteet vaikuttavat työuriin? Millä tavoin työelämän pitäisi muuttua, että työkyvyltään tai työn tekemisen edellytyksiltään rajoittuneet henkilöt voivat osallistua työelämään?

Eurooppalaisessa vertailussa Suomi pärjää verraten hyvin työurien pituutta tarkasteltaessa. Kansallisella tasolla ollaan silti huolestuneita siitä, miten hyvinvointivaltion palvelut pystytään jatkossa turvaamaan. Huoltosuhde kehittyy epäedulliseen suuntaan. Demografisen muutoksen vuoksi työssä oleva väestön osa ikääntyy ja työelämään astuvat ikäluokat ovat eläköityviä pienempiä. Paine lisätä työhön osallistumista kaikissa työikäisissä ryhmissä ja pidentää työuria alusta, keskeltä ja lopusta, kasvaa koko ajan. Onko kestävämpi vai pidempi työurana parempi?

Työryhmässä tarkastellaan viime vuosina jälleen kerran yhteiskunnalliseen keskusteluun aktiivisesti noussutta työurien pidentämisen tematiikkaa. Suomessa keskustelu kietoutuu teemaa yksipuolistaen kysymyksiin julkisen talouden kestävyysvajeen paikkaamisesta ja vanhuuseläkkeen alaikärajan nostamisesta. Työelämän laatutekijöihin vaikuttaminen kestävämpien, pidempien ja parempien työurien mahdollistajana on jäänyt marginaaliin. Vaientaako vallitseva työuraretoriikka keskustelun kestävyydestä, kun pituus on hallitseva näkökulma makrotasolla käytävässä työuradiskurssissa?

Työryhmän tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä työurien pidentämiseen ja niiden laadulliseen parantamiseen liittyvistä kysymyksistä. Työryhmä on jatkoa viime vuonna Työelämän tutkimuspäivillä työuria käsitelleelle työryhmälle. Työurakysymys kattaa monia tieteenaloja ja tieteellisiä keskusteluja. Työryhmään toivotaan teoreettisesta ja /tai empiirisestä näkökulmasta aihetta lähestyviä esityksiä. Niin tutkimus- kuin kehittämishankkeet, laadulliset ja määrälliset tulokulmat kuin myös arviointi-, mittari- ja metodologiapaperit ovat tervetulleita. Ryhmätyöskentelyn pääpaino on osallistujien alustuksissa ja niiden kommentoinneissa ja keskustelussa. Työryhmää on kaavailtu yksi-, tarvittaessa kaksipäiväiseksi.