Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Työryhmäkoordinaattorit

Minna Ylikännö, erikoistutkija, Kela, tutkimusosasto (minna.ylikanno@kela.fi)
Milla Salin, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos (milla.salin@utu.fi)

  • Aika ja paikka: Torstai 8.11. klo 14.00–17.00, Atalpa RH 326
  • Ohjelma ja abstraktit (pdf)
  • Yhteenveto työryhmän annista (pdf)

Viime vuosikymmenien aikana työmarkkinoilla ja perherakenteissa tapahtuneista muutoksista johtuen työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet entistä tärkeämmiksi eurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa. Puhutaan jopa uudesta sosiaalisesta riskistä, johon hyvinvointivaltioiden on tavalla tai toisella vastattava. Keskiössä ovat tällöin ne institutionaaliset ratkaisut, joilla edistetään naisten työmarkkinoille osallistumista ja joilla samanaikaisesti luodaan aiempaa parempia mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiselle. Yksi tällainen ratkaisu on lasten päivähoidon kehittäminen. Vastaavasti erilaisin sosiaali-, perhe- ja työpolitiikan keinoin voidaan kannustaa isiä ottamaan osaa kodin töihin ja lasten hoitoon. Asenneympäristöllä on suuri merkitys siinä, miten radikaaleja ratkaisuja voidaan tehdä. Syvälle juurtunut arvomaailma ohjaa niin työn tekemisen valintoja perheissä kuin myös poliittista päätöksentekoa. Se, miten vahvasti työ ja perhe joutuvat itse kunkin kohdalla kilpailemaan samasta vähäisestä ajasta, riippuu siten monista toisiinsa kietoutuneista tekijöistä, eikä muutoksen aikaansaaminen välttämättä ole helppoa.

Työryhmään toivotaan empiirisiä tai teoreettisia esityksiä, jotka käsittelevät työn ja perheen yhteensovittamista erilaisista näkökulmista. Ryhmässä voi esitellä joko suunnitteilla olevaa tutkimusta tai jo valmiin tutkimuksen tuloksia. Esitys voi koskea myös työelämän kehittämistä, arviointia tai uutta innovatiivista työotetta, jossa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella on keskeinen rooli. Työryhmä työskentelee siten, että kullekin esitykselle varataan aikaa noin puoli tuntia, josta 20 minuuttia suulliseen esitykseen ja 10 minuuttia keskustelulle ja kommenteille.