Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin

Työryhmäkoordinaattorit

Liisa Mäkelä, projektipäällikkö, Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö (liisa.makela@uwasa.fi)
Risto Säntti, projektipäällikkö, Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö (rsan@uwasa.fi)

Esimiehen toteuttamalla lähijohtamisella eli päivittäisellä vuorovaikutteisella toiminnalla esimiehen ja alaisten kesken on havaittu olevan yhteys työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnilla on puolestaan yhteys onnistuneeseen ja tulokselliseen toimintaan. Lähijohtamisella on myös yhteys muihin keskeisiin organisaatioprosesseihin, kuten tarvittavan osaamisen varmistamiseen.

Työhyvinvointia koskeva keskustelu on aktiivista sekä työelämässä että tutkimuksen kentässä. Työhyvinvoinnilla viitataan usein kokonaisvaltaiseen hyvän olon tunteeseen tai hyvään fyysiseen terveydentilaan, joka mahdollistaa tasapainoisen tehtävistä suoriutumisen. Tutkijoiden mielenkiinto on kohdistunut hyvinvointia edistäviin elementteihin sekä hyvinvoinnin kokemiseen. Kasvavassa määrin mielenkiinnon kohteena ovat hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja niiden aktiivinen ohjaaminen. Kokonaisvaltainen näkökulma hyvinvoinnin seurausvaikutuksiin on myös olleet kasvavan kiinnostuksen kohteena. Näihin tarkasteluihin kytkeytyvät usein hyvinvoinnin vaikutukset.

Organisaation tuloksellisuutta eli sen suoriutumista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tuloksellisuuden mittaaminen on viime vuosikymmenen aikana voimakkaasti yleistynyt kaikilla organisaation tasoilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla ja mittaaminen on usein kytketty palkitsemisjärjestelmään. Määrällisten ja objektiivisten mittareiden ohella voidaan suoriutumista lähestyä myös laadullisemmin, subjektiivisten arviointien kautta.

Tähän työryhmään toivotaan teoreettisia, empiirisiä tai käytännön toimintaa kuvaavia esityksiä, jotka syventävät keskustelua lähijohtamisen ja työhyvinvoinnin välisistä keskinäisistä yhteyksistä. Työryhmän tematiikkaa voidaan tarkastella monen eri tieteenalan näkökulmasta ja siksi monitieteiset esitykset ovat tervetulleita. Näkökulma aihepiiriin voi myös olla joko kansallinen tai kansainvälinen.

Tutkimuspapereissa voidaan pohtia esim. miten esimiestyön kehittäminen voi vaikuttaa työyhteisön työhyvinvoinnin laatuun. Tervetulleita ovat myös käytännön työelämän esimerkit projekteista tai kehittämistoiminnasta, jotka liittyvät työryhmän teema-alueeseen. Lähijohtamiseen ja työhyvinvointiin kohdistuvat interventiot sekä niiden yhteydessä käytetyt menetelmät ovat myös kiinnostuksen kohteena. Esimiesten ajatteluun ja toimintaan vaikuttavat menetelmät ja niistä saadut kokemukset voivat olla analyysin fokuksessa. Tarkasteltavien ilmiöiden kokonaisuuteen liittyvät paradoksit ovat myös mielenkiinnon kohteena.