Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Kestävätkö työn 'tekijät'? – Kriittisen työelämäntutkimuksen näkökulmia selviytymisen eetokseen

Työryhmäkoordinaattorit

Sanna Laulainen, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (sanna.laulainen@uef.fi).
Anneli Hujala, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (anneli.hujala@uef.fi )

Miten puhe kestämisestä ja kestävyydestä välittää kuvaa selviytymisen eetoksesta, jossa työn 'tekijöiltä' edellytetään perinteisiä hyveitä individualistisen oman edun tavoittelun sijaan. Millainen on kuva työnteosta ja johtamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa? Millaisista uusista näkökulmista erilaisia työelämän ilmiöitä, kuten työelämän laatua ja kestävyyttä – ja työn 'tekijän' kestämistä – voisi ja olisi syytä tarkastella? Työryhmämme haastaa ajattelemaan toisin: Kriittinen työelämätutkimus kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä, kritisoi perinteisiä näkemyksiä ja pyrkii avaamaan uusia tapoja nähdä tutkimuksen maailma. Olemmeko oman tutkimusperinteemme tai tieteenalamme vankeja? Vai uskallammeko avata rohkeasti uusia tutkimuspolkuja ja nostaa esiin tavanomaisista poikkeavia ilmiöitä ja tulkintatapoja? Entä ovatko työelämän muutokset aina ongelma työntekijöiden kestämiselle?

Tämä kolmatta kertaa kokoontuva työryhmä perustuu kriittisen johtamistutkimuksen suuntaviivoille (esim. Alvesson et al. 2009, The Oxford Handbook of Critical Management Studies), tosin tulkiten ja soveltaen niitä luovasti ja vapaamuotoisesti. Työryhmän koordinaattorien oma mielenkiinto kohdistuu muun muassa johtamis- ja työelämätutkimuksen kielelliseen käänteeseen, viime aikoina vahvistuneeseen 'materiaaliseen' käänteeseen (esim. kehollisuus, fyysisen työympäristön yhteys identiteettiin) sekä ei-legitimoitujen johtamistoimijoiden asemaan (esim. organisaatiokansalaisuus).

Kutsumme työryhmään tutkijoita, jotka tunnistavat omaavansa jollakin tavalla valtavirtatutkimusta kyseenalaistavan tutkimusotteen. Työryhmässä esiteltävä kriittinen näkökulma voi perustua teoreettisiin, metodisiin tai tieteenfilosofisiin valintoihin.

Työryhmän esiintyjät valitaan abstraktien perusteella tutkimuspäivien yleisen ohjeen mukaisesti. Tavoitteena on luoda eri tieteenaloilta tuleville tutkijoille keskustelufoorumi, jossa osallistujat voivat esitellä ja reflektoida jo tehtyä tai suunnitteilla olevaa kriittisesti suuntautunutta työelämätutkimusta. Työpaperit tai esityspohjat jaetaan etukäteen työryhmään ilmoittautuneille aktiivisen keskustelun mahdollistamiseksi.