Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Työyhteisövalmentaja

Eeva Kaukoluoto
Helsingin kaupunki

Asiasanat: Työyhteisövalmentaja – tutkivan työnkehittämisen tuki työyhteisöille

Työyhteisövalmentaja -malli on lastenkotiympäristössä 1.10.2008–31.12.2010 tuotettu arkityön hallintaa tukeva ja kehittävä uudenlainen toimintakonsepti, jossa asiakasihmisten ja työntekijöiden hyvinvointia tukevat ajattelu- ja toimintamallit yhdistetään win-win+-periaatteella hyvinvointiarvoa luoviksi oppimisen ja vuorovaikutuksen rakenteiksi. Avainrooleissa työyhteisövalmentajamallin kehittelyssä olivat Helsingin kaupungin työyhteisöt: Malmin pienkodeista Tilanhoitajakaaren ja Jäkäläpolun pienyksiköt, Kannelmäen nuorisokoti sekä Teinilän hoitokoti. Kehitysprosessi toteutettiin työyhteisöjä laajasti osallistavilla vuorovaikutustyön menetelmillä, joissa hyödynnettiin ja vahvistettiin työpaikan yhteistyökäytäntöjen dialogisia prosesseja ja rakenteita. Tämä työskentelymetodi tuotti vastaavat perusulottuvuudet työyhteisövalmentajan työnkuvaan. Tietoainekset otettiin eri lähteistä. Näitä olivat pilottiyhteisöjen kokouksissaan tuottama keskusteluaineisto, projektikoordinaattori Aira Saarelan työyhteisöistunnoista ja verkostotyöstä pitämä päiväkirja, pilottityöyhteisölle tehdyt kirjalliset kyselyt, kaksi työseminaaria, hankeprosessissa syntyneet dokumentit sekä aihepiiriä koskeva tutkimustieto. Tiedonmuodostusta ohjasi osaltaan kehittelyn liittyminen lapsiperheiden palvelujen vastuualueen työhyvinvoinnin, TYHY 2009–2011 kehittämisohjelmaan, jonka ydinideana sekä toiminnan ja tiedontuottamisen rakenteena oli niin ikään monitoimijainen yhteisöllinen työn kehittäminen. Työyhteisövalmentaja pilottivaiheen loppuraportissa kuvataan tuloksia tarkemmin. Ramboll Management Consulting arvioi mallin soveltuvan laajemminkin työyhteisöjen kehittämiseen. Valmistelen itse paraikaa osana Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoni mallin käyttöön otto koskevaa hanke-ehdotusta työ- ja kehittämisvälineeksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudistamisessa.

Tulokset 1. Työyhteisöjen saamat välittömät hyödyt: esimerkiksi ergonomisen työvuorosuunnittelun käyttöön otto ja tuki sekä työn kokonaisuutta, työrooleja, vuorovaikutussuhteita sekä kehittämistä koskevien yhteistyörakenteiden uudistaminen ja luominen. 2. Työmallin ulottuvuuksien ja reunaehtojen paikallistaminen. 3. Työyhteisölähtöiset työnkehittämismallit, kuten työn rakenne- ja arviointimalli sekä yhteisöllisesti jaetun työn johtamisen malli.

Kehittämisprosessi arviointeineen perustui systeemiteoreettisiin työtoiminnan kehittämisen ajatuksiin ja malleihin, muun muassa toimintajärjestelmä-käsitteen (Y. Engeström, 1987,78 ) sekä generatiivisen vuorovaikutustyön ja monsubjeltiivisen toimijuuden (Kaukoluoto, 2010) käsitteiden hyödyntämiseen