Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Työterveyshuollon työ – terveydenhoitajien käsitykset työstä ja niiden muuttuminen työterveyshuollon erikoistumisopintojen aikana

Kati Utriainen & Leena Ala-Mursula
Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos

Asiasanat: työterveyshuolto, työterveyshoitajat

Työterveyshuollolle on uudistuneessa lainsäädännössä ja strategisissa linjauksissa asetettu merkittäviä odotuksia työntekijöiden työkyvyn tukemiseen ja työurien pidentämiseen tähdäten. Tämä haastaa koulutuksen kehittämistä uudistusten suuntaan. Tutkimuksessa kuvataan työterveyshuoltoon erikoistuvien terveydenhoitajien käsityksiä tulevasta työstään ja käsitysten muutosta erikoistumisopintojen aikana. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin ammattikorkeakoulussa työterveyshuollon erikoistumisopintojen opiskelijoita opintojen alussa (n=20) ja lopussa (n=14). Aineisto kerättiin avoimien tiedonkeruulomakkeiden avulla ja analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. Opintojen alkuvaiheessa terveydenhoitajien käsityksistä työterveyshuollon työstä erottuu neljä luokkaa: työn monitahoisuus ja moniammatillisuus, ennaltaehkäisevä työote, työsuojelun tuki ja asiantuntijuus työelämän osapuolille. Opintojen loppuvaiheessa käsitykset työstä jakautuvat kahteen luokkaan: lainsäädännön ohjaama työterveyden edistäminen sekä verkostoitunut ja muuttuviin asiakastarpeisiin reagoiva työ. Lainsäädännön ohjaama työterveyden edistäminen sisältää työterveyden edistämisen yksilö- ja organisaatiotasolla: työturvallisuuden sekä työstä johtuvien sairauksien ehkäisyn, jolta osin lainsäädäntö vahvasti ohjaa toimintaa. Tämä sisältää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset toiminnot, kuten työpaikkakäynnit, terveystarkastukset, sairaanhoito ja tietojen anto, neuvonta ja ohjaus. Verkostoituneeseen ja muuttuviin asiakastarpeisiin reagoiva työ sisältää käsitykset työn ja työelämän nopeasta muuttuvuudesta ja asiakaslähtöisestä tarpeisiin vastaamisesta tältä osin, jolloin tarvitaan myös markkinoinnin osaamista. Työ ymmärretään monitasoisena sekä laaja-alaista asiantuntijuutta vaativana kokonaisuutena, jossa työterveyshoitajan rooli on tärkeä toiminnan organisoinnin avainyhteyshenkilö. Käsityksissä korostuu sekä moniammatillinen yhteistyö työterveyshuollossa että verkostoituminen erilaisten asiantuntijatahojen kanssa. Terveydenhoitajat tunnistavat myös työnsä tutkivan luonteen ja uutena työvälineenä työtoimintalähtöisen otteen työterveyshuollon työhön. Tulosten perusteella voidaan todeta, että työterveyshuollon työlle hahmottuu jo opintojen alkuvaiheessa oma ainutlaatuinen profiilinsa terveydenhoitotyön kentässä. Opintojen aikana käsitykset työstä jäsentyvät enemmän ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, erityisesti tunnistaen ajattelun verkostoituneesta ja muuttuviin asiakastarpeisiin vastaavasta työstä. Opintojen loppuvaiheessa työ kuvautuu alkuvaihetta jäsentyneemmin kahden erilaisen kategorian kautta, joissa perinteinen lainsäädännön ohjaama ja uudistuva verkostoituva ja nopeasti reagoiva työterveyshuolto kohtaavat.