Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Sairaalayhteisön vuorovaikutuskäytänteet ja niiden kehittäminen

Leena Mikkola & Eveliina Pennanen
Jyväskylän ylliopisto, viestintätieteiden laitos

Asiasanat: vuorovaikutus, työyhteisö, kokous, sairaala

Työyhteisö rakentuu jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja työn ja organisaation tavoitteita asetetaan ja saavutellaan erityisesti erilaisissa ryhmätilanteissa, niin nimetyissä työryhmissä kuin esimerkiksi henkilökuntakokouksissa. Organisaatiossa toimivat johto- ja kehittämisryhmät ovat keskeisessä asemassa tuottaessaan moninaisia resursseja organisaation toimintaan. Niiden fokus on edellytysten luomisessa perustyöhön, ne vastaavat organisaation prosessien ylläpitämisestä ja siten ne vaikuttavat myös työyhteisöjen toimintaan. Toisaalta ryhmätoiminnan koettu tehottomuus ja erityisesti aikaresurssin koettu hukkakäyttö aiheuttavat kuormittumista ja turhautumista, jolloin esimerkiksi kokouskäytänteet saattavat jopa ehkäistä tavoitteiden saavuttamista. Ryhmien vuorovaikutusta analysoimalla voidaan tunnistaa vuorovaikutuksen käytänteitä ja niihin kytkeytyviä kollektiivisia periaatteita ja arvoja sekä arvioida käytänteiden tarkoituksenmukaisuutta. Tämän hankkeen tavoitteena on 1) ymmärtää sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuskäytänteitä ja niiden taustalla olevia rakenteita, 2) arvioida käytänteiden tarkoituksenmukaisuutta sekä 3) tunnistaa ja mallintaa niitä vuorovaikutuksen tapoja, jotka aidosti tukevat yhteistyötä ja sen johtamista. Teoreettiselta taustaltaan hanke kytkeytyy puheviestinnän tieteenalaan. Lähtökohtana on strukturaatioteoreettinen lähestymistapa, jonka mukaan vuorovaikutuskäytänteitä analysoimalla on mahdollista tunnistaa ryhmälle ominaisia toimintaa ohjaavia oletuksia. Menetelmällisenä lähtökohtana on naturalistinen tutkimusote. Tarkoituksena on havainnoida johtamis- ja kehittämistehtäviä toteuttavien ryhmien kokouksia sekä henkilökunnan kokouksia. Havaintoaineistoja täydentämään kerätään haastatteluaineisto, jonka avulla on tarkoitus selvittää osallistujien käsityksiä ja kokemusta sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksesta ja ryhmätason työskentelystä. Havainnointiaineiston analyysi keskittyy ryhmätasolle ja yhtenä hankkeen tavoitteena onkin analyysimenetelmien kehittäminen. Haastatteluaineistojen analyysi puolestaan perustuu laadulliseen sisällön analyysiin. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon ja erityisesti sairaalatyöyhteisöjen vuorovaikutuksen kehittämisessä ja johtamisessa. Tulokset antavat välineitä myös työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Yhteistyökumppani hankkeessa on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.