Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Organisaation vastuullinen innovointikyvykkyys – Empiirinen tutkimus eettisestä organisaatiokulttuurista ja tuloksellisuudesta

Elina Riivari
Jyväskylän yliopisto, kauppakorkeakoulu

Asiasanat: organisaatiokulttuuri, eettinen organisaatiokulttuuri, innovatiivisuus, tuloksellisuus

Nykypäivän työelämässä organisaatioilta odotetaan uusiutumis- ja innovointikykyä. Samalla organisaatioilta ja niiden johtamiselta odotetaan myös vastuullisuutta – hyvää, kestävää ja oikeaa toimintatapaa (Kanungo & Mendonca 1996; Kujala & Kuvaja 2002; Ciulla 2005; Ghoshal 2005). Erilaiset toimintaympäristön muutokset kuten kilpailun lisääntyminen ja taloudellinen epävakaus ovat lisänneet eettisiä haasteita ja ristiriitoja organisaatioissa. Yhtenäisten arvojen ja toimintatapojen määrittely on yhä haastavampaa. Kiinnittämällä huomiota organisaatiokulttuuriin ja sen kehittämiseen organisaatiot voivat parantaa sosiaalista ja eettistä vastuullisuutta sekä kykyä uudistua ja innovoida (Sinclair 1993; Paine 1997). Organisaatiot tarvitsevatkin kestävän työelämän haasteista selvitäkseen lisää tietoa siitä, miten toimia samaan aikaan innovatiivisesti sekä eettisesti vastuullisesti. Tutkimuksen kohteena on organisaatioiden vastuullinen innovointikyvykkyys. Tutkimuksessa selvitetään, miten eettistä organisaatiokulttuuria (Kaptein 2008) sekä organisaation innovointikyvykkyyttä (Wang & Ahmed 2004) on arvioitu ja millaisia kytkentöjä niiden väliltä löytyy. Lisäksi selvitetään eettisen organisaatiokulttuurin yhteyttä henkilöstötulostekijöihin. Tutkimusaineisto on kerätty kyselyllä kolmesta suomalaisesta julkisen sekä yksityisen sektorin organisaatiosta syksyllä 2011. Kyselyyn on vastannut yhteensä 719 henkilöä (vastausprosentti 51,5). Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eettinen organisaatiokulttuuri on arvioitu yleisesti hyvätasoiseksi. Organisaation innovointikyvykkyyden arviot jäivät hieman eettisen kulttuurin arvioita alhaisemmaksi. Tulosten perusteella eettinen organisaatiokulttuuri on yhteydessä organisaation innovointikyvykkyyteen. Organisaatiokulttuurin eettisyydellä on siis merkitystä organisaation innovoivuuden kannalta. Erityisesti ylimmän johdon esimerkki on merkittävä yksittäinen innovoivuutta selittävä organisaatiokulttuurin tekijä. Ylimmän johdon esimerkillinen toiminta sekä eettisten odotusten mukainen käyttäytyminen näyttävät edistävän organisaation henkilöstön mahdollisuuksia kehittää uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja. Lisäksi eettisen organisaatiokulttuurin ja henkilöstötulosten väliltä löytyi yhteys, mikä antaa lisätukea aiemmille tutkimuksille. Eettisen organisaatiokulttuurin osatekijöistä yhteisten sääntöjen selkeys sekä organisaation tuki ovat positiivisesti yhteydessä työhyvinvointiin sekä yhteistyöhön työpaikalla.