Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Maahanmuuttajien onnistuminen työssä ja siihen yhteydessä olevat tekijät

Minna Toivanen, Ari Väänänen, Auli Airila & Kirsi Yli-Kaitala
Työterveyslaitos

Asiasanat: maahanmuuttajat, työelämä, hyvinvointi, työssä onnistuminen, voimavaratekijät

Työterveyslaitoksen toteuttamassa Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -hankkeessa (2010–2013) tarkastellaan somalialaisten, venäläisten ja kurditaustaisten palkansaajien työssä onnistumista ja onnistumisresursseja, sekä näiden välisiä yhteyksiä. Erityisesti tavoitteena on paikantaa ne voimavaratekijät, jotka edistävät maahanmuuttajien onnistumista työelämässä (ammatillinen kehittyminen, työelämään kiinnittyminen, hyvinvointi, työssä pärjääminen, työn ja perheen tasapaino ja sosiaalinen hyvinvointi työssä). Lisäksi selvitetään, selittävätkö samanlaiset tekijät onnistumista työelämässä maahanmuuttajaryhmissä vai eroavatko onnistumisresurssit maahanmuuttajaryhmittäin. Maahanmuuttajien työssä onnistumista ja onnistumisresursseja verrataan myös kantaväestön tilanteeseen. Tutkimus perustuu laajaan määrälliseen haastatteluaineistoon, joka on kerätty kaksikielisten haastattelijoiden toimesta yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18?64 -vuotiaat venäläis-, somalialais- ja kurditaustaiset ensimmäisen polven maahanmuuttajat Suomessa. Kansallisesti edustava satunnaisotos (n=3 000) poimittiin väestörekisteristä. Tutkimuskaupunkeina olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Vaasa. Aineiston keruu alkoi vuonna 2010 ja päättyi huhtikuussa 2012. Tutkimukseen osallistui 1 383 maahanmuuttajaa, joista 540 oli työssä olevia palkansaajia ja 70 yrittäjiä. Hankkeessa luodaan resurssimittari monikulttuuristen työyhteisöjen käyttöön. Resurssimittari mittaa, millä tasolla maahanmuuttajien onnistumisresurssit ovat, missä määrin työyhteisö ottaa huomioon monietnisyyteen liittyvät kysymykset, ja millä osa-alueilla on kehitettävää. Lisäksi tutkimustulosten pohjalta tuotetaan maahanmuuttajatyöpaikoille opas henkilöstöhallinnon ja esimiesten toiminnan tueksi. Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos rahoittavat tutkimusta.