Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Johtuvatko henkilöstövähennykset globaalista taantumasta vai yritysten omista valinnoista?

Anu Järvensivu, Heidi Kervinen & Tatu Piirainen
Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus

Asiasanat: taantuma, henkilöstövähennykset, globalisaatio, strategia, tapaustutkimus

Taantuma yhdistetään niin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa kuin julkisessa keskustelussakin taloudellisen aktiivisuuden hiipumiseen ja sitä kautta yrityksissä toteutettaviin henkilöstövähennyksiin. Yhdysvaltojen pankkisektorilta vuonna 2007 alkanut globaali lama saavutti Suomen 2008, ja seuraavana vuonna työllisten määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan Suomessa 74 000 henkilöllä. Globaalin taantuman ja yritysten henkilöstövähennysten välille mielletäänkin usein syy-seuraussuhde: taantuma aiheuttaa irtisanomisia. Esittelemme posterissa suomalaisyritysten sopeuttamistoimiin kohdentuvan tutkimuksemme ensimmäisiä tuloksia. Tutkimme globaalin taantuman ja henkilöstövähennysten välistä suhdetta yrityksen ulkoisen ympäristön ja yritystason strategioiden välistä vuorovaikutusta analysoimalla. Kotouttamisen käsitteellä täydennetyn maailmanyhteiskuntateorian viitekehystä soveltamalla selvitimme, miten globaali taantuma tuotettiin eli kotiutettiin paikallisesti yritysten henkilöstövähennyksissä: alistuttiinko suomalaisissa yrityksissä globaalille näytelmäkäsikirjoitukselle eli institutionaaliselle paineelle vähentää henkilöstöä taantuman johdosta, vai perustuivatko henkilöstövähennykset paikallisiin yritysstrategioihin? Tutkimusaineisto koostuu yhdeksässä yrityksessä toteutetuista johdon edustajien, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden haastatteluista. Aineiston analyysi rakentuu institutionaalisen teorian ja yritysten resurssiriippuvuutta korostavan teorian yhdistelmään pohjautuvaan typologiaan. Typologia kuvaa erilaisia organisaatioiden strategisia vastauksia institutionaalisiin sopeutumispaineisiin. Tutkimus osoittaa yritysten pyrkivän soveltamaan mahdollisimman suurta paikallista aktiivisuutta ja toimintaa sallivia henkilöstövähennyskeinoja. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että henkilöstövähennystilanteissa sekä taloudelliseksi että kulttuuriseksi tulkittavissa olevan globaalin voiman edessä ei alistuta, vaan sitä vastustetaan ja se käännetään lokaalien pyrkimysten tueksi. Taantuma kotoutetaan neuvotteluna yritysstrategioiden, toimialan käytäntöjen ja trendien sekä valtiontason normien, arvojen, säännösten ja työvoimapolitiikan puitteissa.