Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Ammatilliset tilat varhaiskasvatustyön muutoksessa

Päivi Kupila & Kirsti Karila
Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö

Asiasanat: Ammatillinen tila, ammatillisuus,varhaiskasvatus,neuvottelu, identiteetti

Varhaiskasvatuksen työorganisaatiot ja toimintaympäristö ovat viime vuosina muuttuneet monin tavoin. Tämä tutkimus- ja kehittämishanke vastaa osaltaan päivähoidon professioihin ja varhaiskasvatuksen ammatilliseen toimintaan liittyviin haasteisiin. Huomio suunnataan varhaiskasvatustyössä ilmeneviin ja muotoutuneisiin ammatillisiin tiloihin. Kontekstina hankkeessa on erityisesti päiväkodin tiimi ammatillisena yhteisönä. Ammatilliset tilat ilmentävät yksilöllisiä ja yhteisiä arjen työkäytäntöjä sekä rooleja ja vastuita. Tutkimus valottaa myös niitä mahdollisuuksia ja rajoitteita, mitä kasvattajatiimiin rakentuneet käytännöt tuottavat työntekijöille ja heidän ammatilliselle toiminnalleen. Päiväkodin työntekijät käyvät neuvottelua ammatillisista tiloistaan. Neuvottelua kehystävät yksittäisille työntekijöille ja eri ammattiryhmille kulttuurisesti rakentuneet ammatilliset identiteetit. Tarkastelu nostaa esiin myös tiimityön johtamisen päiväkodissa. Kehittämisen kohteena ovat tiimin ja pedagogisen johtamisen työkäytännöt. Tutkimus toteutetaan seitsemän kunnan päivähoito- ja varhaiskasvatusorganisaatioissa 2012–14. Orientoivassa vaiheessa kartoitetaan ammatillisuuden käytäntöjä seitsemästä kunnasta valitussa kolmessa tiimissä tutkimusmenetelminä etnografinen havainnointi, yksilöhaastattelut sekä dokumenttiaineisto. Prosessi etenee reagoiden tilannekohtaisesti konkreettiseen tiimissä tapahtuvaan toimintaan pohtien miksi ja miten tiimien toimintakäytäntöjä voisi kehittää. Kolmannessa vaiheessa paneudutaan kehittämiseen. Kehittäminen tarkoittaa samalla laaja-alaista koko päivähoito-organisaation yhteisen toimintatavan selkeyttämistä. Kehittämisvaiheen toimintamuotona on reflektiotyöpaja, mihin osallistuvat edustajat kaikista hankkeeseen osallistuvista kunnista. Työpajassa seurataan ja arvioidaan toteutunutta toimintaa. Lisäksi selvitetään sitä, miten pedagogista johtajuutta toteutetaan. Kolmen tiimin kehittämisprosessi jatkuu toimintavuoden 2013. Tiimien tukena ovat työnohjaukselliset kokoontumiset. Tutkimusdesign mahdollistaa toimijoiden itsensä läsnäolon kehittämisen tavoitteiden ja kehittämistyön määrittelyssä. Prosessi on sosiaalinen, avoin ja vapaasti muotoutuva, missä dialogi ja kriittinen reflektio ovat tärkeitä.