Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Ammatillisen toimijuuden vahvistaminen opetus- ja terveydenhuoltoalan työssä

Anneli Eteläpelto, Päivi Hökkä, Katja Vähäsantanen, Susanna Paloniemi, Kaija Collin, Salme Mahlakaarto & Sanna Herranen
Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

Asiasanat: Ammatillinen toimijuus, identiteetti, työssä oppiminen, interventiot, etnografia

Työelämän jatkuvat muutokset edellyttävät ammattilaisten, kuten opetus- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön, tuottavan korkealaatuisia palveluja, kehittävän työkäytänteitään ja itseään sekä ylittävän työssään perinteisiä ammatillisia rajoja. Ammatillista toimijuutta tarvitaan uusien työkäytäntöjen kehittämiseksi, jatkuvan työssä oppimisen edistämiseksi, luovien ratkaisujen löytämiseksi ja ammatillisten identiteettien uudistamiseksi. Vaikka ammatillisen toimijuuden tärkeä merkitys näyttää korostuvan yksilöiden ja yhteisöjen uudistumiselle, niin toistaiseksi meillä on kuitenkin niukasti tutkittua tietoa siitä, miten ammatillista toimijuutta voidaan harjoittaa erilaisissa työyhteisöissä ja miten toimijuutta voidaan vahvistaa monitasoisesti huomioiden yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasot. PROAGENT-tutkimushanke tarkastelee ammatillista toimijuutta opetus- ja terveydenhuoltoalan työyhteisöissä. Teoreettisesti ammatillinen toimijuus ymmärretään työntekijöiden ja/tai työyhteisöjen vaikuttamisena, valintojen tekona ja kannanottona työhön ja ammatillisiin identiteetteihin. Ammatillinen toimijuus ilmenee ja määrittyy työpaikan sosiokulttuurisissa oloissa. Lisäksi toimijuus kietoutuu tiiviisti yksilöiden taustaan, kuten ammatilliseen identiteettiin, osaamiseen ja työhistoriaan. Tutkimushankkeen tavoitteena on erityisesti (1) tunnistaa erilaisia tapoja harjoittaa ammatillista toimijuutta terveydenhuoltoalan organisaatiossa ja koulutus-organisaatiossa, (2) kehittää teoriaa ammatillisesta toimijuudesta subjektilähtöisen sosiokulttuurisen lähestymistavan viitekehyksessä, ja (3) kehittää ammatillisen toimijuuden vahvistamisohjelma, joka monitasoisesti ja samanaikaisesti tukee yksilön, yhteisön ja organisaation uusiutumista erilaisten interventioiden avulla (esim. työidentiteettivalmennus ja dialoginen työkonferenssi). Metodisesti hyödynnetään organisaatioetnografian ja toimintatutkimuksen näkökulmia sekä pitkittäistutkimuksen strategiaa. Hankkeessa käytetään useita aineistonkeruumenetelmiä (esim. havainnointi, kenttämuistiinpanot, haastattelut ja kyselylomakkeet), ja analysointi toteutetaan monimenetelmällisesti.