Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät - Työelämän tutkijan palkinto

Työelämän tutkijan palkinto

Työelämän tutkimuspäivien ohjausryhmä päätti vuodesta 2008 lähtien myöntää vuosittain Työelämän tutkijan palkinnon. Se annetaan tunnustuksena huomattavasta työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edistämiseksi.

Palkintoon sisältyy myös sen ensimmäisen saajan dosentti Raija Julkusen kirjan Uuden työn paradoksit innoittamana tavoite tuottaa nykytyöelämässä valitettavan yleiselle tunnustusvajeelle vastavoimia. Myönteinen palaute ja arjen kokemukset omassa työssä onnistumisesta ovat tulleet harvinaisuuksiksi. Työelämän tutkijan palkinto toimii ilmiön symbolisena vastavoimana muistuttaen yleisemminkin kiitoksen ja tunnustuksen antamisen tarpeellisuudesta.

Vuoden työelämän tutkijan valitsee edellisen vuoden palkinnon saaja tutkimuspäivien ohjausryhmän tekemän kyselyn kautta saamiensa ehdotusten pohjalta.

Työelämän tutkijan palkinnon saajat vuosittain

Työelämän tutkijaksi 2012 vanhempi tutkija Jari Hakanen

(kuva tulossa)

Tänä vuonna työelämän tutkimuspäiville tehdyistä ehdotuksista olen valinnut tutkijan, joka on sekä ansioitunut tutkija että yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimustyössään hän edustaa suuntausta, joka luo myönteistä henkeä työelämän kehittämiseen. Pohtiessaan sitä, miten positiivista henkeä ja innostusta työhön voitaisiin kehittää, hän on muotoillut suomalaisen käsitteen ”työn imu”, jonka varmasti kaikki suomalaiset työelämän tutkijat tuntevat. Palkinnon saaja on dosentti Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

Liian usein tutkijat jäävät pyörittämään itselleen kiinnostavia teorioita eivätkä uskalla yhdistää tuloksiaan todelliseen elämään. Jari Hakanen on kuitenkin pitänyt tärkeänä omien tutkimustulostensa tuomista julki ja suuren yleisön käyttöön. Hän on toisin sanoen sitä harvinaista tutkijatyyppiä, joka uskaltaa altistaa itsensä julkiselle keskustelulle eikä katsele maailmaa vain tutkijatornista käsin.

Jari Hakanen pohtii työelämää positiivisen psykologian näkökulmasta kysyen, mitkä asiat auttavat jaksamaan työssä paremmin ja lisäävät samalla työn mielekkyyttä. Näitä kysymyksiähän me juuri nyt kysymme, kun olemme kiinnostuneita työurien pidentämisestä ja yleensä työhyvinvoinnista.

Jari Hakanen vakuuttaa meitä siitä, että myönteinen asenne auttaa löytämään lisää voimavaroja. Myönteisen asenteen avulla voimme vaikuttaa paremmin siihen, että työhön saadaan riittävästi tekijöitä, että työtä voidaan aina kehittää paremmaksi, vetävämmäksi ja työn imua luovaksi. Jari Hakanen haluaa painottaa sitä, että jokaisen ihmisen työ voi sisältää työn imua eli onnistumisen kokemuksia. Työn imu ei ole mikään vain korkeaa koulutusta vaativan työn ominaisuus.

Jari Hakasen oma työyksikkö perustelee ehdotustaan seuraavasti: ”Hänen tutkimuksensa ovat avanneet laajasti ovia uudenlaiselle keskustelulle ja näkökulmalle. Hänen tekemänsä työ on merkinnyt hienoja uusia mahdollisuuksia suomalaisen työelämän kehittämiselle. Hän on myös erittäin laajasti verkostoitunut tehden tiivistä tutkimusyhteistyötä paitsi Suomessa myös useiden ulkomaisten tutkijakollegojen ja tutkimusryhmien kanssa eri puolilla maailmaa. Kansainvälisessä yhteistyössä osaaminen kehittyy ja välittyy, ja samaa ilmiötä koskevien kansainvälisten aineistojen yhteiskäyttö tuo tärkeää ja tuoretta tie-toa suomalaistenkin työhyvinvointiin.

Jari Hakanen ei ole pelkästään tutkija, vaan hänelle tiedon jalkauttaminen työelämään ja työpaikkojen kehittämiseen on ollut keskeisen tärkeää koko hänen tutkijanuransa ajan. Pitkän kouluttajataustansa ansiosta hän osaa kertoa tutkimustiedosta kuulijoilleen kansanomaisesti ja saa kuulijansa innostumaan ja osallistumaan. Tämä on omiaan lisäämään tutkimustiedon vaikuttavuutta.”

Onnittelen Jari Hakasta lämpimästi hänen tärkeästä panoksestaan työelämän tutkimuksessa sekä siitä, miten loistavan tutkijaesikuvan hän on meille antanut!

Anna-Maija Lehto