Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät - Työelämän tutkijan palkinto

Työelämän tutkijan palkinto

Työelämän tutkimuspäivien ohjausryhmä päätti vuodesta 2008 lähtien myöntää vuosittain Työelämän tutkijan palkinnon. Se annetaan tunnustuksena huomattavasta työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edistämiseksi.

Palkintoon sisältyy myös sen ensimmäisen saajan dosentti Raija Julkusen kirjan Uuden työn paradoksit innoittamana tavoite tuottaa nykytyöelämässä valitettavan yleiselle tunnustusvajeelle vastavoimia. Myönteinen palaute ja arjen kokemukset omassa työssä onnistumisesta ovat tulleet harvinaisuuksiksi. Työelämän tutkijan palkinto toimii ilmiön symbolisena vastavoimana muistuttaen yleisemminkin kiitoksen ja tunnustuksen antamisen tarpeellisuudesta.

Vuoden työelämän tutkijan valitsee edellisen vuoden palkinnon saaja tutkimuspäivien ohjausryhmän tekemän kyselyn kautta saamiensa ehdotusten pohjalta.

Työelämän tutkijan palkinnon saajat vuosittain

Tutkimusjohtaja Tuula Heiskanen (2009)

Tuula Heiskanen

Työelämän tutkimuspäivien ohjausryhmä jakoi Vuoden työelämän tutkijan palkinnon ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Vuoden 2009 palkinnon saajan valitsi ensimmäisen palkinnon saaja dosentti Raija Julkunen. Ohjausryhmän tekemässä kyselyssä ehdotuksen kohdistuivat seitsemään työelämän tutkimuskentällä ansioituneeseen henkilöön, joista valituksi tuli dosentti, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Tuula Heiskanen.

Ehdotuksen perustelut: "Tuula Heiskanen on useita vuosikymmeniä toiminut suomalaisen työelämän tutkimuksen edistämisen avainpaikoilla, vaalien yhteyksiä sekä kansalliseen että kansainväliseen yhteistyöhön ja korkeatasoiseen tieteelliseen keskusteluun, tutkimukseen ja yhteistyöhön. Hän on toiminut useiden Suomen Akatemian rahoittamien projektien rakentajana, vetäjänä ja johtajana ja hän on tukenut sitkeällä ja kannustavalla ohjaustyöllään lukuisia akateemisten väitöskirjojen tekijöitä, jotka ovat usein tehneet työtään vaikeissa oloissa.

Tuula Heiskanen on myös laajasti verkostoitunut ihminen, jonka työotetta ohjaa harvinaisen kehittynyt ymmärrys tieteidenvälisen tarkastelun merkityksestä myös erilaisten työkäytäntöjen kehittämisen kannalta. Hänen panoksensa oppimisen, tietoyhteiskunnan tutkimuksen ja gender-tutkimuksen yhteistyöverkostoissa on erittäin merkittävä. Hän on ollut alusta saakka myös kantamassa raskasta vastuuta Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen perustoiminnan kehittämisestä ja keskuksen toiminnan jatkuvuudesta monissa murroskohdissa. Tuula Heiskasen tutkijaprofiilille on ominaista suuri luottamus siihen, että asiat järjestyvät, kun niistä pidetään hyvää huolta. Tämä luottamus on aina liittynyt suunnattomaan arjen ahkeruuteen, josta Tuula Heiskanen on syytä palkita."

Valinnan perusteluissa painotettiin edellä esitettyjen ohella ja niitä yhteen vetäen ensinnäkin Tuula Heiskasen tutkijanuraa. Tuula Heiskanen on tehnyt ansiokkaan ja akateemisesti laadukkaan uran tiedon, oppimisen, tietoyhteiskunnan, työelämän kehittämisen, sukupuolen ja sukupuolten tasa-arvon kuten samanarvoisen palkkauksen kysymyksissä. Heiskasen tutkimuksen laatua, kuten koko toimintatapaa, kuvaa tasapuolinen hienotunteisuus ja -viritteisyys. Mainittakoon, että Heiskanen on saanut juuri (syksyllä 2009) Suomen Akatemialta merkittävän rahoituksen akateemisesti ja poliittisesti tärkeän työelämän intersektionaalisuuden tutkimukseen. Heiskasella on ja on ollut myös lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä yhteiskunnallisia asiantuntemustehtäviä.

Tuula Heiskanen on pystynyt yhdistämään oman tutkimustyön Työelämän tutkimuskeskuksen luotsaamiseen. Hän on ollut vuodesta 1990 lähtien laitoksen senioritutkija, jonka tehtäviin on kuulunut tutkimusjohtajuus ja vuodesta 2004 lähtien toiminut tutkimusjohtajan nimikkeellä. Tässä tehtävässä on hakenut rahoitusta, ohjannut projekteja ja opinnäytteitä sekä huolehtinut henkilöstöjohtamisesta antaen liikkumatilaa sitä kaipaaville ja tukea sitä tarvitseville. Akateemisen tason, palvelututkimuksen, lyhytaikaisen rahoituksen ja lyhyiden työsuhteiden yhdistäminen toisiinsa ei ole yksinkertaista, mutta Heiskanen on onnistunut työssään.

Palkinnon osoittaminen Tuula Heiskaselle oli tunnustus myös koko Työelämän tutkimuskeskukselle, jonka ansiosta työelämän tutkijat voivat yli tieteenrajojen kokoontua vuosittaisille tutkimuspäiville.

- Raija Julkunen -