Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät

Ohjeita abstraktin, konferenssipaperin ja artikkelin kirjoittajille

 • Mikäli haluat pitää esityksen työryhmässä, lähetä enintään 2500 merkin abstrakti esityksestäsi e-lomakkeella viimeistään keskiviikkona 31.8.2011 klo 23.59.
 • Esitykset työryhmiin valitaan lähetettyjen abstraktien perusteella.
 • Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat abstraktien hyväksymisestä tai hylkäämisestä e-lomakkeella (linkki lomakkeeseen lähetetään sähköpostitse) viimeistään keskiviikkona 7.9.2011. Konferenssikoordinaattori ilmoittaa hyväksymisestä ehdotuksen lähettäjälle sähköpostitse. HUOM! Ehdotusten arviointiaikaa on pidennetty - tieto hyväksymisestä lähetetään mahdollisimman pian arvioinnin jälkeen.
 • Hyväksytyt abstraktit julkaistaan Työelämän tutkimuspäivien 2011 verkkosivuilla.
 • Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille viimeistään maanantaina 17.10.2011.
 • Konferenssijulkaisuun tarjottavat ja arvioitavat artikkelien käsikirjoitukset lähetetään e-lomakkeella viimeistään maanantaina 17.10.2011. Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti.
 • Arvioija ilmoittaa viimeistään perjantaina 11.11.2011 e-lomakkeella (linkki lomakkeeseen lähetetään sähköpostitse) artikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen.
 • Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset konferenssikoordinaattorille e-lomakkeella viimeistään torstaina 15.12.2011.
 • Tiivistelmä aikataulusta

Ohjeita konferenssipaperin kirjoittajalle

Hyväksytyn abstraktin lähettäjä kirjoittaa esityksestään 3000–5000 sanan laajuisen konferenssipaperin, jossa esitellään abstraktia laajemmin esityksen sisältöä ja pääkohtia.

Esitelmien arviointi ja konferenssijulkaisu

Hyväksytyn esitelmän kirjoittaja(t) voi(vat) tarjota esitelmää varten kirjoittamastaan konferenssipaperista 3000–5000 sanan laajuista artikkelia julkaistavaksi Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisut -sarjan numerossa 3/2012.

On toivottu, että tutkimuspäivien esitelmät pitäisi hyväksyä referee-menettelyllä. Vuoden 2010 tutkimuspäivillä tarjosimme mahdollisuuden myös esitettyjen paperien julkaisemiseen – julkaistavaksi tarjotut viime vuoden tutkimuspäivien paperit julkaistaan verkkojulkaisuna uudessa sarjassa "Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja" Tampereen yliopiston sähköisissä julkaisuissa osoitteessa http://tampub.uta.fi/ vuoden 2011 keväällä.

Vuoden 2011 päivien kohdalla olemme päätyneet seuraavaan menettelyyn.

Työryhmiin voi tarjota papereita kahdessa kategoriassa:

(I) Paperit, jotka tarjotaan arvioitavaksi julkaisemista silmällä pitäen ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen julkaistaan toimitetussa verkkojulkaisussa (referee-menettely). Tällöin artikkelin käsikirjoitus on lähetettävä arvioitavaksi abstraktin hyväksymisen jälkeen e-lomakkeella. Julkaisukelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon paitsi artikkelin tieteellinen laatu ja merkitys, myös sen informatiivisuus ja kiinnostavuus laajemman työelämän tutkimuksesta kiinnostuneen lukijakunnan kannalta. Arvioinnin kriteerit ovat siis laveammat kuin esim. tieteellisten aikakauslehtien varsinaisille artikkeleille asettamat julkaisukriteerit.

(II) Muut paperit, joita ei tarjota tai hyväksytä julkaistavaksi tutkimuspäivien julkaisussa. Tässä kategoriassa soveltuvat esitettäväksi esimerkiksi jo julkaistujen tai keskeneräisten hankkeiden esittelyt, keskustelupuheenvuorot ja muut esitelmät, joita tekijä ei halua tarjota konferenssijulkaisuun vaan mahdollisesti julkaista muulla foorumilla.

Työryhmien koordinaattorit arvioivat, mitkä paperit hyväksytään julkaistavaksi (mahdollisesti ehdotettujen korjausten jälkeen).

Ilmoita e-lomakkeella – samalla kun lähetät abstraktin – tarjoatko esitelmääsi kategoriaan I (julkaistavaksi) vai II (ei julkaistavaksi).

Julkaisulupa

E-lomakkeella tehty ilmoitus halukkuudesta tarjota esitelmää julkaistavaksi konferenssijulkaisussa toimii samalla julkaisulupana.

Muita julkaisumahdollisuuksia

Esitysten pohjalta kirjoitettuja artikkeliehdotuksia voi tarjota julkaistavaksi myös Työelämän tutkimus -lehdessä. Julkaistavat artikkelit valitaan lehden normaalilla referee-menettelyllä. Lähemmät tiedustelut: lehden päätoimittaja Mia Hakovirta, mia.hakovirta(at)utu.fi, sosiaalitieteiden laitos, 20014 Turun yliopisto.

Julkaistavan artikkelin kirjoitusohjeet

Artikkelin käsikirjoitus

Työryhmä, kirjoittajien nimet, organisaatiot ja yhteystiedot (järjestyksessä: työryhmä, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kirjoitetaan vasempaan yläreunaan ennen konferenssipaperin otsikkoa. Kappaleet erotetaan ylimääräisellä rivin vaihdolla.

 • Abstrakti lähetetään artikkelin mukana ja sen pituus on 100–150 sanaa. Abstraktin tulee olla yhden tekstikappaleen mittainen tiivistys artikkelin sisällöstä. Sen tulee seurata artikkelin rakennetta; siinä tulee ilmetä artikkelin aihepiiri, tutkimuskysymys, käytetty aineisto, menetelmälliset, käsitteelliset ja teoreettiset välineet sekä keskeiset tulokset.
 • Käsikirjoituksen laajuus on 3000–5000 sanaa
 • Tallennusmuoto doc tai docx
 • Artikkelitiedoston maksimikoko on 2MB. Mikäli tiedosto on suurempi, kuvat, kuviot ja taulukot tulee lähettää erillisinä tiedostoina (merkitse kuvien, kuvioiden ja taulukoiden paikka tekstiin).
 • Fontti Arial, kirjasinkoko 11
 • Marginaalit: ylhäällä ja alhaalla 2,0 cm, oikealla ja vasemmalla 3,0 cm
 • Käsikirjoitukseen tulee liittää 3–5 avainsanaa
 • Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1,5 rivivälillä
 • Kaikki teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä. Molemmat reunat tasataan. Tummennusta ei käytetä ja kursiivia tulee käyttää säästeliäästi. Blokkikirjaimia tulee välttää.
 • Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain kappaleiden lopussa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi.
 • Tavutusta ei käytetä.
 • Taulukot on tehtävä Wordin taulukkotoiminnolla ja kuviot mahdollisuuksien mukaan Excelillä.

Lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo

Artikkeleissa lähdeviitteet merkitään sulkeisiin (Ahonen 2000, 35; Ahonen & Bergström 2002, 50). Mikäli kirjoittajia on useampi kuin kolme, ilmoitetaan ensimmäinen nimi ja ym.

Kirjallisuusluettelo liitetään artikkelin loppuun otsikolla Kirjallisuus ja sen laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. esimerkit alla). Lähteistä ilmoitetaan (tässä järjestyksessä) Kirjoittaja(t), vuosiluku (suluissa), kirjan tai artikkelin nimi, painopaikka ja julkaisija.

Internet-lähteistä tulee ilmoittaa tekijän, vuosiluvun (suluissa) ja artikkelin nimen lisäksi täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti on internetistä luettu.

Alapuro, R. (1988) State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press.

Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino.

Lauren, J. & Wrede, S. (2008) Immigrants in Care Work: Ethnic Hierarchies and Work Distribution. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 3 (3), 20–31. [online]. <URL: http://www.etmu.fi/fjem/pdf/FJEM_3_2008.pdf. Luettu 13.9.2010.

Virkki, T. (2004) Työelämän haavoittamat. Teoksessa E. Jokinen, M. Kaskisaari & M. Husso (toim.) Ruumis töihin. Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino.