Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Työselostus

Työselostus antaa tietoa:

 • havaintoja aiheesta
 • teoriaa
 • menetelmän kuvausta
 • perusteltuja mielipiteitä.

Selostuksen kirjoittaja tekee valintoja, päättelee, arvioi, tulkitsee ja vertailee.

Selostuksen ulkoinen rakenne voi olla esimerkiksi tällainen, ja rakenne löytyy selostuksen kansilehdeltä:

 1. oppilaitos
 2. yksikkö
 3. koulutusohjelma
 4. suuntautumisvaihtoehto
 5. työn numero
 6. työn aihe
 7. tekijä
 8. luovutuspäivä
 9. työn ohjaaja.

Selostuksen sisäinen rakenne voi olla esimerkiksi tällainen:

 1. sisällysluettelo
 2. tiivistelmä (kuvaa, mitä ja miten tutkittu, mitä tuloksia saatu; suppea ja itsenäinen osa työtä)
 3. johdanto
 4. teoria
 5. menetelmät ja välineet
 6. työn kulku
 7. tulosten esittäminen
 8. päätelmät
 9. kirjallisuusluettelo
 10. liitteet.

Selostuksen johdannossa

 • selostetaan työn taustaa, ilmiön historiaa ja esiintymistä käytännön tilanteissa
 • asetetaan tutkimusongelma tai -kysymys
 • kerrotaan työn tavoite.

Teorian määrä liittyy työn tuloksiin: vain sen verran, kuin niiden ymmärtämiseen tarvitaan.

Aineisto ja menetelmät esitellään hyvin tarkasti. Jos menetelmä on uusi tai niukasti tunnettu, se kannattaa esitellä tarkasti.

Tutkimuksen kulku raportoidaan yksityiskohtaisesti.

Tulokset esitetään täsmällisesti, ja niissä korostetaan olennaisia seikkoja. Havainnollistuskeinoina voi käyttää taulukoita ym.

Tuloksista arvioidaan niiden tarkkuutta, suhdetta kirjallisuus-arvoihin sekä luotettavuutta.

Työselostuksessa mainitaan myös käytetyt lähteet. Lähdeviitteet voi laatia numeroviittausjärjestelmän avulla tai nimi–vuosi-järjestelmän avulla.

Liitteeksi kannattaa sijoittaa vain senlaatuista tarkentavaa materiaalia, jolla on merkitystä lukijalle ja työn tuloksille:

 • taulukot
 • laitteen tarkka kuvaus
 • laskuesimerkit
 • tietokoneohjelmat.

Liite on aina itsenäinen kokonaisuus, ja siksi sen kuvat, taulukot sekä sivut on tapana numeroida jokaisessa liitteessä juoksevasti.

Ohjeet on mukailtu materiaalista, joka löytyy Internet-osoitteesta http://www.mikkeliamk.fi/TPK/sahkoppimateriaali/
julkunen/
.