Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Kielenhuollon ja kirjoittamisen linkkejä

Tekstintekijän työkaluja

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 

Sanakirjat | Kirjoittamisprosessiin, työelämän teksteihin ja kirjoittamiseen liittyviä oppaita | Verkkoon kirjoittamisen oppaita | Tieteelliseen kirjoittamiseen ja opinnäytteiden laatimiseen liittyviä oppaita | Virkakieltä käsitteleviä oppaita | Kieleen, kielenopetukseen, tekstilajeihin ja lauseoppiin keskittyviä oppaita | Kielioppaita | Lehdet


Tekstintekijän työkaluja

Luettelon pohjana on käytetty Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kirjoittajan apuvälineitä -nimistä kirjallisuuslistaa (http://www.kotus.fi/kielitoimisto/).

1. Sanakirjat

 • Suomen kielen perussanakirja (1990–1994). Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. Teos kuvaa nykyisen yleiskielen sanastoa ja antaa ohjeita sanojen käytöstä.
   
 • CD-Perussanakirja (1997). Suomen kielen perussanakirjaan pohjautuva sähköinen sanakirja, jonka hakusanastoa on päivitetty 2 000 uudella sanalla ja johon on merkitty kaikkien taipuvien hakusanojen taivutus näkyviin.
   
 • Nykysuomen sanakirja WSOY 1951–61, 14. painos 1996. 4 588 sivua, noin 201 000 hakusanaa. Nykysuomen sanakirjan sisältö on kaikissa painoksissa ja laitoksissa muuttamaton.
   
 • Nykysuomen sivistyssanakirja – Vierasperäiset sanat. SKS ja WSOY 1973, 13. painos 1991. (= Nykysuomen sanakirja 4.) 448 s., noin 30 000 hakusanaa. Nykysuomen laitoksen toimittama.
   
 • Synonyymisanakirja. Toim. Harri Jäppinen. WSOY 1989. 485 s., noin 18 000 hakusanaa. (= Nykysuomen sanakirja 7.) Ryhmittelee samaa tarkoittavia tai merkitykseltään läheisiä sanoja yhteen. Yleiskielen sanojen lisäksi mukaan on otettu joukko arkikielen ja slangin sanoja sekä vierassanoja.
   
 • Leino, Antti – Leino, Pirkko: Synonyymisanasto. Otava, 1990.

2. Kieli- ja kirjoitusoppaat

2.1. Kirjoittamisprosessiin, työelämän teksteihin ja kirjoittamiseen liittyviä oppaita

 • Aulanko, Mari: Rohkeasti puhumaan. Luonteva esiintyminen. WSOY. Helsinki 1997.
   
 • Alasilta, Anja: Näin kirjoitat tehokkaasti. Viestintäopas työelämän kirjoittajille. Inforviestintä Oy. Helsinki 1999. Tehokkaan kirjoittamisen käytännönläheinen opas, joka ottaa huomioon työelämän vaatimukset.
   
 • Iisa, Katariina –Kankaanpää, Salli – Piehl, Aino: Tekstintekijän käsikirja. Yrityskirjat Oy 1997. 451 s. Työelämän tekstien kirjoittajille suunniteltu opaskirja, joka sisältää runsaasti havainnollistavia esimerkkejä mm. tekstien rakenteesta ja lukijan huomioon ottavasta sävystä.
   
 • Kauppinen, Anneli – Laurinen, Leena: Tekstejä teksteistä. Muisti- ja tekstilingvistiikan sovelluksia asiatekstien referoinnin problematiikkaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 412. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1984. Referointia eri näkökulmista tarkasteleva teos.
   
 • Kauppinen, Anneli – Nummi, Jyrki – Savola, Tea: Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4., uudistettu painos. Edita. Helsinki 2004. Tekniikan alan opas, jossa käsitellään eri teksti- ja puhelajeja sekä työelämän viestintäkäytänteitä.
   
 • Linna, Helena: Prosessikirjoittaminen. Kirjoittamisen suuri seikkailu. Opetus 2000. WSOY. Helsinki 1994. Prosessikirjoittamisen opas.
   
 • Lonka, Irma – Lonka, Kirsti – Karvonen, Pirjo, – Leino, Pirkko: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Yliopistopaino. Helsinki 1996.
   
 • Luostarinen, Heikki: Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino. Tampere 1991.
   
 • Mäkinen, Kirsti (toim.): Esseitä, esseistä. Kirjoita itsesi maailman väleihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 679. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1997. Esseen monimuotoisuutta ja esseen eurooppalaista perinnettä erittelevä teos.
   
 • Nykänen, Olli: Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Tekniikan asiantuntijoille tarkoitettu teos, joka käsittelee esimerkiksi kirjoitusprosessia, eri tekstilajeja, tutkimusjulkaisun kirjoittamista sekä kielellisen ilmaisun hallintaa. Tekniikan Akateemisten Liitto. Helsinki 2002.
   
 • Pääkkönen, Irmeli – Varis, Markku: Kriittinen lukutaito. Finn Lectura. Helsinki 2000. Tekstien rakenteiden, tyylin ja piilomerkitysten analyysiin perehdyttävä teos, josta on apua tekstien kirjoittajallekin.
   
 • Rainio, Ritva: Asiatyyli ja viestintä. Tietolipas 56. 9. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1989. Erityisesti asiatyylin käytännölliseen kehittämiseen ja viestinnän semanttisiin ongelmiin keskittyvä opas.
   
 • Rentola, Marketta: Kirjoita hyvin. Ilmaise itseäsi, tavoita lukijasi. Tammi. Helsinki 2002. Kirjoittamisen vaiheisiin, tekstin rakenteeseen ja lukijan huomioonottamiseen perehdyttävä teos, jossa on runsaasti harjoituksia.
   
 • Uimonen, Taina: Taitoa tekijälle – tehoa teksteihin. Opas tiedottavaan kirjoittamiseen. Inforviestintä Oy. Helsinki 2003. Kirjasta saa käytännön neuvoja siihen, miten laatia ilmaisuvoimaisia, lukijan huomioon ottavia ja tehokkaita tiedotteita, verkkotekstejä, artikkeleita, raportteja, tarjouksia, esitetekstejä ja lehtijuttuja.

2.2. Verkkoon kirjoittamisen oppaita

 • Alasilta, Anja: Verkkoajan viestintä – tulkinta, ilmaisu, vuorovaikutus. Kauppakaari Oy. Helsinki 2000. Verkkoluku- ja kirjoitustaitoa käsittelevä teos.
   
 • Alasilta, Anja: Näin kirjoitat tietoverkkoon. Viestintäopas paperin maailmasta tietoverkkojen aikaan. Inforviestintä Oy. Helsinki 2001. Verkkokirjoittamisen selkeä opas, jossa käydään läpi verkkoon kirjoittamisen perusteita, tekniikkaa ja käytäntöä.
   
 • Alasilta, Anja: Verkkokirjoittajan käsikirja. Inforviestintä Oy. Helsinki 2002. Teos käsittelee muun muassa tekstin suunnittelua, verkkoilmaisun ominaisluonnetta, vuorovaikutteisuutta ja vastaanottajan huomioimista, tekstin tuotantoprosesseja ja -malleja.
   
 • Ekholm, Kai – Heinisuo, Rami: Kirjoita! Kirjoittajan uudet työvälineet kohti elektronista kirjoittamista. Suomen ATK-kustannus. Helsinki 1996.

2.3. Tieteelliseen kirjoittamiseen ja opinnäytteiden laatimiseen liittyviä oppaita

 • Hakala, Juha T.: Opinnäyte ja sen ohjaaminen. Johdatus tutkimusprosessin hallintaan. Gaudeamus. Helsinki 1996. Opas, jossa tarkastellaan tutkimus- ja kirjoittamisprosessia ohjaajan ja kirjoittajan kannalta.
   
 • Hakala, Juha T.: Graduopas. Melkein maisterin niksikirja. Gaudeamus. Helsinki 1999. Pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen ja kirjoittamisprosessiin keskittyvä teos, jossa on runsaasti esimerkkejä ja käytännön vinkkejä tieteelliseen kirjoitustyöhön.
   
 • Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 10., uudistettu painos. Tammi. Helsinki 2004. Opas esseiden, opinnäytteiden, selvitysten ja muistioiden kirjoittajille. Selvittelee tutkimusprosessia ja tieteellisten tulosten julkaisemista.
   
 • Hurtta, Heikki – Peltola, Tapio: Tutkielmantekijän opas. Toinen, uudistettu painos. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. Tampere 1997. Kielitieteellinen opinnäyteopas, jossa käsitellään muun muassa tutkielman rakennetta, kieltä sekä viittaustekniikkaa. Runsaasti esimerkkejä ja malleja, joista on hyötyä myös muiden alojen kuin kielitieteiden opiskelijoille.
   
 • Jyrkiäinen, Jyrki: Opasta kärsi ja unhoita. Avuksi tutkielman tekijöille. Tiedotusopin laitos. Tampereen yliopisto. Tampere 1992.
   
 • Kinnunen, Merja – Löytty, Olli (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2002. Teos tarkastelee tieteellisen kirjoittamisen luonnetta analyyttisesti ja havainnollisesti.
   
 • Lappalainen, Jussi T. Haluatko historiankirjoittajaksi? Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 895. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2002. Käytännön työtapaopas historiankirjoittamisen prosessiin.
   
 • Tutkimusviestinnän opas. Toim. Paul Fogelberg. Valtion painatuskeskus 1985. 152 s. Opas selvittelee tehokkaan kirjoitusviestinnän taustoja sekä erilaisia keinoja, joiden avulla kirjoittaja voi kehittää viestintätaitojaan.

2.4. Virkakieltä käsitteleviä oppaita

 • Heikkinen, Vesa - Hiidenmaa, Pirjo - Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. Gaudeamus. Helsinki 2000. Teos virkakielestä ja -työstä. Teoksen teemoina ovat mm. tekstien väliset suhteet, kielelliset käytänteet, institutionaalisuus sekä kieli suhteessa valtaan ja ideologiaan.
   
 • Heikkinen, Vesa (toim.): Virkapukuinen kieli. Tietolipas 182. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 112. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2002. Artikkelikokoelma virkakielestä. Kokoelman teemoja ovat mm. viraston ja kansalaisten vuorovaikutus, tekstien väliset suhteet sekä kielitietoisuus.
   
 • Iisa, Katariina – Piehl, Aino: Virkakielestä kaikkien kieleen VAPK-kustannus 1992. 112 s. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 67. Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi, joka auttaa parantamaan tekstin ymmärrettävyyttä. Kirjassa on myös lyhyet oikeinkirjoitusohjeet.
   
 • Koivusalo, Esko – Huovinen-Nyberg, Liisa: Selkeä virkakieli. Valtion koulutuskeskus, 4. painos 1984. 121 s. Hallinnon kielenkäytön kurssimoniste. Keskittyy hallinto-, suunnittelu- ja lakikielen erityisongelmiin.

2.5. Kieleen, kielenopetukseen, tekstilajeihin ja lauseoppiin keskittyviä oppaita

 • Hiidenmaa, Pirjo: Suomen kieli – who cares? Otava. Helsinki 2003. Teos kertoo nykykielestä, englannin kielen vaikutuksesta suomen kieleen, monimuotoisesta asiatyylistä sekä kielenhuollosta eri tehtävineen.
   
 • Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. Opetusministeriö ja Painatuskeskus, uusintapainos 1996. 265 s. Opetusministeriön asettaman kielioppityöryhmän mietintö. Kielioppityöryhmä on pohtinut koulun kieliopin opetuksen sisältöjä ja yhteyksiä tieteellisiin kielioppeihin. Mietinnön esittämän toivomuksen mukaisesti Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa laaditaan laajaa suomen kielen tieteellistä kielioppia.
   
 • Nykysuomen sanavarat. Toim. Jouko Vesikansa. WSOY 1989. 504 s. Kirjan 20 artikkelissa tarkastellaan kieltä, varsinkin sanastoa ja nimistöä, eri näkökulmista. Laaja sana- ja asiahakemisto.
   
 • Saukkonen, Pauli: Maailman hahmottaminen teksteinä. Tekstirakenteen ja tekstilajien teoriaa ja analyysia. Yliopistopaino. Helsinki 2001.
   
 • Vilkuna, Maria: Suomen lauseopin perusteet. Edita, 1996. 348 s. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 90.

2.6. Kielioppaita

 • Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. 5., laajennettu ja muutettu painos. Yrityskirjat Oy. Helsinki 2002. 342 s. Oikeakielisyys- ja kielenhuolto-ohjeita tiiviissä ja selkeässä muodossa.
   
 • Ikola, Osmo: Nykysuomen käsikirja. Weilin + Göös, 3., uudistettu laitos 1991. 398 s. Pääpaino hyvään kielenkäyttöön opastavilla säännöillä ja ohjeilla. Sivistyssanasto, kieli- ja tyyliopillinen sana- ja asiahakemisto, paikannimiluettelo ja lyhenneluettelo.
   
 • Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2000. 456 s. Hakuteos ja käsikirja. Oikeakielisyysohjeet aakkosellisessa hakemistossa. Tekstiosassa (93 sivua) neuvoja oikeinkirjoituksesta, taivutuksesta ja lauserakenteesta.
   
 • Leino, Pirkko: Suomen kielioppi. Otava. Helsinki. 4., uusittu painos 1997. 223 s. Peruskielioppi: äänneoppi, sananmuoto-oppi, lauseoppi ja kirjoitussäännöt.
   
 • Leino, Pirkko: Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Opiskelijan opas. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Yliopistopaino. Helsinki 1996.
   
 • Sorjanen, Timo: Nykysuomen peruskielioppi. Harjoituskirja. Gummerus. Helsinki 1995. Harjoituskirja, jossa on myös oikeat vastaukset.
   
 • Sorjanen, Timo: Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja. Opas suomea puhuville ja kirjoittaville. Gummerus. Helsinki 1998. Käsikirja, jossa on runsaasti käytännön esimerkkejä.

3. Lehdet

 • Kielikello. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Oy Stellatum Ab. Kielitoimiston tiedotuslehti.
   
 • Verkko-Kielikello. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Oy Stellatum Ab. Vuosien 1968–2000 Kielikellojen sähköinen arkisto. Käyttajäoikeuden voi ostaa Stellatumilta.
   
 • Terminfo. Tekniikan Sanastokeskuksen tiedotus- ja jäsenlehti, joka kertoo käytännönläheisesti sanastotyöstä ja siinä käytettävistä menetelmistä.