Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Tutkimus- ja ajatteluprosessi

Tutkimus- ja ajatteluprosessi -osio selvittää opinnäytetyön tekemistä aina aiheen valinnasta valmiin opinnäytteen tarkasteluun ja arviointiin saakka.

Nyt osiosta avautuu linkki kolmeen verkkomateriaaliin: Joensuun yliopiston gradusivustoon, Tampereen yliopiston kirjaston Graduoppaaseen sekä Tampereen yliopiston opinto- ja kansainvälisten asioiden yksikön tuottamaan itseopiskelumateriaaliin.

Joensuun yliopiston Graduttaja-materiaali palvelee sekä pro gradu -työn tekijöitä että heidän ohjaajiaan.

Opiskelijan Graduttajassa on materiaalia graduprosessista: ideoinnista, tutkimussuunnitelman tekemisestä, aineiston keräämisestä ja analysoimisesta, teoreettisesta tarkastelusta, kirjoitustyöstä ja tekstin viimeistelystä. Opiskelijalle avautuu myös joukko eri laitosten graduohjeita sekä kirjallisuus- ja Internet-lähdevinkkejä.

Ohjaajan Graduttaja tarjoaa tietoa ohjausprosessin vaiheista, ohjauskeskusteluista, ohjauksen pulmista. Myös ohjaajat saavat vinkkejä hyödyllisestä kirjallisuudesta ja Internet-lähteistä.

Joensuun yliopiston gradusivusto http://graduttaja.joensuu.fi/index.php

Tampereen yliopiston kirjaston Graduopas on tiedonhaun opas graduntekijöille. Verkko-opetusmateriaali tarjoaa neuvoja tiedonhaun perusteista, tiedonlähteistä, aineiston hankkimisesta, kirjoittamisesta ja julkaisemisesta sekä viittauskäytännöistä. Graduoppaaseen on myös koottu luku- ja kirjoituspaikat, tietokoneiden ohjelmat, kopiointimahdollisuudet ym. tiedot. Tämän lisäksi oppaasta löytyy opas- ja linkkilista graduntekijälle.

Tampereen yliopiston kirjaston Graduopas http://www.uta.fi/laitokset/
kirjasto/opetus/Graduopas/

Tampereen yliopiston opinto- ja kansainvälisten asioiden yksikön itseopiskelumateriaali tukee kirjoittamista ja omien oppimisvalmiuksien kehittämistä. Itseopiskelumateriaali liittyy mm. oman oppimisen ohjaamiseen, kirjallisten tehtävien kuten referaattien, esseiden, oppimispäiväkirjojen jne. kirjoittamiseen, oppimistyyliin ja graduntekoon.

Tampereen yliopiston opinto- ja kansainvälisten asioiden yksikön tuottama itseopiskelumateriaali http://www.uta.fi/opiskelu/
itseopiskelu/index.html#gradu

Takaisin Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt -sivulle