Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Referaatti

Referaatissa lähteen esittämä asia kerrotaan omin sanoin, referaatti selostaa tiivistävästi toista tekstiä

- erotettava tarkoin omat ja lähteen ajatukset
(lähdeviitteet ja muu eronteko).

Referaatti selostaa toisen kirjoittajan laatimaa alkuperäistä tekstiä, ja siksi se on erilainen teksti kuin tiivistelmä. Tiivistelmän voi tehdä kirjoittaja itsekin.

Referoitaessa lähteen asiasisältöä muotoillaan kulloisenkin tutkimustehtävän näkökulmasta.

Referointi vaatii huolellista perehtymistä pohjatekstiin ja merkityssuhteiden etsimistä tekstistä:

 • tekstiä tulee lukea ajatellen ja ydinasioita poimien
 • ydinasiat pitää tiivistää ja kirjoittaa omin sanoin, alkuperäisen tekstin merkityssuhteet säilyttäen
 • olennaista sisältöä täytyy tarkastella myös referaatin tavoitteen ja lukijoiden kannalta
  - referaatti ei synny vain sanajärjestystä vaihtamalla tms. mekaanisin keinoin.

Hyvä referaatti on

 • tarkka
 • kattava
 • selkeä
 • tiivis ja eheä
 • kiinnostava.

Referaatti on itsenäinen teksti, johon voi lisätä kommentoiviakin aineksia (ks. kriittinen eli kommentoitu referaatti).

Referaattia laadittaessa kannattaa

 1. tutkia sisällysluettelo, tiivistelmä ja esipuhe
 2. lukea koko teksti kursorisesti
 3. lukea teksti intensiivisesti merkityssuhteita ja ydinasioita etsien
 4. kirjoittaa omin sanoin pohjatekstin sanoma tiiviisti, selkeästi ja kattavasti.

Kauppinen, Anneli: Asiatekstin referointi kielenkäytön perustaito. Kielikello 2/1988, s. 39.

Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea: Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4., uudistettu painos. Edita. Helsinki 2004.

Nykänen, Olli: Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Tekniikan Akateemisten Liitto. Helsinki 2002.