Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Raportti

Raportin sisältö ja laajuus voivat vaihdella.

Raportin lukutilanne ja -tarve vaihtelee silmäilystä aina syventymiseen.

CD-Perussanakirjan mukaan raportti voi olla 'tiedotus, tiedote, tiedonanto, selonteko, tilannekatsaus'

- sisältö vaikuttaa rakenteeseen.

Raportti voi olla

 • rutiiniluonteinen, määräajoin tehtävä selvitys
 • objektiivinen ja luotettava selostus tutkimuksesta, kokeilusta, opintomatkasta tai oppimisprojektista.

Raportti voi sisältää myös kirjoittajan kannanottoja.

Raporttia laatiessaan kannattaa pohtia

 • tekstin tavoitetta
 • tekstin näkökulmaa
 • tarpeellisen tiedon määrää
 • johdonmukaista jäsennystä
 • tarkoituksenmukaisia pää- ja väliotsikoita
 • havainnollistamiskeinoja kuten lihavointeja.

Lukijan huomioon ottavassa raportissa on

 • sisällöllisesti itsenäisiä osia: tiivistelmä, tulokset, suositukset jne.
 • selkeä työnjako tekstin ja liitteiden välillä
 • informatiiviset otsikot, jotka vastaavat tekstin sisältöä
 • lyhyitä kappaleita, joiden alussa kerrotaan olennaisin asia
 • väljä ja helposti luettava ulkoasu.

Raportti on mahdollista rakentaa siten, että se vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä tehtiin?
 2. Miksi tehtiin?
 3. Miten tehtiin?
 4. Mitä tuloksia saatiin?
 5. Mitä tuloksista voidaan päätellä?

Prosessin kuvaaminen raportissa

Jos kuvaat prosessia raportissa,

 • kirjaa keskustelut, päätökset, tiedot ja suunnitelmat tarkasti
 • merkitse yksityiskohtaisesti muistiin (koe)järjestelyt, menetelmät, laitteet, tulokset
 • kirjoita tiivistä, tarkkaa ja asiatyylistä tekstiä
 • kiinnitä huomiota luettavuuteen ja tekstin ymmärrettävyyteen
 • tee raportille selkeä rakenne
  • alkuosa:
   kirjoittajan ja raportin nimi, työn tyyppi, tekopaikka ja -aika, raportin teettäjä ja vastaanottaja
  • tiivistelmä:
   itsenäinen, tuloksiin keskittyvä tiivistelmä sisällöstä
  • sisällysluettelo
  • runko-osa:
   johdanto, perusta tai tausta, työn kuvaus, tulokset, pohdinta ja arviointi
  • loppuosa:
   lähteet, liitteet.

Matkasta raportoiminen

Mikäli raportoit matkasta,

 • anna taustatiedot: kerro raportin laatija, aihe, päiväys ja tieto raportin kohderyhmästä
 • kirjoita matkan tarkoitus, kesto ja kohde
 • selosta kohde kerrallaan tavoitteiden kannalta oleelliset asiat
 • arvioi matkan antia tasapainoisesti, ota tarvittaessa kantaa ja anna kehittämisehdotuksia.

Harjoittelusta raportoiminen

Jos raportoitavanasi on harjoittelu,

 • kerro tarpeelliset taustatiedot
 • kuvaa harjoittelupaikka: yritys, sijainti, toimiala, koko jne.
 • luonnehdi harjoittelua yleisesti: tavoitteita, ohjaajaa, aikaa, tehtäviä, esimiehiä, työtovereita jne.
 • analysoi harjoittelua: kerro, mitä eri työtehtävistä opit, selosta harjoittelun myönteisiä ja kielteisiä piirteitä, arvioi tehtävien sopivuutta harjoitteluun
 • arvioi harjoittelun onnistumista kokonaisuutena, hyödyllisyyttä opiskelulle ja ammattitaidolle, kerro puutteista, korjausehdotuksista ja kehitysmahdollisuuksista.

Lähteet:

Iisa, Katariina Kankaanpää, Salli Piehl, Aino: Tekstintekijän käsikirja. Yrityskirjat Oy. Helsinki 1997.

Nykänen, Olli: Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Tekniikan Akateemisten Liitto. Helsinki 2002.

Repo, Irma Nuutinen, Tahvo: Viestintätaito. Opas aikuisopiskelun ja työelämän viestintätilanteisiin. Otava. Helsinki 2003.

Uimonen, Taina: Taitoa tekijälle tehoa teksteihin. Opas tiedottavaan kirjoittamiseen. Inforviestintä Oy. Helsinki 2003.