Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Akateemisiin tapoihin kuuluu tutkimuksen julkaiseminen tietyssä muodossa. Yksi julkaisumuoto on opinnäytetyö, joka laaditaan oppiarvoa varten. Tällaisia opinnäytteitä ovat pro gradu -tutkielmat, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat.

Opinnäytetyössä selvitetään tutkimuksen vaiheet sekä tutkimuksen teoriataustat aiempine suuntauksineen tarkasti. Tutkimuksen aihe, ongelmat, hypoteesit, tutkimusmenetelmät ja niiden valintaperusteet, aineiston analyysi, tulosten tulkinta sekä päätelmien teko raportoidaan tarkasti ja tieteellisesti perustellen.

Opinnäytteen tarkoituksena on osoittaa tekijän oppineisuutta: sitä, että hän hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin suunnitteluvaiheesta aina toteutukseen ja kirjoittamiseen saakka. Pro gradu -tasoisen opinnäytetyön laatijan odotetaan työskentelevän verrattain itsenäisesti ja täysin tieteellisen tekstin vaatimuksia noudattaen. Kuitenkin esimerkiksi lisensiaatintyöhön verrattuna pro gradu -tutkielma voi nojautua vielä paljolti jo tehtyyn tutkimukseen, eikä niinkään pyrkiä raportoimaan varsinaista uutta tutkimusta kyseisellä tieteenalalla.

Tutkimus- ja ajatteluprosessi

Opinnäytetyöt ja kaksiportainen tutkintorakenne

Parhaillaan yliopistoissa on käynnissä ns. Bolognan sopimukseen pohjautuva tutkinnonuudistus, jossa on pyrkimyksenä palauttaa kaksiportaiset tutkinnot korkeakouluihin. Kaksiportaisilla tutkinnoilla tarkoitetaan kandidaatin- ja maisterintutkintoja eli alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisajaksi on suunniteltu kolmea ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisajaksi kahta vuotta, yhteensä siis viittä vuotta. Tutkinnonuudistuksessa opinnäytteiden luonne ja tehtävät arvioidaan uudestaan muun muassa työelämän näkökulma huomioon ottaen. Tutkinnonuudistuksen edistymistä voi Tampereen yliopistossa seurata esimerkiksi Opetuksen kehittämisyksikön sivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/hallintokeskus/ok/
tutkintorakenneuudistus/.