Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 

Periaatteita ja päämääriä | Mitä tavoitteita voidaan asettaa | Kenelle kirjoitetaan | Popularisoinnin ydinasioita | Julkaisufoorumeja


Tieteellisen tekstin popularisointi

Popularisoinnin periaatteita ja päämääriä

Lähtökohtana on tieteen yleistajuistamisen lisääntynyt tarve.

Popularisoinnin periaatteena on tarjota selväkielistä tieteellistä tiedon välitystä myös muiden kuin alan asiantuntijoiden tietoon

 • kansanvalistuksena ns. suurelle yleisölle
 • akateemisesti koulutetuille muiden alojen asiantuntijoille.

Periaatekysymys: Kenelle tieteellisen tekstin popularisointi kuuluu?

Päämäärä 1: tiedon olemuksen huomioonottaminen

- tiedon luonteeseen kuuluu ajatusten välisten suhteiden ymmärtäminen ja ilmaiseminen

Päämäärä 2: täsmällinen kieliasu, jota tieteellisen ajattelun monisyisyys ja tarkkuus vaatii ilmaisimekseen ja ilmiasukseen.

Sekä tieteen kielessä että populaaritekstin kielessä täsmällisyys on ansio
- ajattelun taito

Mitä tavoitteita tieteellisen tekstin popularisoinnille voidaan asettaa?

 1. Kiinnostavuuden tavoite
  • Populaaritekstejä julkaistaan kaupallisin periaattein toimivissa julkaisuissa - asian tulee myydä, houkutella lukijaa.
  • Yksi keino lisätä aiheen kiinnostavuutta voi olla yksityiskohtien sivuuttaminen ja arkielämän hyötyjen korostaminen.
  • Joistakin perustutkimuksen kapeista osa-alueista ei saa aineksia popularisointiin
   - niin popularisoinnin kuin tieteenteonkin ongelma voivat olla liian kapea-alaiset tutkimusaiheet.
 2. Väljyyden tavoite
  • Tieteellisen tekstin ansiot, havainnot, faktat ja tutkimustulokset sekä niiden suuri määrä ja tarkka esittäminen tekevät tekstistä yksityiskohtaista
   - yleistajuisen tekstin tulee olla luettavaa ja väljää.
 3. Aiheen rajaamisen tavoite
  • Lehtijutussa kannattaa käsitellä kerralla osaa tutkimuksesta, keskittyä yhteen asiaan.
 4. Konkreettisuuden tavoite
  • Populaaritekstin tulee tarjota lukijalle konkreettisia tarttumakohtia: tuttuja kokemuksia, konkreettisesti havaittava ympäristö, konkreettisia esimerkkejä ehkä välttämättömien abstraktien käsitteiden tukena.
  • Lukijan mukanaolosta kannattaa huolehtia, kun siirrytään ajasta, paikasta tai olomuodosta toiseen
   - selkeät ajan-, paikan ja tilan määritteet sekä metatekstit (”Seuraavaksi tarkastellaan --”).
 5. Dialogin tavoite
  • Yleistajuinen, tiedottava teksti on luonteeltaan keskustelevaa, sillä se
   a) jättää avoimia kysymyksiä
   b) kiinnittää asian ajankohtaisiin tapahtumiin
   c) ottaa huomioon käydyn keskustelun
   d) ei pyri lopullisten totuuksien esittämiseen.
 6. Arkielämän ja todellisuuden tavoite
  • Tiedettä popularisoitaessa tarvitaan selkeitä ja havaittavia tutkimustuloksia - tieteen on tuotava uutta lukijan tietämyksen ja maailmankuvan avartamiseksi, hyödytettävä lukijaa.

Kenelle kirjoitetaan?

Lukijan huomioonottaminen ja kunnioittaminen on olennaista myös popularisoivassa kirjoittamisessa.

Kirjoitettaessa on hyvä selvittää tekstin kohderyhmän eli lukijoiden

 • ennakkotietoja
 • tiedontarpeen laatua
 • olinpaikkaa ja käyttämää kieltä.

Erilaiset lukijat:

 • ns. suuren yleisön moninaiset edustajat - kiinnostavuus ja yleissivistävyys
 • päätöksentekijät - selkeys, päätulosten korostaminen, perustelevuus
 • tiedon soveltajat - oppikirjamaisuus, selkeys
 • akateemisesti koulutetut muiden alojen asiantuntijat - selkeys, ilmaisun pelkistettyys.

Popularisoinnin ydinasioita

Tieteellisen tekstin popularisoinnissa huomiota kannattaa kiinnittää

 • käsitteiden käyttöön
 • havainnollistamiseen
 • lukijan huomioonottamiseen ja
 • julkaisukanavaan.

Käsitteiden käytöstä

 • Tekstin pääkäsite on tekstin varsinainen puheenaihe
  • tekstin yhtenäisyys rakentuu pääkäsitteeseen liittyvistä merkityssuhteista
   • pääkäsitteen määrittely vaikuttaa tekstin laatuun ja ymmärrettävyyteen.
 • Lukijan tulee tietää, mitä kirjoittaja kulloinkin tarkoittaa käyttämällään käsitteellä (tarkennukset, havainnollistavat esimerkit).
 • Jos tekstin pääkäsitteenä on ammattisana tai tieteellinen termi, se on määriteltävä erityisen huolellisesti
  • termi kannattaa ottaa pääkäsitteeksi, jos jokin uusi asia herättää laajaa mielenkiintoa ja tuo samalla mukanaan myös uuden käsitteen.
 • Tieteen uudiskäsitteet (käännökset, itse luodut termit) pitää määritellä; myös käsitteiden tarpeellisuus tulee perustella.
 • Abstraktit käsitteet ovat aina moniselitteisiä ja tulkinnanvaraisia - sanojen merkitys on rajattava ja määriteltävä aina uudelleen.

Havainnollistamisesta

 • Lähtökohta: kirjoittajan ja lukijan maailmoiden tulee kohdata.
 • Ihmisille yhteiset kokemukset ja konkreettinen ympäristö ovat varmoja uuden tiedon lähtökohtia - tee asiasta ihmisen kokoinen.
 • Yhdistä erittelyä ja pohdintaa kertomukseen ja kuvaukseen esimerkiksi sitomalla faktoja jännittäviin tarinoihin, (matka)kertomuksiin, vuoropuheluihin jne.

Lukijan huomioonottamisesta

 • Ota selvää lukijan ennakkotiedoista (ennakkotiedot, tiedontarpeen laatu, olinpaikka, kieli) ja hänen odotus-horisontistaan - luo perusta tekstin suunnittelulle.
 • Mieti tekstisi tavoitetta: haluatko tiedottaa, vaikuttaa jne.
 • Siirrä tekstin painopiste alkuun aloittamalla esimerkiksi
  • seurauksilla
  • aikasuhteilla
  • ilmenemismuodoilla
  • vaikuttavilla tekijöillä
   • lukija saa tietää, mitä käytännön merkitystä tutkimuksilla on ja mitä uutta ne ehkä tuovat hänen aikaisempiin käsityksiinsä.
 • Lisää popularisoimaasi tekstiin ingressi ja väliotsikot – muista kertovuus, verbaalisuus.
 • Nosta kiinnostavimmat tutkimustulokset tekstin alkuun, tee tekstiisi ns. kärki.
 • Käytä outoja termejä harkiten ja tee ne lukijalle tutuiksi.
 • Toista tärkeitä ja keskeisiä asioita esimerkiksi otsikossa, ingressissä ja tekstissä.

Julkaisukanavasta

 • Popularisoitavan tekstin julkaisukanava ohjaa myös sitä, millainen tekstistä kannattaa tehdä
  • tekstit toimivat eri tavoin eri välineissä.
 • Julkaisukanavan valinta vaikuttaa siihen, miten helposti popularisoimasi teksti julkaistaan.

Popularisoivien tekstien julkaisufoorumeja

Tiedettä popularisoivien tekstien julkaisufoorumeja ovat esimerkiksi

 • sanoma- ja aikakauslehdet
 • verkko
 • oppikirjat ja muu oppimateriaali.

Tekstiä voi tarjota artikkelina tai yliökirjoituksena

 • kotiseudun paikallislehteen
 • sanoma- ja aikakauslehtiin
 • erikoisalan lehtiin.

Verkossa julkaisemisen kynnys on matala - verkkoon kirjoittamisen vaatimukset

Oppikirjoja kustantaviin yhtiöihin ja niiden eri alojen tiedotus- tai kustannuspäälliköihin kannattaa ottaa rohkeasti kirjeitse yhteyttä.

Eri alojen koulutusorganisaatioissa voidaan tarvita tuntiopettajia. Työstään tai sen osasta voi laatia ensin tiivistelmän ja tarjota sitä kurssikeskuksiin, täydennyskoulutuskeskuksiin, alan oppilaitoksiin, erilaisille seuroille, kansalaisopistoille jne.

Lähteet:

Ekholm, Kai – Heinisuo, Rami: Tee gradu! Verkkoajan tutkielmantekijän opas. BTJ Kirjastopalvelu. Helsinki 2002.

Nykänen, Olli: Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Tekniikan Akateemisten Liitto. Helsinki 2002.