Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Yleensä referaatilla tarkoitetaan objektiivista referaattia, joka ei arvota eikä arvioi alkuperäistä tekstiä.

Kriittinen eli kommentoitu referaatti sisältää

 1. kirjoittajan kannanottoja alkutekstin näkemyksiin
 2. kirjoittajan omaa pohdintaa alkutekstin näkemysten pohjalta.

Kriittisessä referaatissa on kirjoittajan

 • vertailua
 • pohdintaa
 • tulkintaa.

Tekstistä pitää käydä selkeästi ilmi, onko kyse referoijan vai alkutekstin kirjoittajan ajatuksista.

Kommentoidun referaatin perustehtävä on sama kuin objektiivisen referaatin: selostaa toisen tekstin sisällöstä olennainen siten, että alkuperäisen tekstin sisältö välittyy lukijalle ja että alkuperäisen tekstin painotukset pysyvät samoina.

Kriittisen referaatin rakenne on miltei sama kuin objektiivisen referaatin:

 • johdanto-osa
 • referaatin rajaus eli niiden kysymysten esittäminen, joihin haetaan vastauksia
 • näkökulmien määrittely
  (objektiivisen referaatin näkökulma on sama kuin alkutekstin, kriittisen referaatin näkökulmat voivat olla kirjoittajan omia)
 • tieto siitä, kenen tekstiä ja mitä artikkelia tai teosta referoi
 • kriittisessä referaatissa maininta siitä, että kirjoittaja kommentoi alkutekstiä ja sen joitakin osia (niistä voi antaa esimerkin)
 • runko-osa, jossa pyritään vastaamaan rajauksen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin antamalla tietoa, väittämällä ja perustelemalla väitteet alkutekstin mukaisesti
 • kriittisessä referaatissa vastaväitteitä, -kysymyksiä, uusia mielipiteitä, lisää perusteluja ja tietoa
 • päätösosa eli päätelmät.

Kriittiseen referaattiin kuuluvat kommentit ja arviointi.

Kommentoidun referaatin kirjoittaja perustelee mielipiteensä tieteellisesti argumentoiden.

Sekä objektiivisen että kriittisen referaatin tavoitteena on osoittaa

 1. kirjoittajan päättelyä lukemastaan tekstistä
 2. arviointia
 3. kritisointia sekä
 4. analyysia.

Teksti on mukailtu materiaalista, joka löytyy Internet-osoitteesta http://www.mikkeliamk.fi/TPK/sahkoppimateriaali/
julkunen/
.