Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Mistä kirjoittamisongelmat johtuvat?

Kirjoittamisstrategian muotoutuminen ja kehittyminen voi tehdä kirjoittamisesta haastavaa:

 • tiedon muokkaaminen ja uusien ajatusten löytäminen
 • yhä parempien tekstien vaatiminen itseltään.

Tavallisimpia kirjoittamisongelmien syitä ovat

 1. kirjoittajan voimakas itsekritiikki
 2. epäonnistumisen pelko
 3. perfektionistinen asenne kirjoittamiseen
 4. kirjoittamaan ryhtymisen viivyttely
 5. kielteiset aiemmat kirjoittamiskokemukset
 6. työskentelytavat.

1) Kirjoittajan voimakas itsekritiikki

 • Vahva itsekritiikki kontrolloi kirjoittamisprosessia.
 • Itsekritiikki voi vaikeuttaa kirjoittamista erityisesti luonnosteluvaiheessa.

2) Epäonnistumisen pelko

 • Taustalla on kielteinen suhtautuminen itseen ja omiin kykyihin.
 • Kirjoittaja varaa usein liian niukasti aikaa kirjoittamisprosessin jokaiseen vaiheeseen
  - alisuoriutuminen.
 • Taustalla voi vaikuttaa myös tekstien julkisen arvioinnin ja arvostelun pelko.

3) Perfektionistinen asenne kirjoittamiseen

 • Tavoitteena on kirjoittaa täydellinen teksti.
 • Perfektionistinen asenne kirjoittamiseen liittyy myös epäonnistumisen pelkoon: molemmissa kirjoittaja pelkää virheitä ja osoittautumista keskinkertaiseksi kirjoittajaksi.

4) Kirjoittamaan ryhtymisen viivyttely

 • Syynä voi olla kirjoittamisen pitäminen ikävänä ja sen lykkääminen: ikävänä pidettyjä tehtäviä pyritään usein välttämään ja siirtämään.
 • Taustalla saattaa olla myös itsen ja omien kykyjen epäily.
 • Viivyttelyssä voi olla kyse suunnitelmallisuuden ja päättäväisyyden puuttumisesta.

5) Kielteiset aiemmat kirjoittamiskokemukset

 • Kielteiset kirjoittamiskokemukset voivat löytyä useiden kirjoittamisongelmien taustalta.
 • Kielteisistä kokemuksista voi yrittää eroon kirjoittamalla päivittäin hiukan.

6) Työskentelytavat

 • Monet kirjoittamisongelmat saattavat johtua epäedullisista kirjoittamisolosuhteista ja työskentelytavoista.
 • Menestynyt kirjoittaja työskentelee tehokkaasti:
  • kirjoittaa säännöllisesti
  • laatii selkeät aikataulut ja tavoitteet
  • välttää liian tiiviitä kirjoittamisjaksoja
  • pyrkii rentoutumaan kirjoittaessaan
  • suhtautuu myönteisesti tekstin muokkaamiseen.
 • Jo 2030 minuutin vapaita ajanjaksoja kannattaa käyttää kirjoittamiseen.
  - Tutkimusten mukaan lyhyetkin jaksot kirjoittamiseen käyttävät henkilöt nauttivat kirjoittamisesta enemmän ja tuottavat enemmän tekstiä kuin ne henkilöt, jotka pyrkivät kirjoittamaan etupäässä pitkinä yhtenäisinä ajanjaksoina.

Lähteet:

Lindblom-Ylänne, Sari Nevgi, Anne: Taitavaksi kirjoittajaksi. Lindblom-Ylänne, Sari Nevgi, Anne (toim.): Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOY. Helsinki 2003. S. 296313.