Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Katsaus

Katsauksella voidaan tarkoittaa joko katsausartikkelia (ks. tarkemmin Artikkeli-osiosta) tai kirjallisuuskatsausta.

Kirjallisuuskatsaus liittyy tutkimuksen kannalta merkittävään kirjallisuuteen:

  • aikakauslehtiartikkeleihin
  • tutkimusselosteisiin jne.

Kirjallisuuskatsauksen kirjoittaja pyrkii esittämään, millaisista näkökulmista käsin ja miten tutkimusongelmaa on aikaisemmin tutkittu ja miten hänen tutkimuksensa liittyy olemassa olevaan tutkimukseen.

Kirjallisuuskatsausta laadittaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota

  • tutkimusotteeseen
  • tutkimusasetelmiin ja -menetelmiin
  • tulosten analyysiin
  • päätuloksiin sekä
  • päätelmiin.

Kun tarkastelee kirjallisuutta sen edustamasta tutkimusotteesta aina päätelmiin saakka, voi tuoda esille ne seikat, joiden osalta aiemmin julkaistu tieto on merkityksellistä omalle tutkimukselle niin menetelmällisesti kuin sisällöllisestikin.

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään tutkimusaineen kannalta oleellisiin näkökulmiin, metodisiin ratkaisuihin sekä eri menetelmin saatuihin tutkimustuloksiin. Olemassa olevaa tietoa on syytä punnita kriittisesti: vain tällä tavoin tutkija kykenee osoittamaan aiemmissa tutkimuksissa esiintyviäö näkökulmaeroja, ristiriitaisuuksia ja puutteellisuuksia. Kirjallisuutta tulee arvioida rehellisesti ja puolueettomasti suhteessa omaan tavoitteeseensa ja tutkimukseensa. Tämä lähtökohta tarjoaa mahdollisuuden tieteelliseen vuoropuheluun aikaisempien tutkimustulosten kanssa.

Lähteet:

Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 6., uudistettu laitos. Tammi. Helsinki 2000.