Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Essee

Essee kuuluu eritteleviin tai pohtiviksi nimitettyihin teksteihin
- pyrkii selittämään jotakin ilmiötä.

Esseellä on monta muotoa ja monta eri traditiota, mutta aihe ja päämäärä vaikuttavat aina tekstin laatuun.

Esseetä voidaan nimittää pienoistutkielmaksi, sillä sen oletetaan ilmentävän sitä, miten hyvin kirjoittaja hallitsee sisällöllisesti ja kielellisesti esseensä aihepiirin.

Esseelle on tyypillistä

 • pohdiskeleva ote aiheeseen
 • aiheen perusteellinen tuntemus ja oma ajattelu
  - asioiden yhteydet toisiinsa ja lähdekritiikki.

Tieteellisessä esseessä

 • käytetään lähdeviitteitä
 • kirjoitetaan erittelevästi, johdonmukaisesti ja neutraalisti
 • keskitytään olennaiseen.

Hyvän esseen tunnistaa

 • selkeästä aiheesta
 • loogisesta rakenteesta
 • täsmällisistä väitteistä
 • väitteiden perusteluista.

Esseessä on

 • teema: perusteltavissa oleva aiheeseen liittyvä väite
 • johdanto: muutama johdatteleva lause, jotka kertovat esseen aiheen ja houkuttelevat lukemaan
 • runko: tietty käsittelyjärjestys, joka tukee ja kehittelee esseen teemaa
 • kappaleita: yhteen asiaan liittyviä jaksoja, joissa keskeistä sisältöä perustellaan aineistolla suoraan siteeraten tai referoiden
 • lopetus: kappale, joka tiivistää esseen pääajatukset.

Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 6., uudistettu laitos. Tammi. Helsinki 2000.

Mäkinen, Kirsti: Esseitä, esseistä. Kirjoita itsesi maailman väleihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 679. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1997.