Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Artikkeli

Tieteellinen artikkeli voi olla

 • empiirisestä tutkimuksesta kertova artikkeli
 • katsausartikkeli tai
 • teoreettinen artikkeli.

1) Empiirisestä tutkimuksesta kertova artikkeli sisältää seuraavat osiot (ns. IMRD-kaavan):

 • johdanto (Introduction), tutkimusongelman ja ratkaisupyrkimysten esittely
 • tutkimusmenetelmät (Materials and Methods), tutkimuksen toteuttamisen tarkka kuvaus
 • tulokset (Results), päätulokset sekä tarvittavat yksityiskohdat
 • pohdinta (Discussion), tutkimuksen tulosten arviointi johdannossa kerrottuun taustaan nähden; mahdollisten virhelähteiden mainitseminen; tutkimuksen teoreettisen ja käytännöllisen hyödyn arviointi.

Empiirisestä tutkimuksesta kertovassa artikkelissa on lisäksi

 • lyhyt ja informatiivinen otsikko
 • mahdollisesti tiivistelmä, jossa esitellään tutkimusongelma, käytetyt tutkimusmenetelmät, merkittävimmät tulokset sekä päätelmät
 • kiitokset artikkelin lopussa ennen lähdeluetteloa
 • julkaisusarjan tai aikakauskirjan vaatimusten mukaiset viitteet sekä lähdeluettelo.

2) Katsausartikkeli

 • on kriittinen yleisesitys jonkin aiheen käsittelystä
 • esittää jonkin tutkimusalueen keskeiset linjat ja tulkitsee eri tutkijoiden tuloksia julkaistun kirjallisuuden perusteella
 • vaatii huolellista syventymistä alkuperäisiin klassikkoteoksiin ja uusimpiin artikkeleihin sekä niiden tulkintaa ja kriittistä tarkastelua.
 • sisältää ongelman ratkaisuehdotuksen tai hahmotelmia siitä, miten tutkimusta voitaisiin jatkaa
 • jäsentyy asiakokonaisuuksien mukaan.

3) Teoreettisessa artikkelissa kirjoittaja

 • esittelee olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta kehittääkseen jotakin tieteenalansa teoriaa
 • voi käyttää samanlaista rakennetta kuin katsausartikkelissa
 • voi laajentaa ja kehittää teoreettisia käsitteitä sekä luoda uuden teorian
 • voi analysoida olemassa olevaa teoriaa ja osoittaa sen virheitä tai esittää yhden teorian paremmuutta toisiin nähden
 • jäsentää tekstin asiasisällön mukaan.

Tieteellisissä julkaisuissa käytetään ns. referee-menettelyä eli asiantuntijatarkastusta, jossa nimettöminä pysyttelevät asiantuntijat arvioivat artikkelin julkaisukelpoisuuden.

Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki.