Tampereen yliopisto - Etusivulle

etusivu: virtuaaliyliopisto: hankkeet: kasvatustieteen perusopinnot

Kasvatustieteen perusopinnot


 

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta
Yhteyshenkilöt: Eero Ropo, eero.ropo@uta.fi, Timo Portimojärvi, timo.portimojarvi@uta.fi
Internet:

Hankkeessa tuotetaan 15 opintoviikon laajuinen kasvatustieteen perusopintojen opintokokonaisuus, jossa opiskelumuotona on tietoverkkoja hyödyntävä ongelmaperustainen opiskelu (PBL). Hankkeeseen liittyy ongelmaperustaisen opiskelun, verkko-oppimisympäristöjen sekä näiden yhdistämisen tutkimus.

Opintokokonaisuus järjestetään syksystä 2002 alkaen 40 opiskelijan pilottina avoimen yliopiston kautta. Opintokokonaisuutta tarjotaan myös yhtenä suoritustapana yliopiston varsinaisille kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille viimeistään syksyllä 2003.

Opintokokonaisuuden jaksot

 • Johdanto/perusteet 5 ov
  - tieteenalan perusteita: johdatus aikuiskasvatukseen ja kasvatustieteeseen
  - kasvatuksen ja opetuksen historiaa
  - opettajuus ja opettajan ammatin suhde yhteiskunnalliseen todellisuuteen
  - koulutuspolitiikka
  - virallisten koulutusinstituutioiden, vapaiden kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän harjoittamaan koulutukseen tutustuminen
 • Psykologia & didaktiikka 5 ov
  - oppimisen psykologia & kehityspsykologia
  - oppiminen vuorovaikutuksena
  - opetussuunnitelmateoria
  - opetus yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa
 • Kasvatustieteellinen tutkimus 2 ov
  - kasvatustieteellisiin tutkimuksiin ja tutkimusperinteisiin tutustuminen
  - metodologiset perusteet
 • Harjoittelu / integroiva osuus 3 ov
  - tutustuminen eri koulutusasteiden oppilaitoksiin sekä opetuksen seuraaminen.

Tehtävät liitetään teoreettisten jaksojen sisältöihin sekä teemoihin, ja opinnot eriytyvät harjoittelupaikkojen kautta (perusaste, toinen aste, aikuiskoulutus).

Opintojen toteutus: PBL, luentopankki ja asiantuntija verkossa

Opintokokonaisuus rakennetaan ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) työskentelytavalle pääosin verkkoympäristöissä tapahtuvaksi. Opiskelun keskeisenä työmuotona ovat verkkotutoriaalit ja ryhmän vuorovaikutus yhdistettynä monipuoliseen tiedonhankintaan. Opintojen alussa varmistetaan ryhmänmuodostuksen käynnistyminen ja opiskelumuodon oppiminen kontaktiopintoina järjestettävien tutoriaalien avulla.

PBL:n tiedonhankintavaihetta varten kehitellään uusia verkkotyökaluja. Ensimmäisinä kehityskohteina toteutetaan luentopankki- ja asiantuntija verkossa -palvelut.

Luentopankki on ääni-, kuva- ja tekstitallenteita sisältävä tietovaranto. Verkon välityksellä jaettavien luentojen sisältö on siinä tiivistetty ja muokattu käyttäen hyväksi opettajien ennestään tai hanketta varten laatimia luentoja. Perusmuotona on 45 minuutin luennon tiivistäminen 15- 25 minuuttiin ja sisällön jakamista 5-10 pääkohtaan. Luentopankista on testiversio.

Asiantuntija verkossa -palvelu hyödyntää verkossa tapahtuvaa audio-, video- tai chat-kommunikointia, ja sen avulla opiskelijat pääsevät hyödyntämään mukana olevien opettajien, jatkoopiskelijoiden ja muiden asiantuntijoiden tietämystä verkon välityksellä. Palvelu on kehitteillä.

Opetusteknoligisina sovelluksina on aluksi WebCT-ympäristö sekä NetMeeting- ja Real-ohjelmistot. Hankkeen aikana kuitenkin testatataan muita teknologioita vuorovaikutuksen, sisällöntuotannon ja materiaalin jakamisen kehittämiseksi.

Yhteistyötahot ja organisaatio

Hankkeen sisäisiä yhteistyötahoja ovat mm. yliopiston kirjasto sekä täydennyskoulutuskeskus. Tavoitteena on liittää hankkeen tulokset myös valtakunnalliseen KasVi-hankkeeseen viimeistään vuonna 2003. Hankkeessa työskentelee useita henkilöitä kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Hanketta tuetaan vuonna 2002 Tampereen yliopiston virtuaaliyliopistohankkeena. Hankkeeseen liittyvän sisällöntuotannon on myös tiedekunta määritellyt kehittämishankkeekseen.

 

Ylös

etusivu: virtuaaliyliopisto: hankkeet: kasvatustieteen perusopinnot

sami.hautakangas@uta.fi
päivitetty 08.10.2008