Kielikeskus

Yleistä

Argumentointi

Metateksti

Lähteiden käyttö

EtusivulleLähteiden käyttö

Ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen on oheisten linkkien lisäksi seuraavissa teoksissa:

Kniivilä, Sonja – Lindblom-Ylänne, Sari – Mäntynen, Anne: Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit. Helsinki 2007. Erityisesti teoksen luvut Hyvä tieteellinen kielenkäyttö ja Referointi ja viittaaminen.

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 13.–14., uudistettu painos. Tammi Oppimateriaalit. Helsinki 2008. Erityisesti teoksen luku Viittaustekniikka

Kinnunen, Merja – Löytty, Olli (Toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2002. Erityisesti teoksen luku Kirjoittamisen käytännöt.

 

 

Päivitetty 26.8.2011

Katriina Kaakkolammi

 
- - - - - - - - - - - -
Kielikeskus
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. (03) 355111