Kielikeskus

Tieteellinen teksti

Minä tieteellisessä tekstissä

Essee

Lauserakenteet

Sanajärjestys

Etusivulle

Kirjoittaminen opettajan työssä

Tällä sivustolla on linkkejä ja ohjeita suomenkieliseen kirjoittamiseen.

Alasilta, Anja: Näin kirjoitat tehokkaasti. Viestintäopas työelämän kirjoittajille. Inforviestintä Oy. Helsinki 1999. Erityisesti teoksen luvut Näin helpotat kirjoitustyötäsi, Näin tehostat tekstiäsi sekä Näin varmistat vaikutuksen.

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 13.–14., uudistettu painos. Tammi Oppimateriaalit. Helsinki 2008. Erityisesti teoksen luku Tyyli ja kieliasu.

Iisa, Katariina – Piehl, Aino – Kankaanpää, Salli: Tekstintekijän käsikirja. 2. painos. Yrityskirjat Oy. Helsinki 1998. Erityisesti teoksen luvut Tekstin tavoite, Kohteliaisuus ja tekstin sävy sekä Tekstilajit.

Kauppinen, Anneli – Nummi, Jyrki – Savola, Tea: Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4., uudistettu painos. Edita. Helsinki 2004. Erityisesti teoksen luvut Työelämän arkiviestintä, Asiakirjan ulkoasu Liikekirjeet sekä Aloitetekstejä.

Kinnunen, Merja – Löytty, Olli (Toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2002. Erityisesti teoksen luku Kirjoittamisen käytännöt.

Kniivilä, Sonja – Lindblom-Ylänne, Sari – Mäntynen, Anne: Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit. Helsinki 2007. Erityisesti teoksen luvut Mistä tieteellinen teksti syntyy?, Referointi ja viittaaminen sekä Hyvä tieteellinen kielenkäyttö.

Svinhufvud, Kimmo: Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Tammi. Helsinki 2007.

Tieteellisten artikkelien ym. tekstien kielenhuoltoa ja opiskelijoiden tekstien oikeakielisyyden tarkistamista

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 13.–14., uudistettu painos. Tammi Oppimateriaalit. Helsinki 2008. Erityisesti teoksen luvut Ulkoasun viimeistely ja Käsikirjoituksen korjausluku.

Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. 6., uudistettu painos. Yrityskirjat Oy. Helsinki 2006.

Kielikello 2/2006. Kielenhuollon tiedotuslehti. Teemanumero erilaisista merkeistä ja numeroilmauksista. Stellatum Oy.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147. Helsinki 2007.

 

Päivitetty 26.8.2011

Katriina Kaakkolammi

 
- - - - - - - - - - - -
Kielikeskus
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. (03) 355111