Motivaatiosta


Mitä motivaatiolla tarkoitetaan?

Aikuisopiskelun yhtenä tunnusmerkkinä on yleensä korostettu sen vapaaehtoisuutta. Varsinkin harrastusopinnoissa vapaaehtoisuus onkin helposti todettavissa. Yhä useammat aikuiset kuitenkin nykyään opiskelevat, koska heidän on tavalla tai toisella "pakko" pysyä mukana tai mieluummin askeleen edellä muuttuvaa maailmaa; ulkopuolelta tulevat paineet ohjaavat opintojen pariin. Oppimisen kannalta on parempi, mitä tarpeellisemmaksi ihminen itse kokee opiskelun ja mitä myönteisemmin hän asennoituu siihen. 

Puhutaan oppimisen motiiveista, kun kysellään, miksi joku opiskelee. Samoin kuin tavoitteet voivat motiivit olla joko ulkoisia tai sisäisiä, samalla tavalla myös samoihin opintoihin osallistuvien motiivit voivat vaihdella; toiset opiskelevat edetäkseen urallaan, toiset kehittääkseen itseään ihmisenä; ja kaikkea tältä väliltä. Toiset opiskelevat saavuttaakseen jotakin konkreettista, toisille opiskelu voi olla itseisarvo.

    Ulkoiset motiivit ovat:
  • välineellisiä
  • opiskelun hyötyarvoihin liittyviä
  • käytännöllisiä
    Sisäiset motiivit liittyvät:
  • ihmisen henkiseen kasvuun
  • kehittymiseen
  • sisällölliseen kiinnostukseen
Osallistumisen syyt voivat olla myös sosiaalisia, jolloin ryhmään kuuluminen, toisten tapaaminen ym. vuorovaikutukseen ja viihtyvyyteen liittyvät tekijät ovat tärkeimpiä motiiveja. 


Oppimisessa tarvitaan myönteisiä asenteita

Opintojen sisällöstä ja tavoitteista riippumatta oppimisen kannalta tärkeätä on se, kuinka asennoituu oppimiseen. Aikuisopiskelijoilla, joiden edellisistä opinnoista voi olla kulunut jo jonkin aikaa, voi olla mieltä alentavia muistoja koulusta, jossa ei paljon kiitelty eikä rohkaistu. Näistä kokemuksista on voinut muodostua negatiivisia asenteita opiskelua kohtaan; ei uskota omiin kykyihin oppia, eikä uskalleta tarttua haasteisiin. 

Kielteiset asenteet voivat olla todellisia esteitä oppimiselle, mutta niitä voidaan määrätietoisella työllä ja ulkopuolisen (esim. tutorin) avulla purkaaParasta asennekasvatusta on tietenkin onnistuneiden oppimiskokemusten toteutuminen; se valaa itseluottamusta ja antaa uskoa yhä uusien haasteiden voittamiselle. Tällaisiin ongelmiin harvemmin törmää vapaaehtoisissa opinnoissa. 


Kiinnostus kannustaa

Oppiminen vaatii aina työtä, mutta sitä mielekkäämpää oppimistyö on, mitä enemmän opiskelija on kiinnostunut opiskelemastaan aiheesta. Oppiessaan ihminen rakentaa henkilökohtaista tietämysrakennettaan; hän vertailee, jäsentää, järjestää ja tulkitsee uusia tietoja aikaisempien tietojensa ja/tai näkemystensä pohjalta. Oppiminen on jatkuvaa tietoista prosessointia (joka parhaimmillaan jatkuu tiedostamattomanakin - huonoimmillaan sotkee yöunet!). Mikäli opiskelija ei ole kiinnostunut oppimisen kohteena olevista sisällöistä, hän ei välttämättä jaksa ponnistella vaikeilta tuntuvien asioiden parissa ja tyytyy pinnalliseen opiskeluun, joka ei yleensä johda kovin pitkävaikutteisiin oppimistuloksiin. 

Sisällöllinen motivaatio ja positiivinen suhtautuminen oppimiseen ylipäänsä johtavat yleensä kestäviin oppimistuloksiin ja antavat voimia ponnistella oppimisprosessin vaikeuksien yli. Oppiminen koetaan haasteena, johon täytyy yrittää vastata, ja myönteiset oppimiskokemukset johtavat yhä uusien haasteiden pariin. Rohkeus tarttua uusiin ja outoihin asioihin kasvaa ja elinikäisen oppimisen valmiudet kehittyvät. 


Lähteet


Päivitetty 31.12.2002/Päivi Mäkinen