LÄHDELUETTELO


Arviointi oppimisessa, arviointi käytännön opiskelussa

Deshler, David. 1995. Käsitekartat. Teoksessa Mezirow, J. et al. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Eloranta, Mervi 1996. Portfolio opettajaharjoittelijan itsearvioinnin tukena. Teoksessa Pollari, P., Kankaanranta, M. & Linnakylä, P. (toim.) Portfolion monet mahdollisuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. 

Jalava, Lehtinen & Palonen 1997. OPSISTA HOPS - käsikirja ja juonnettu kirjallisuusluettelo oppimisen ohjaajalle. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja.

Linnakylä, Pirjo 1994. Arviointi oppilaan oppimisen ja kasvun tukena. Teoksessa Sihvonen, Räisänen & Väyrynen (toim.) Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille. OPH. Arviointi ja seuranta 2. Helsinki: Painatuskeskus.

Linnakylä, Pirjo, Kankaanranta, Marja & Pollari, Pirjo 1996. Portfolioarvioinnin mahdollisuuksia etsimässä. Teoksessa Pollari, P., Kankaanranta, M. & Linnakylä, P. (toim.) Portfolion monet mahdollisuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto.

Linturi, Hannu 1994. Kansanopiston arvioinnin eksistentiaalista tuskaa. Teoksessa Kajanto, Anneli (toim.) Aikuiskoulutuksen arviointi. Panoraamoja ja lähikuvia. Aikuiskasvatuksen 36. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Jyväskylä: Gummerrus.

Pyysalo, Riitta 1996. Pysy kartalla. Mielikuvaoppiminen auttaa luovassa työssä. Suomen Kuvalehti 40.

Räisänen, Anu 1994. Arvioinnin tehtävät. Teoksessa Sihvonen, Räisänen & Väyrynen (toim.) Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille . OPH. Arviointi ja seuranta 2. Helsinki: Painatuskeskus.


Luovuus oppimisessa - luovuus ja ongelmakeskeinen oppiminen - luovat ongelmanratkaisumenetelmät ja työtavat

Arnkil, R. et al. 2002.  Emergent Evaluation.  Konferenssiesitelmä.  The 2002 EES Conference, October 10-12 Seville.

Bergström, Matti 1997. Mustat ja valkeat leikit. Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. Juva: WSOY.

Bohm, D. & Peat, D. 1992. Tiede, järjestys ja luovuus. Helsinki: Gaudeamus.

Korhonen, Liisa 1993. Ryhmämuunnelmia oppimiseen. Teoksessa Kajanto, A. (toim.) Aikuisten oppimisen uudet muodot. Vapaan sivistystyön 34. vuosikirja. Jyväskylä: Gummerrus.

Puolimatka, Tapio 1996. Kasvatus ja filosofia. Rauma: Kirjayhtymä.

Runco, Mark A. (ed.) 1994. Problem Finding, Problem Solving and Creativity. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Sahlberg, Meisalo, Lavonen & Kolari 1993. Luova ongelmanratkaisu koulussa.

Siro, Juha 1997. "Olennaista on se, että tahdon rakkauttasi". Aikalainen 8/97.

Virkkala, Viljo 1994. Luova ongelmanratkaisu. Tiedon hankinta ja yhdistely toimiviksi kokonaisuuksiksi. 


Opiskelun taidot uusissa oppimisympäristöissä - lukeminen - kirjoittaminen - dialogi

Huttunen, R. 1995. Dialogiopetuksen filosofia. Tiedepolitiikka 3.

Isaacs, W. 2001.  Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito.  Kauppakaari, Helsinki 2001.  Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Lagercrantz, Olof 1995. Lukemisen ja kirjoittamisen taidosta. Juva: WSOY.

Linna, Helena 1994. Prosessikirjoittaminen. Kirjoittamisen suuri seikkailu. Opetus 2000. Juva: WSOY.

Linnakylä, Pirjo 1997. Lukutaito elinikäisen oppimisen strategiassa. Aikuiskoulutuksen Maailma 3/97.

Linnakylä, Pirjo ym. 1989. Prosessikirjoittamisen opas. Keuruu: Otava.

Marttunen, Miika 1997. Sähköpostin avulla perustelevaan keskusteluun? Aikuiskasvatus 4/97.

Lonka, Irma, Lonka, Kirsti, Karvonen, Pirjo & Leino, Pirkko 1996. Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsingin yliopiston Lahden Tutkimus- ja koulutuskeskus. Yliopistopaino.

Poikkeus, Anna-Maija 1996. Yksilön sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Teoksessa Sarkkinen, M., (toim.) Psykologia - johdantokurssi. YLE-Opetuspalvelut.

Sinko, Pirjo 1990. Tietokone ja lukutaito. Teoksessa Linnakylä, P. & Takala, S. (toim.) Lukutaidon uudet ulottuvuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 61. Jyväskylän yliopisto.

Takala, Sauli 1990. Lukeminen prosessinäkökulmasta. Teoksessa Linnakylä, P. & Takala, S. (toim.) Lukutaidon uudet ulottuvuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 61. Jyväskylän yliopisto.


Mitä on oppiminen? - oppimisen taitojen kehittäminen - oppimisteoriat - behaviorismi - konstruktivismi - kokemuksellinen oppiminen - reflektio - metakognitiiviset taidot - oppijana kehittyminen - suunnittelu - motivaatio - tavoite - ongelma

Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (eds.) 1985. Reflection. Turning experience into learning. London: Kogan Page.

Edwards, R. & Thorpe, M. 1993. Learners´ experience. Learning through life. The Open University. London: Kogan Page.

Eteläpelto, A. 1991. Metakognition merkitys osaamisen ja asiantuntijuuden kannalta. Psykologia 26 (1991) 267 - 274.

Koro, J. 1993. Aikuinen oman oppimisensa ohjaajana. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 98. Väitöskirja.

Lehtinen, Erno 1996. Mediat, oppiminen ja yhteiskunnallinen muutos. Esitelmä Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -konferenssissa 19.-20.4.1996. Hämeenlinna.

Lehtinen, Erno 1996. Multimedia and learning theories, an emphasis on distributed learning, cognition etc. Evaluating multimedia learning materials -koulutusohjelma. Painamaton lähde.

Marton, F., Ramsden, L.O., Svensson, L. & Säljö, R. 1980. Oppimisen ohjaaminen. Espoo: Weiling & Göös.

Poikela, Esa 1994. Aikuinen oppijana. Aikuisopettajan pedagoginen peruskoulutus, Johdatus kasvatuspsykologiaan -opintojaksoon liittyvä äänikasetti. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Tampere.

Rauste-Von Wright, M.-L. & Von Wright, J. 1994. Oppiminen ja koulutus. Juva: WSOY.

Ropo, E. 1994. Opetussuunnitelmat ja elinikäinen oppiminen. Teoksessa Kajanto, A. & Tuomisto, J. (toim.) Elinikäinen oppiminen. Vapaan sivistystyön 35. vuosikirja. Helsinki: Kirjastopalvelu Oy.

Squires, D. 1996. Can multimedia support constructivist learning? Evaluating multimedia learning materials -koulutusohjelma. Moniste.


Oppimisen ohjaaminen - tutor - tutorina kehittyminen - kuinka tutor toimii?

Coats, M. 1991. Open teaching toolkit: Learning how to learn. The Open University. London: Kogan Page.

Dunderfelt, T. 1992.  Elämänkaaripsykologia.  Porvoo: WSOY.

Erkkilä, R., Kronqvist, E.-L. & Kiiskilä, S. 1997.  Kuinka ohjata osaamista? - Pohdintoja portfoliokonsultoinnista.  Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 6.  Oulun yliopistopaino.

Järvinen, A. 1996.  Aikuisopiskelijan orientaatiot työn ja koulutuksen maastoissa.  Tampereen yliopisto.  Kasvatustieteen laitoksen julkaisusarja A:56.

Luoma, M. 1999.  Mikä on se oikea ihmiskäsitys?  Aikalainen 1/99.

Matikainen, Janne & Puro, Ulla 1997. Tutor oppivan ryhmän tukena. Aikuiskasvatus 4/97.

Nummenmaa, A. R. 1992. Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen. Opetushallitus. VAPK-kustannus.

Lehtinen, Esko & Jokinen, T. 1996. Tutor. Itsenäistyvän oppijan ohjaaja. Jyväskylä: Atena.

Thorpe, M. & Thompson, J. 1995. Learning file. The Open University. London: Kogan Page.


Uudet oppimisympäristöt - avoin/suljettu oppiminen - menetelmiä ja välineitä

Honebein, P., Duffy, T. & Fishman, B. 1993. Constructivism and the Design of Learning Environments: Context and Authentic Activities for Learning. Teoksessa Duffy, T., Lowyck, J. & Jonassen, D. (eds.) Designing Environments for Constructive Learning. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Karjalainen, A. 1995. Valoa varjomaailmaan. Pohdintaa oppimisympäristön kehittymisestä. Teoksessa Pohjonen, J., Collan, S., Kari, J. ja Karjalainen, M. (toim.) Teknologia koulutuksessa. Opetus 2000. Juva: WSOY. 

Pohjonen, J. 1994. Uusista oppimisympäristöistä ja koulutusteknologiasta. Esitelmä Opetus, oppiminen ja koulutusteknologia -seminaarissa 2.2.1994. Oulun yliopisto, Kasvatutieteiden tiedekunta.

Rowntree, 1992. Exploring Open and Distance Learning. The Open University. London: Kogan Page.

Tella, S. 1994. Miten tietotekniikka auttaa opettajaa. Esitelmä Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -konferenssissa 22.-23.4.1994. Hämeenlinna.


Verkkopedagogiikka-osio

Brown, R. 2001.  The process of community-bulding in distance learning classes.  Journal of Asynchronous Learning Networks.  5,2. 

Campbell, J., Flynn, D. & Hay, J. 2003.  The Group Development Process Seen Throuh the Lens of Complexity Theory 1.  International Journal of Methods and Models of Complexity. 6,1. 1 - 33.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004.  Tutkiva oppiminen - Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä.  Porvoo: WSOY.

Ihanainen, P.
  Tietoverkon sielu.

Ihanainen, P., Mäkinen, P., Rannikko, S. ja Keskinen, A.  2004.  Opiskelun ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen verkossa.  Opiskelun, verkko-oppimisen ja tutkinnon suorittamisen verkko-ohjauksen mallinnus. 
Teoksessa Ihanainen, P., Hietala, P., Mäkinen, P., Rannikko, S. ja Keskinen, A.  Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja.  Raportit 2002 - 2003.  AiHe-projekti.  Opetushallitus.

Ilomäki, L. (toim.) 2004.  Opi ja onnistu verkossa - aihiot avuksi.  Käsikirja opettajille, kouluttajille ja tekijöille.  Opetushallitus.

Ilomäki, L. (toim.) 2002.  Tietotekniikka koulun arjessa.  Loppuraportti Helsingin kaupungin opetustoimen tietotekniikkaprojektista 1996 - 2000.  Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A2.

Kiviniemi, K. 2000.  Johdatus verkkopedagogiikkaan.  Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.  A: Tutkimusraportteja.  Kokkola.

Lallimo, J. & Veermans, M.  2005.  Yhteisöllisen verkko-oppimisen rakenteita.  Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston julkaisusarja 1.  Yliopistopaino.

Lehtinen, E. (toim.) 1997.  Verkkopedagogiikka.  Helsinki: Edita.


McLure, B. A. 1998.  Putting a New Spin on Groups.  The Science of Chaos.  Mahwah, New Jersey:  Lawrence Erlbaum Associates.

Mäkinen, P. & Ihanainen, P.
  2003.  Emergent learning and teaching in online networks.  Esitys Unesco Conference on Intercultural Education, 15.-18.6.2003, Jyväskylä.

Mäkinen, P. & Ihanainen, P.  2001.  E-learner in e-reality.  In Ruokamo, H., Nykänen, O., Pohjolainen, S. & Hietala, P. (eds.) Intelligent Computer and Communications Technology - Learning in on-line communities.  Proceedings of PEG, 23 - 26 June, 2001, Tampere.  75-79.

Mäkinen, P. 
(painossa).  Emergenttiys ja kompleksisuus vuorovaikutuksellisen verkko-oppimisen haasteina ja mahdollisuuksina.  Teoksessa Poikela, E. (toim.)  Oppiminen ja sosiaalinen pääoma.


Mäkinen, P. 2004.  Ammatillisen aikuiskoulutuksen verkko-oppimisen käytäntöjen ja kokemusten selvitys.  Teoksessa Ihanainen, P., Hietala, P., Mäkinen, P., Rannikko, S. ja Keskinen, A.  Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja.  Raportit 2002 - 2003.  AiHe-projekti.  Opetushallitus.

Nevgi, A. & Tirri, K. 2003.  Hyvää verkko-opetusta etsimässä.  Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristöissä - opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot.  Suomen kasvatustieteellinen seura.  Kasvatusalan tutkimuksia - research in educational sciences 15.  Turku: Painosalama Oy.

Pulkkinen, J.  2004.  The paradigms of e-education.  An analysis of the communication structures in the research on information and communication technology integration in education in the years 2000-2001.  Academic Dissertation.  Faculty of Education, University of Oulu.  Acta Universitatis Ouluensis Scientae Rerum Socialium E 66.


Muita aiheeseen liittyviä lukuvinkkejä ja linkkejä:


Auer, A.  2003.  Verkko-opetuksen suunnittelu.

Salovaara, H. 2004.  Oppimisen teorista tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön

Verkko-ohjaus.net

Testit:

Nokelainen, Petri. Testimittareiden suunnittelu ja väittämien laadinta.

Raittinen Virve.  Testien ohjelmointi.

Testilähteet:

Entwistle, N.J., Hanley, M., & Hounsell, D. J.
(1979). Identifying
distinctive approaches to studying. Higher Education, 8, 365-380.

Pask, G., & Scott, B.C.E. (1972). Learning strategies and individual
competence. International Journal of Man-Machine Studies, Vol. 4,
pp.217-253.

Ruohotie, P. (1987). Johtamistaidon kehittäminen. Julkaisematon
käsikijoitus. Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja
koulutuskeskus.

Ruohotie, P. (1992). Ammatillinen kasvu työelämässä. Tampereen yliopisto,
Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus.

Ruohotie, P. (2002). Motivation and self-regulation in learning. In H.
Niemi & P. Ruohotie (Eds.), Theoretical Understandings for Learning in the
Virtual University, pp. 37-72. University of Tampere: Research Centre for
Vocational Education.
.


Dokumentin tekemisessä apuna (ensimmäisten versioiden laadinnassa 1996-97):

Köykkä, Sami 1995. World Wide Web. Julkaisijan opas. Espoo: Suomen ATK-kustannus Oy.

Sirola, Henri & Linjama, Tero 1996. Internet - tuottajan paketti. Jyväskylä: Teknolit Oy.

Köykkä, Sami 1997. HTML-ohjelmointi. Pro-kurssi. Jyväskylä: Suomen ATK-kustannus Oy. Päivitetty 23.8.2005/Päivi Mäkinen