Kaanon

tarkkaan imitointiin perustuva sävellys

Kadenssi

sointulopuke, säkeen tai säeryhmän päätös

Kakofonia

sekava ja epäsointuinen musiikki

Kaksinkertainen kontrapunkti

sävellystekniikka, jossa äänet sävelletään siten, että ne voivat vaihtaa keskenään paikkaa akselilla ylempi-alempi

Kaksoisfuuga

fuuga, jossa on kaksi teemaa

Kamarimusiikki

pienehkölle yhtyeelle sävelletty musiikki

Kantaatti

kuorolle, laulusolisteille ja orkesterille sävelletty teos

Kapellimestari

orkesterin tai kuoron johtaja

Karaktääri

luonne, jonkin olevaisen erityispiirteiden muodostama kokonaisuus

Katrilli

ranskalainen kuusivuoroinen tanssi

Kehittely

teema- ja motiiviaineiston variointi

Kehysmuoto

musiikillinen hahmo, jossa alku kertautuu väliosan jälkeen, a-b-a

Kenraalibasso

harmoniavirtailuun perustuva musiikin hahmotustapa, jossa bassomelodialla on keskeinen asema

Keskisävelviritys

barokkiaikana yleistynyt tapa virittää urkuja, puhtaan virityksen ja tasavireisyyden välimuoto

Kirkkosävellajit

lyydinen, jooninen, miksolyydinen, doorinen, aiolinen, fryyginen ja lokrinen moodi

Kirnberger

Johann Philipp (1721-83) saksalainen säveltäjä ja teoreetikko, J.S. Bachin oppilas

Klassisismi

musiikin historiassa aikakausi 1770-1830

Klaviatuuri

koskettimisto

Kohotahti

sävel tai sävelet, jotka esiintyvät ennen säkeen pääiskua

Kolmisointu

kahdesta päällekkäisesti terssistä muodostunut sointu

Komma

kahden likimain samankorkuisen sävelen välinen erotus

Konserttimestari

orkesterin ÒesimiesÓ, ensimmäinen sooloviulun soittaja

Konsonanssi

tasasointisuus

Kontrapunkti

kahden tai useamman samanaikaisen musiikillisen tapahtuman muodostama hallittu kokonaisuus

Kontrasubjekti

fuugan teeman kiinteä vastaääni

Koraali

protestanttisessa jumalanpalveluksessa käytettävä laulu ja siihen liittyvä urkusäestys

Kritiikki

arvostelu, teoksen yksityinen tai julkinen arviointi

Kromaattinen

puolisävelaskelina etenevä

Kromaattinen merkki

korotus- tai alennusmerkki

Kromaattinen modulaatio

modulaatio, jossa siirrytään sävellajista toiseen käyttämällä ÒsiltanaÓ kromaattisesti muunnettua sointua, yleensä välidominanttia

Kulttuuri

inhimillisten toiminta- ja käsitystapojen kokonaisuus

Kvadraattinotaatio

varsinaisesti Notre Damen koulukunnan käyttöön ottama nuottikirjoitustapa, jossa nuotit ja ligatuurat kirjoitettiin neliömuotoisilla symboleilla nuottiviivastolle.

Kvartetti

neljän soittajan tai laulajan muodostama yhtye

Kvartoli

tahdin tai sen osan jakaminen neljään yhtä suureen osaan

Kvartti

yläsävelsarjan 3. ja 4. osasävelen välinen intervalli

Kvarttisekstisointu

kolmisoinnun kvinttikäännös

Kvintetti

viiden soittajan tai laulajan muodostama yhtye

Kvintoli

tahdin tai sen osan jakaminen viiteen yhtä suureen osaan

Kvintti

yläsävelsarjan 2. ja 3. osasävelen välinen intervalli

Kvinttikäännös

sointu, jossa perusmuotoisen soinnun kvintti on alimpana

Kvinttisekstisointu

septimisoinnun terssikäännös

Kvinttiympyrä

kahdentoista puhtaan kvintin jatkumo

Kyrie "Herra armahda", messun kiinteš osa