MAIN

ACTUAL

PROJECTS

PUBLICATIONS

RESEARCHERS

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications

| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
| Dissertations |

2008

Kröger Teppo (forthcoming in 2008) Parents seuls et ”care pauvreté”. La division des ressources formelles et informelles sans familles européennes. In: Le Bihan B. & Martin C. (eds.) Articuler vie familiale et vie professionnelle. Quelles politiques en Europe? É ditions ENSP, collection «Lien social et politique», Rennes.

Sointu Liina & Anttonen Anneli (2008) Omaistaan hoivaavan arki: rakastamista, sitoutumista ja jaksamista. In: Lipponen Päivi (ed.) Rakas velvollisuus. Omaishoitajan arjen haasteet. [Dear responsibility]. Helsinki: Kirjapaja, 21-62.

Valokivi Heli (2008) Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista. [Citizen as a Client. Research on Participation, Rights and Responsibilities of Elderly People and Offenders.] Acta Universitatis Tamperensis 1286. Tampere: Tampereen yliopisto.

Valokivi Heli & Zechner Minna (2008) Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee. [Trust in elder care services is changing]. Sosiaaliturva 95(5), 22-23.

Zechner Minna (2008) Care of older persons in transnational settings. Journal of Aging Studies 22(1), 32-44.

Zechner Minna & Valokivi Heli (2008) Hoivan tarpeessa, hoivan keskiössä. [The core of care: needing care]. In: Lipponen Päivi (ed.) Rakas velvollisuus. Omaishoitajan arjen haasteet. [Dear responsibility]. Helsinki: Kirjapaja, 181-204.

2007

Anttonen Anneli, Forssén Katja & Törrönen Maritta (2007) Pääkirjoitus. [Editorial]. Janus 15(3), 181-183.

Anttonen Anneli, Forssén Katja & Törrönen Maritta (eds.) (2007) Työn ja perheen yhteensovittaminen. [Reconciling work and family]. Teemanumero Janus 3/2007.

Anttonen Anneli & Sipilä Jorma (2007) Care Capital, Stress and Satisfaction. In: Crompton, Rosmary and Lyonette, Clare (eds) Women, Men, Work and Family in Europe. Palgrave Macmillan, Houndmills, 152-170.

Kröger Teppo, Karisto Antti & Seppänen Marjaana (2007) Sosiaalityö vanhuuden edessä [Social work facing old age]. In: Seppänen Marjaana & Karisto Antti & Kröger Teppo (eds.) Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä [Old age and social work. Social work in the middle of helplessness and agency]. Jyväskylä: PS-kustannus, 7-15.

Kröger Teppo (2007) Perusteos suomalaisista yksinhuoltajista. [A basic text on Finnish lone parents. A book review]. Janus 15(3), 280-281.

Lister Ruth, Williams Fiona, Anttonen Anneli, Bussemaker Jet, Gerhard Ute, Heinen Jaqueline, Johansson Stina, Leira Arnlaug, Siim Birte, Tobio Constanza with Gavanas Anna (2007) Gendering Citizenship in Western Europe: New Challenges for Citizenship Research in a Cross-national Context. The Policy Press: Bristol.

Repo Katja (2007) A l’écoute des mères qui travaillent en Finlande. Garde des enfants et flexibilité du travail. [Finnish working mothers talking about the care of their children and the flexibilities of work]. Résumé. International Social Security Association. Conference Volume. 5th International Research Conference on Social Security, 155.

Repo Katja (2007) Finnish working mothers talking about the care of their children and the flexibilities of work. http://www.issa.int.

Repo Katja (2007) Pienten lasten kotihoito lastenhoidon vaihtoehtona. [Homecare as the Choice of Childcare]. Janus 15 (3), 229-244.

Seppänen Marjaana, Karisto Antti & Kröger Teppo (eds.) (2007) Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. [Old age and social work: Social work between lack of help and agency].Jyväskylä: PS-kustannus.

Valokivi Heli (2007) Old Age and Social Work. A book review. Nordisk Socialt Arbeid 27(3), 223-225.

Zechner Minna (2007) Kenen vastuulla on vanhusten hoiva? [Who is responsible for elder care?]. Aamulehti 31.10.2007.

Zechner Minna (2007) Kauppiasmoraalin voitto? [Victory of the market morale? A book review]. Työelämän tutkimus 1(5), 77-78.

Zechner Minna (2007) Maahanmuuttajaäitien näkemyksiä ja kokemuksia päivähoidosta ja koulusta palveluina. [Immigrant mothers’ experiences in day care and schools as social services]. In: Martikainen, Tuomas & Tiilikainen, Marja (toim.) Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ. [Immigrant women, integration, family and work ].Helsinki: V äestöliitto, 245-265.

Zechner Minna (2007) Puolisoitaan hoivaavien luottamus vanhuspalveluihin. [Spousal carers and trust in elder care services]. In: Seppänen Marjaana, Karisto Antti & Kröger Teppo (toim.) Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välillä. [Old age and social work. Social work in the middle of helplessness and agency ]. Jyv äskylä: PS-kustannus, 139-166.

Zechner Minna (2007) Ylirajaista hoivaa Suomesta. [Transnational care from Finland.] Gerontologia 21(2), 56 –66.

2006

Aaltonen Tarja, Alasuutari Maarit & Repo Katja (2006) Opettajan pedagogiset opinnot verkossa: opetussuunnitelmatyö tutkivaa työotetta hyödyntäen. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Anttonen Anneli (2006) Gendered Configurations of the Nordic Model: Civil Society, State and Social Citizenship. In: Guichon, Audrey & van der Anker, Christien L. & Novikova, Irina (eds.) Women’s Social Rights and Entitlements. Palgrave Macmillan, Houdmills, 39-61.

Anttonen Anneli & Sointu Liina (2006) Hoivapolitiikka muutoksessa. Julkinen vastuu pienten lasten ja ikääntyneiden hoivasta 12:ssa Euroopan maassa. [Care policy in transition: public responsibility for child and elder care in 12 European countries].Hyvinvointivaltion rajat-hanke. Helsinki

Kröger Teppo (2006) Lastenhoito yksinhuoltajaperheissä: palvelujen käyttöä, perheen sisäistä tukea ja hoivaköyhyyttä. [Childcare in lone parent families: use of services, familial support and care poverty].In: Hokkanen Liisa & Sauvola Maritta (toim.) Puhumattomat paikat. Puheenvuoroja perheestä. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 22, Oulu, 70-92.

Kääriäinen Juha & Lehtonen Heikki (2006) The Variety of Social Capital in Welfare State Regimes – A Comparative Study of 21 Countries. European Societies 8 (1), 27-57.

Nikander Pirjo & Zechner Minna (2006) Ikäetiikka. Elämänkulun ääripäät, haavoittuvuus ja eettiset kysymykset. [Age-ethics. The young, the old, vulnerability and ethical questions] Yhteiskuntapolitiikka 71 (5), 515-526.

Zechner Minna (2006) Hoivan paikat transnationaalisessa perheessä. [Places of care in transnational families] In: Martikainen, Tuomas (ed.) Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla.[Transnational Culture. Ethnicity in Finland in the 2000’s] Tietolipas 212. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 83-103.

Zechner Minna (2006) Tutkijan ammattitaidon peruspalikat. Kirja-arvostelu. [Essential basics for researchers. A book review] Janus 14 (2), 232-234.

2005

Anttonen Anneli (2005) Hacia un mayor cuidado público: cambiones en las relaciones y las politicas públicas de cuidado de las personas dependientes. [Towards a greater public responsibility: changes in the relations and politics of care of dependent persons] Panorama Social 2 (Secundo Semestre), 8-20

Anttonen Anneli (2005) Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta. [New trends in social policy research: comparative approach to social policy] Janus 13 (3), 268-288.

Anttonen Anneli (2005) Empowering Social Policy: The Role of Social Care Services in Modern Welfare States. In: Kangas, Olli & Palme, Joakim (eds.) Social Policy and Economic Development in the Nordic Countries. Palgrave Macmillan, Houndmills, 88-117.

Anttonen Anneli & Sipilä Jorma (2005) Comparative Approaches to Social Care: Diversity in Care Production Modes. In: Pfau-Effinger, Birgit & Geissler, Birgit (eds.) Care and Social Integration in European Societies. The Policy Press, Bristol, 115-134.

Kröger Teppo (2005) Den nordiska omsorgsvardagen ur ett nytt
perspektiv. [The everyday life of Nordic care from a new perspective. A book review]. Nordisk Sosialt Arbeid 25 (2), 171-175.

Kröger Teppo (2005) Hoivaköyhyys yksinhuoltajaperheissä: kenelle lastenhoito-ongelmat kasautuvat? [Care poverty of lone parents: To whom do childcare difficulties accumulate?] In: Takala, Pentti (ed.) Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? [Do we Have Patience to Invest in Children?] Kelan tutkimusosasto, Helsinki, 206 –232.

Kröger Teppo (2005) Interplay between Informal and Formal Care for Older People: The State of the Nordic Research. In Marta Szebehely (red.) Äldreomsorgsforskning i Norden: En kunskapsöversikt. Nordisk Ministerråd, TemaNord 2005:508, Köpenhamn, 243–280.

Kröger Teppo, Kuronen Marjo & Pösö Tarja (2005) Pääkirjoitus. Jorma Sipilä ja sosiaalitieteen pitkä kesto. [Editorial. Jorma Sipilä and the long history of social science] Janus 13 (3), 229-231.

Kröger Teppo & Sipilä Jorma (eds.) (2005) Overstretched: European families up against the demands of work and care. Blackwell, Oxford & Malden, MA.

Kääriäinen Juha, Rostila Ilmari, Ellonen Noora, Kivivuori Janne & Korkiamäki Riikka (2005) Nuorten masentuneisuudesta ja rikekäyttäytymisestä sosiaaliseen pääomaan [From the youth’s depression and offensive behaviour to social capital]. Yhteiskuntapolitiikka 70 (1), 28-41.

Lehtonen Heikki & Kääriäinen Juha (2005) Hyvinvointivaltio ja sosiaalisen pääoman ulottuvuudet – vertaileva tutkimus 21 maasta. [Welfare state and the dimensions of social capital]. In: Jokivuori, Pertti (ed.) Sosiaalisen pääoman kentät. [The Fields of Social Capital] Minerva kustannus: Jyväskylä, 293-312.

Metteri Anna, Kröger Teppo, Pohjola Anneli & Rauhala Pirkko-Liisa (eds.) (2005) Social work visions from around the globe: citizens, methods, and approaches. Binghampton, NY: Haworth Press.

Repo Katja (2005) Combining work and family in two welfare state contexts: A discourse analytical perspective. In: Sipilä Jorma & Kröger Teppo (eds.) Overstretched: European families up against the demands of work and care. Blackwell, Oxford & Malden, MA, 64-80.

Repo Katja (2005) Muuttuvan työelämän äidit ja lastenhoidon merkitykset. [The Mothers of the Working Life in Change and the Contructions of Childcare] Janus 13 (4), 403-421.

Repo Katja (2005) On the Constructions of Childcare in the Context of the Work and Family Interplay. In: Proceedings of the Community, Work and Family Conference 2005 "Change and Transformation". RIHSC: Manchester Metropolitan University.

Zechner Minna (2005) Family commitments under Negotiation: Dual Carers in Finland and in Italy. In: Sipilä, Jorma & Kröger, Teppo (eds.) Overstretched: European families up against the demands of work and care. Blackwell, Oxford & Malden, MA, 81-94.

Zechner Minna (2005) Kahden hoivavelvoitteen välissä [Between two commitments of of care]. Sosiaaliturva 93(10), s. 26.

2004

Burau Viola & Kröger Teppo (2004) The local and the national in community care: exploring policy and politics in Finland and Britain. Social Policy & Administration 38 (7), 793 –810.

Chou Yueh-Ching & Kröger Teppo (2004) Community Care in Taiwan: mere talk, no policy. Social Work in Mental Health 2004;2(2/3):139-156.

Kröger Teppo (ed.) (2004) (ed.) (2004) Families, Work and Social Care in Europe. European Communities, Luxembourg.

Kröger Teppo (2004) Having an influence, after all? Experiences from a ‘policy-relevant’ EU research project. In Socialt arbete och samhällsengagemang – diskurser och lokala praktiker. Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, SSKH Notat 1/2004, 66-70.

Kröger Teppo (2004) Sosiaalipalvelujen tutkimus ja sosiaalityö [Social care research and social work] Janus 12 (2), 200-16.

Kröger Teppo, Metteri Anna, Pohjola Anneli & Rauhala Pirkko-Liisa (2004) Introduction: Women’s and Men’s Needs as a Challenge for Gender-Sensitive Services. Social Work in Health Care 39 (1/2), 3-5.

Kyllönen Riitta (2004) ’It’s in the way that you use it’: biography as a tool in professional social work. In: Chamberlayne, Prue & Bornat Joanna & Apitzsch, Ursula (eds.) Biographical methods and professional practice: an international perspective. Bristol. The Policy Press, Bristol, 237-250.

Metteri Anna, Kröger Teppo, Pohjola Anneli & Rauhala Pirkko-Liisa (eds.) (2004) Social work approaches in health and mental health from around the globe. . Haworth Press, Binghampton, NY.

Pohjola Anneli, Metteri Anna, Kröger Teppo & Rauhala Pirkko-Liisa (2004) Introduction. Social Work in Mental Health 2 (2/3), 1-5.

Repo Katja (2004) Acerca del Modelo de atención de los países nórdicos: el ejemplo de Finlandia [On the Nordic social care model: Finland as an example]. In: Gongreso Internacional Sare 2003: ‘Guidar cuesta: costes y beneficios del cuidado. Vitoria-Gasteiz: Emakunde y Comunidad Europea, Fondo Social Europea; 2004. p. 195-203.

Repo Katja (2004) Combining work and family in two welfare state contexts: a discourse analytical perspective. Social Policy & Administration 38(6), 622-639.

Repo Katja (2004) Eskandinaviako Herrietako Gizarte-Arretako Ereduei Buruz: Finlandiako Eredua [On the Nordic Social Care Model: Finland as an example]. In: Sare 2003 Nazioarteko Kongresua: ‘Zaintzak kostua du: zaintzearen kostu eta irabaziak’. Vitoria-Gasteiz: Emakunde eta Europako Elkartea, Europako Gizarte Fondoa, 2004, 181-188.

Sipilä Jorma & Kröger Teppo (2004) Editorial introduction: European families stretched between the demands of work and care. Social Policy & Administration 38 (6), 557-564.

Valokivi Heli (2004) Jäävätkö hiljaisten ikääntyneiden palvelutarpeet kuulumattomiin? [Who Hears the Service Needs of the Submissive Aged?] Sosiaaliturva 92(11), 20-21.

Valokivi Heli (2004) Participation and citizenship of elderly persons: user experiences from Finland. Social Work in Health Care 39(1/2), 181-207.

Valokivi Heli (2004) Vaativista kansalaisista alamaisiin: ikääntyneet kommentoivat palvelukokemuksiaan [From demanding to submissive citizens: the aged comment their service experiences]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 41(3), 214-27.

Zechner Minna (2004) Family commitments under negotiation: dual carers in Finland and Italy. Social Policy & Administration 38 (6), 640-653.

2003

Anttonen Anneli (2003) Lastenhoidon kaksi maailmaa [Two worlds of child care policies]. In: Forsberg H, Nätkin R, editors. Perhe murroksessa: kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus, 159-185.

Anttonen Anneli, Baldock John & Sipilä Jorma (eds.) (2003) The young, the old and the state: social care in five industrial nations. Cheltenham, UK, Edwar Elgar.

Anttonen Anneli & Sipilä Jorma (2003) Les politiques de prise en charge des personnes âgées en Finlande. Une politique en transition. In: Martin C, editor. Les dépendance des personnes âgées. Quelles politiques en Europe? Rennes: Presses Universitaires de Rennes et Éditions ENSP, 227-249.

Anttonen Anneli, Sipilä Jorma & Baldock John (2003) Patterns of social care in five industrial societies: explaining diversity. In: Anttonen A, Baldock J, Sipilä J, editors. The young, the old and the state: social care systems in five industrial nations. Cheltenham, UK, Edwar Elgar, 167-197.

Kröger Teppo (ed.) (2003) Families, work and social care in Europe. Brussels: European Commission. Also available from http://www.uta.fi/laitokset/sospol/soccare/reports.htm.

Kröger Teppo (2003) New kinds of families, new kinds of social care: shaping multi-dimensional policies for formal and informal care (SOCCARE). In: Hantrais L, editor. Policy relevance of ‘family and welfare’ research. Brussels: European Commission, 89-92.

Kröger Teppo (2003) Universalism in social care for older people in Finland: weak and still getting weaker. Nordisk Sosialt Arbeid: Tidsskrift for sosialarbeidere i Norden, 23(1):30-34.

Kröger Teppo, Anttonen Anneli & Sipilä Jorma (2003) Social care in Finland: stronger and weaker forms of universalism. In: Anttonen A, Baldock J, Sipilä J, editors. The young, the old and the state. Social care systems in five industrial countries. Cheltenham: Edward Elgar, 25–54.

Kröger Teppo & Valokivi Heli (2003) Sosiaalityön yliopistokoulutus itseään etsimässä - mitä uutta PBL antaa? [University social work education searching for itself: what new does PBL offer?] In: Poikela E, Öystilä S, editors. Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä - kokemuksia ja kokeiluja. Tampere: Tampere University Press, 423-446.

Repo Katja (2003) Perheen sisäisen rahatalouden jännitteitä. [The tensions in intra-family finances] In: Forsberg H, Nätkin R. editors. Perhe murroksessa: kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki:Gaudeamus, 64-85.

Sipilä Jorma (2003) Hoivan organisointi: vaivaistalosta markkinatavaraksi. [Organising social care: from poorhouse to market product.] Janus, 11(1);23–38.

Sipilä Jorma (2003) I hemhjälparnas släptåg – med egna ögon och egna reflektioner. In: Szebehely M, editor. Hemhjälp i Norden – illustrationer och reflektioner. Lund: Studentlitteratur, 279–297.

Sipilä Jorma, Anttonen Anneli & Baldock John (2003) The importance of care. In: Anttonen A, Baldock J, Sipilä J, editors. The young, the old and the state: social care systems in five industrial nations. Cheltenham, UK: Edwar Elgar, 1-23.

2002

Anttonen A. Universalism and social policy: a Nordic-feminist revaluation. Nora - Nordic Journal of Women’s Studies 2002;10(2):71-80.

Kröger T. Paikallisuus, monituottajamalli ja politiikka - miksi ikääntyneiden palvelut tuotetaan eri paikkakunnilla eri tavoin? [Localism, welfare mix and politics: why are care services for older people produced differently in different localities?]. In: Lehto J, Natunen K, editors. Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sopeuttaminen vanhusten tarpeisiin. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja, 2002. p. 82–95.

Kröger T. Tutkimuksen kolme näkökulmaa vammaisuuteen [Three research perspectives to disability]. Janus 2002;10(1):27–37.

Kyllönen R. Destabilizzare le categorie analitiche. Il caso dell’orientamento lavorativo [Destalibizing analytic categories. The case of work orientations]. In: Piccione L, editor. Sconfinare. Differenze di genere e di culture nell’Europa di oggi. Trieste: Edizioni Goliardiche; 2002. p. 133-44.

Repo K. Raha ei kasva puussa: perheen rahatalous ja sen diskursiivinen todellisuus. [Money Doesn’t Grow in a Tree. The discourses of intra-family finances ] [licentiate’s thesis]. Tampere: Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos; 2002.

Valokivi H. Ikääntynyt kansalainen ja omainen sosiaali- ja terveyspalveluissa johdon kertomana [Aged Citizen in Health and Social Care Service System Told by Administration.]. In: Lehto J, Natunen K, editors. Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, Acta No 144; 2002. p. 15-30.

Zechner, M. Care arrangements in immigrant families in Finland. National report: Finland; 2002. SOCCARE Project Report 4.1. Available from: http://www.uta.fi/laitokset/sospol/soccare/report4.1.PDF

2001

Anttonen A. The female working citizen: social rights, work and motherhood in Finland. Kvinder, Køn & Forskning 2001;10(2):33-44.

Anttonen A. Hoivapalvelut Suomessa ja eräissä muissa maissa: mitä trendejä on menossa? [Social care services in Finland and in some other countries: what are the main trends?]. In: Hyvinvointivaltio organisoituu uudelleen - entä sukupuolijärjestelmä? Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja 6; 2001. p. 24-33.

Anttonen A. The politics of social care in Finland: child and elder care in transition. In: Daly M, editor. Care work: the quest for security. Geneva: ILO; 2001. p. 143-58.

Anttonen A, Sipilä J. I modelli servizi sociali in Europa [Social care service models in Europe]. In: Gori C, editor. I servizi sociali in Europa. Caratteristiche, tendenze, problemi. Roma : Carocci; 2001. p. 25–38.

Kröger T. Comparative research on social care: the state of the art. Brussels: European Commission, 2001. Also available from http://www.uta.fi/laitokset/sospol/soccare/reports.htm.

Kröger, T. Studying care strategies of European families (SOCCARE). In: Hantrais L, editor. Researching family and welfare from an international perspective. Brussels: European Commission; 2001. p. 69 –74.

Kröger T, Zechner M. Care arrangements in single parent families. National report: Finland; 2001. SOCCARE Project Report 2.1. Available from http://www.uta.fi/laitokset/sospol/soccare/reports.htm.

Repo K. Care arrangements in multi-career families. National report: Finland; 2001. SOCCARE Project Report 3.1. http://www.uta.fi/laitokset/sospol/soccare/reports.htm.

2000

Anttonen A. Iris Marion Youngin ajatuksia feminismistä, eron politiikasta ja ruumiillisuudesta [Feminism, the politics of difference and body in Iris Marion Young’s philosophy]. In: Anttonen A, Lempiäinen K, Liljeström M, editors. Feministejä – aikamme ajattelijoita. Tampere: Vastapaino; 2000. p. 319-43.

Anttonen A, Lempiäinen K, Liljeström M, editors. Feministejä - Aikamme ajattelijoita [Feminists – Contemporary thinkers]. Tampere: Vastapaino; 2000.

Anttonen A, Sipilä J. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. [Finnish social policy.] Tampere: Vastapaino; 2000.

Kröger T. Paikallishistoria sosiaalipalvelujen tutkimuksen menetelmänä [Local history as a method in studying social services]. In: Karvinen S, Pösö T, Satka, M, editors. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyv äskylä: SoPhi; 2000. p. 68–95.

Kyllönen R. Come i servizi costruiscono le madri sole. Il caso di Venezia [How the welfare services construct lone mothers?]. In: Bimbi F, editor. Le madri sole. Metafore della famiglia ed esclusione sociale. Roma: Carocci; 2000. p. 183-204.

Kyllönen R. Il corso di vita e negoziazione del coinvolgimento domestico paterno [The life course and the negotiation of paternal domestic engagement]. In: Maggioni G, editor. Padri dei nostril tempi: ruoli, identità, esperienze. Roma: Donzelli; 2000. p. 123-50.

Liljeström M, Anttonen A, Lempiäinen K. Nykyfeminismin ajattelijoita: johdatus teemaan [Introduction to contemporary feminist thinkers]. In: Anttonen A, Lempiäinen K, Liljeström M, editors. Feministejä – Aikamme ajattelijoita. Tampere: Vastapaino; 2000. p. 9-18.

1999

Anttonen A. Lasten kotihoidon tuki suomalaisessa perhepolitiikassa [Child home care allowances in Finnish child care policy]. Helsinki: Kelan omatarvepaino, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 52; 1999.

Cavén O. Sujutusta ja pyöritystä : tutkimus byrokratian merkityksistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä [In English] [PhD dissertation].
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Helsinki; 1999.

Kröger T. Local historical case study: the unique and the general in the emergence of social care services. In: Karvinen S, Pösö T, Satka M, editors. Reconstructing social work research: Finnish methodological adaptations. Jyväskylä: SoPhi; 1999. p.54–88.

Kyllönen R. Interpreting the needs of lone mothers: a study of welfare services in Venice. European Journal of Social Work. 1999;2(3):271-87.

Sipilä J, Simon B. Il dibattito sull’assegno di cura: ragioni a confronto. Prospettive Sociali e Sanitarie 1999;29(10):13–8.

1998

Anttonen, A. Den sociala servicestaten som feministiskt kampbegrepp [In English]. In: Eliasson-Lappalainen R, Szebehely M. editors. Vad förgår och vad består? En antologi om äldreomsorg, kvinnosyn och socialpolitik. Lund: Arkiv förlag; 1998. p. 81-100.

Anttonen A. Vocabularies of citizenship and gender: Finland. Critical Social Policy 1998;18(3):355-73.

Anttonen A, Sipilä J. Social Services: principles, systems and outcomes. European University Institute, European Forum, Conference Paper WS/12; 1998.

Kröger T. Hyvinvointikunta sosiaalipalvelujen rakentajana [Welfare municipality as constructor of social services]. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1998; 25 (1): 35–41.

Sipilä J, Korpinen J. Cash versus child care services in Finland. Social Policy & Administration 1998;32(3):263–77.

1997

Ala-Nikkola M, Valokivi H. Yksilökohtainen palveluohjaus (case management) sosiaalityön asiakaslähtöisenä menetelmänä. Mitä annettavaa tulevaisuudelle?[Case Management as a Client Oriented Method. Future perspectives.] Stakesin Laatusanomat 1997;(1): 15-9.

Ala-Nikkola M, Valokivi H. Yksilökohtainen palveluohjaus käytäntönä. Loppuraportti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja yksilökohtaista palveluohjausta (case management) koskeneesta tutkimuksesta Hämeenkyrössä ja Tampereella [Case Management as Practice. The final report of a study conducted in Hämeenkyrö and Tampere into service provision and indivualised case management in social welfare and health care]. Jyväskylä: Stakes; 1997. Raportteja 215.

Ala-Nikkola M, Valokivi H. Yksilökohtainen palveluohjaus sosiaalityön menetelmänä. Asiakaslähtöisyys palvelujärjestelmän toiminnan kehitt ämisen lähtökohdaksi [Case Management as a Social Work Method. Client orientation as basis of service development]. Sosiaalityöntekijä 1997;(4):24-6.

Anttonen A. Feminismi ja sosiaalipolitiikka. Miten sukupuolesta tehtiin yhteiskuntateoreettinen ja sosiaalipoliittinen avainkäsite [Feminism and social policy. Gendering social theory and social policy]. Tampere: Tampere University Press; 1997.

Anttonen A. Feminismi ja sosiaalipolitiikka [Feminism and social policy]. Naistutkimus 1997;10(4):56-61.

Anttonen A. The Welfare State and Social Citizenship. In: Kauppinen K, Gordon T, editors. Unresolved dilemmas: women, work and the family in the United States, Europe and the former Soviet Union. Aldershot, Ashgate; 1997. p. 9-32.

Anttonen A, Sipilä J. Cinco regímenes de servicios sociales de atención. In: Moreno L, editor. Unión Europea y Estado del Bienestar. Madrid: CSIC; 1997. p. 431–58.

Kröger, T. The Dilemma of municipalities: Scandinavian approaches to child day-care provision. Journal of Social Policy 1997;26(4):485-508.

Kröger T. Hyvinvointikunnan aika. Kunta hyvinvointivaltion sosiaalipalvelujen rakentajana [The time of the welfare municipality: local government constructing social care services of the welfare state] [dissertation]. University of Tampere; 1997. Acta Universitatis Tamperensis 561.

Kröger T. Local government in Scandinavia: autonomous or integrated into the welfare state? In: Sipilä J, editor. Social care services: the key to the Scandinavian welfare model. Aldershot, UK: Avebury Ashgate; 1997. p. 95–108.

Kyllönen R. Le costruzioni sociali del bambino nel rapporto di cura [Social construction of the child in a care relationship]. In: Maggioni G, Baraldi C, editors. Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell’infanzia. Urbino: QuattroVenti; 1997. p. 87-116.

Repo K. Naiset ja eläketurva: vertaileva tutkimus naisten asemasta Suomen, Ison-Britannian ja Saksan eläkejärjestelmissä.[ Women and pensions: comparing women’s position in pension systems in Finland, Great Britain and Germany]. Helsinki: Kansaneläkelaitos; 1997. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 22.

Sipilä J. Comparative research on social care service systems – how to proceed? In Kautto M, editor. European social services – policies and priorities to the year 2000. Helsinki: Stakes; 1997. p. 71–85.

Sipilä J. The Finnish war against exclusion: inclusion by high labour participation and universal social policies. In: Social indicators – problematic issues. Collective paper issued from the seminar on "Social exclusion indicators" held in Brussels, May 1995. European Commission. Directorate General XII. Science, research and development; 1997. p. 57–61.

Sipilä J, editor. Social Care Services: The key to the Scandinavian welfare model. Avebury: Aldershot; 1997.

Sipilä J, Andersson M, Hammarqvist SE, Nordlander L, Rauhala P-L, Thomsen K, Warming H. A multitude of universal, public services – how and why did four Scandinavian countries get their social care service model? In: Sipilä J, editor. Social Care Services: The Key to the Scandinavian welfare model. Avebury: Aldershot; 1997. p. 27–50.

1996

Ala–Nikkola M, Sipilä J. Yksilökohtainen palveluohjaus (case management) – uusi ratkaisu palvelujen yhteensovittamisen ikuisiin ongelmiin. [Case management – a new solution to the everlasting problems of reconciling services.] In: Metteri A, editor. Moniammatillisuus ja sosiaalityö. Sosiaalityön vuosikirja 1996. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin Liitto; 16–31.

Ala-Nikkola M, Valokivi H. Yksilökohtaisesta palveluohjauksesta apua tehokkuuden ja laadun ristikkäispaineissa kamppaileville sosiaalipalveluille [Case Management in Developing Efficiency and Quality of Social Services]. Sosiaaliturva 1996;84(5);24-6.

Anttonen A. L'État-providence, les femmes et la citoyenneté sociale en Finlande. In: Del Re A, Heinen J, editors. Quelle citoyenneté pour les femmes? La crise des États-providence et da la représentation politique en Europe. Paris/Montréal: L'Harmattan; 1996. p. 99-115.

Anttonen A. The welfare state, women and social citizenship in Finland. In: Perttula U-M, Sipilä J, editors. Social policy in Scandinavia. Essays on history, gender and future changes. Tampere: University of Tampere, Department of Social Policy, Series C:8; 1996. p. 91-109.

Anttonen A. Welfare, donne e cittadinanza sociale in Finlandia. In: Del Re A, Heinen J, editors. Quale Cittadinanza Per Le Donne? La crisi dello stato sociale e della rappresentanza politica in Europa. Milano: Franco Angeli; 1996. p. 91-106.

Anttonen A, Sipilä J. European social care servcies: Is it possible to identify models? In: Alestalo M, Kosonen P, editors. Welfare systems and European Integration. Tampere: University of Tampere, Department of Sociology and Social Psychology, Series A:28; 1996. p. 35-59.

Anttonen A, Sipilä J. European social care services: is it possible to identify models? Journal of European Social Policy 1996;6(2):87-100.

Kröger T. Kunnat valtion valvonnassa? [Local authorities under state control?] In: Sipilä J et al. Sosiaalipalvelujen Suomi. Juva: WSOY; 1996. p. 23-85.

Kröger T. Policy-makers in social services in Finland: the municipality and the state. Scandinavian Journal of Social Welfare 1996;5(2):62-8.

Kyllönen R. The Emilian day care mix: working parents’ strategies. In: Alestalo M, Kosonen P, editors. Welfare Systems and European Integration. Proceedings of COST A7 workshop; 1995 Aug 24-27; Tampere, Finland. University of Tampere, Department of Sociology and Social Psychology: 1996; Series A, 28: 217-46.

Kyllönen R. Paths to family in Italy: late modernization with two faces. Nordic Journal of Women’s Studies (NORA). 1996; 4(2):97-113.

Repo K. Naisten köyhyys - esimerkkinä Iso-Britannia. [Women’s poverty: the case of Great Britain] Helsinki: Stakes; 1996. Raportteja 189.

Sipilä J. Rahaa vai palveluja: järjestäisimmekö lapsille päivähoitoa vai vanhemmille avustusta? [Money or services: should we provide day–care for children or allowance to their parents?] In: Sipilä , editor. Sosiaalipalvelujen Suomi. Porvoo: WSOY; 1996. p. 189–209.

Sipilä J. Välfärdsstatens återkomst. [Return of the welfare state.] Nordisk Sosialt Arbeid 1996;(1):13–20.

Sipilä J, Ketola O, Kröger T, Rauhala P-L. Sosiaalipalvelujen Suomi. [Finland through social services.] Porvoo: WSOY; 1996.

1995

Ala-Nikkola M, Valokivi H. Utilizing case management in arranging social and health services in Finland. In: Perttula U-M, Pösö T, editors. Social work in Scandinavia: presentations, changes and challenges. Tampere: University of Tampere, Department of Social Policy Series C 7; 1995. p. 155-65.

Anttonen A, Forsberg H, Huhtanen R. Family obligations in Finland. In: Millar J, Warman A, editors. Defining family obligations in Europe. Bath: University of Bath, Bath Social Policy Papers no 23; 1995. p. 65-86.

Kröger T. Maalaiskunnan murros ja kamppailu päivähoidosta [Transition of a rural locality and the struggle over day-care] Maaseudun Uusi Aika: Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti 1995;3(2):26–37.

Kröger T. Sosiaalipoliittinen tutkimus ja kunnan sosiaalipalvelut [Social policy research and local social care services]. In: Utelias järki ja sosiaalipolitiikka. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto; 1995. p. 7-16.

1994

Anttonen A. Hyvinvointivaltion naisystävälliset kasvot [Women-friendly faces of welfare state]. In: Anttonen A, Henriksson L, Nätkin R, editors. Naisten hyvinvointivaltio. Tampere: Vastapaino; 1994. p. 203-26.

Anttonen A. Welfare pluralism or woman-friendly welfare politics. In: Anttonen A, editor. Women and the welfare state: politics, professions and practices. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos, Ty öpapereita No. 87; 1994. p. 9-35.

Anttonen A, editor. Women and the Welfare State: Politics, Professions and Practices. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Social Policy, Working Papers No. 87; 1994.

Anttonen A, Henriksson L, Nätkin R, editors. Naisten hyvinvointivaltio [The Women’s Welfare State]. Tampere: Vastapaino; 1994.

Anttonen A, Sipilä J. Payments for care: the case of Finland. In: Evers A, Pijl M, Ungerson C, editors. Payments for care: a comparative overview. Aldershot: Avebury; 1994. p. 51-66.

Anttonen A, Sipilä J. Viisi sosiaalipalvelumallia. Eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden vertailua sosiaalipalvelujen näkökulmasta [Five regimes of social care services: Comparing social care services in Europe]. Janus 1994;2(3):226-48.

Kröger T. Bruket, kommunen och socialvården [The factory, the municipality and social care]. Nordisk Sosialt Arbeid: Tidsskrift for sosialarbeidere i Norden 1994;14(3):163-76.

Sipilä J, editor. Rakkaudesta, velvollisuudesta ja rahasta. [Because of love, obligation and money.] Helsinki : Sosiaaliturvan Keskusliitto; 1994.

Sipilä J. Financial support for informal care in Britain, Finland and Michigan: a comparison of system functions. International Social Work 1995; 38 (2): 177 –89.

Sipilä J. Kotihoidon tuki – ratkaisuja ja uusia ongelmia. [Home care allowance – solutions and new problems.] In: Sipilä J, editor. Rakkaudesta, velvollisuudesta ja rahasta. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto; 1994. p.9–25.

Sipilä J. The right to choose: day care for children or money for parents?
Social Policy Review 1995;7:151 –69.

Sipilä J. Why do the Scandinavian governments compensate the family members who care for elderly kin? Care in Place 1994;1(3): 261–71.

Valokivi H. Vanhusten kotihoidon tuen hakeminen: hakijoiden toiminnan tarkastelua poliittisen osallistumisen perspektiivistä [In English]. In: Sipilä J, editor. Rakkaudesta, velvollisuudesta ja rahasta. Kotihoidon tuki ja sen merkitys eri osapuolille. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto; 1994

1993

Anttonen A. Onko julkisen murentumiselle vaihtoehtoja - Miksi julkinen murentuu? [Are there alternatives for the breaking down of public sector?] In: Haverinen R, editor. Mitä näemme ja mitä emme näe tiukkenevassa taloudessa? Puheenvuoroja ihmisen ja hyvinvointivaltion suhteista. Helsinki: The National Research and Development Centre for Welfare and Health, Stakes, Reports 90;1993. p. 59-88.

Sipilä J. Finlands socialservice i 1990–talets Europa. [Finnish social services in the Europe of 1990s.] In: EG och välfärden. Rapport från nordiskt expertseminarium i Göteborg 7–8 september 1993. Stockholm: Socialstyrelsen; 1993.

Sipilä J. Home Care allowances for the frail elderly: a contradictory
innovation. In: Evers A, Svetlik I, editors. Balancing pluralism: new welfare mixes in care for the elderly. Aldershot: Avebury; 1993. p. 255–76.

Sipilä J, Simon B L. Home care allowances for the frail elderly: for and against. Journal of Sociology & Social Welfare1993;20(3):119–34.

1992

Anttonen A. Katoava hyvinvointivaltiollisuus. Erään aikakauden loppu. [Is the welfare state withering away? The end of an era]. Janus 1992;1(1):31-2.

Anttonen A, Sipilä J. Julkinen, yksityinen ja yhteisöllinen sosiaalipolitiikassa – Sosiaalipalvelujen toimijat ja uudenlaiset yhteensovittamisen strategiat [The concepts of public, private and communal in social policy: Actors of social care services and new mixes]. In: Riihinen O, editor. Sosiaalipolitiikka vuonna 2017 - Näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen. Helsinki: WSOY; 1992. p. 435-61.

Sipilä J. Defining, measuring and talking about poverty: the case of Finland. Scandinavian Journal of Social Welfare 1992;1(1):12–9.

Sipilä J. Hoivatyötä halvemmalla: tutkielma kotihoidon tuen periaatteista. [Care work at lower price: a study on the principles of home care allowance.]
Janus 1992;1(1):17 –29.

Sipilä J. Shifting welfare mixes in Finland: home care allowances as a speciality of the Finnish mix. Shifting Welfare Mixes and Citizenship Rights. Eurosocial Report 1992;43:36-8.

1991

Anttonen A. Care of elderly in Finland and the future of the Scandinavian caring state. In: Evers A, Svetlik I, editors. New welfare mixes in care for the elderly. Vienna: Eurosocial Reports, Volume 40/2; 1991. p. 63-82.

1990

Anttonen A. The feminization of the Scandinavian welfare state. In: Simonen L, editor. Finnish debates on women's studies. Tampere: University of Tampere, Centre for Women's Studies and Gender Relations,Working Papers No. 2; 1990. p. 3-25.

Sipilä J. Förändringar i vår förståelse av människan, staten och samhället - konsekvenser för sociala tjänster. [Changes in our understanding of human beings, state and society - consequences for social services.]. In: Sandelin Benkö S, editor. Nya strategier inom socialvården i Norden. NOPUS – nordiskt utbildningsprojekt för utveckling av social service. Helsingfors: Socialstyrelsen i Finland, Publikation 6; 1990. p. 3–6.

1989

Anttonen A. Aikamme yhteisöllisyyden perusta [Community live in our time]. Diakonia 1989; 30(4): 8-11.

Anttonen A. Gemenskpasstrategier – En lösning till välfärdstatens kris. [Community strategies and the welfare state crisis]. In: Høgsbro K, Abrahamson P, editors. Socialpolitik, sociale bevægelser og selvhjælp i Norden. Aalborg: Nordisk Sommeruniversitet; 1989. p. 51-60.

Anttonen A. Hyvinvointivaltion feministinen ymmärtäminen [Feminism and the welfare state]. In: Sosiaalipolitiikka 1989, Naistutkimus. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisu 14;1989. p. 23-35.

Anttonen A. Nye perspektiver i omformulering af socialpolitik [Reformulation of social policy: new perspectives]. In: Holm M, editor. Det splittede samfund. Om fattigdom of dualisering i velfærdssamfundet. København: Samfundslitteratur, Gylling; 1989. p. 241-56.

Anttonen A. Valtiollisesta yhteisölliseen sosiaalipolitiikkaan? [From state welfare toward community welfare?]. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto; 1989.

Anttonen A, Julkunen R, Satka M, Simonen L, editors. Sosiaalipolitiikka 1989, Naistutkimus [Social policy 1989, Women’s studies]. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 14; 1989.

DOCTORAL DISSERTATIONS

Rauhala, Pirkko-Liisa: Miten sosiaalipalvelut ovat tulleet osaksi suomalaista sosiaaliturvaa [The Way Social Services Became a Part of Social Security in Finland]. Acta Universitatis Tamperensis, ser. A vol. 477. Tampere: Tampereen yliopisto 1996.

Anttonen, Anneli: Feminismi ja sosiaalipolitiikka. Miten sukupuolesta tehtiin yhteiskuntateoreettinen ja sosiaalipoliittinen avainkäsite [Feminism and Social Policy: Making Gender a Key Concept in Social Theory and Social Policy]. Tampere: Tampere University Press 1997.

Kröger, Teppo: Hyvinvointikunnan aika. Kunta hyvinvointivaltion sosiaalipalvelujen rakentajana [The Time of the Welfare Municipality: Local Government Constructing Social Care Services of the Welfare State]. Acta Universitatis Tamperensis ser. A vol. 561. Tampere: Tampereen yliopisto 1997.

Cavén, Outi: Sujutusta ja pyöritystä – tutkimus byrokratian merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä [Implications of Bureaucracy in Client Work in Social and Health Care]. Turku: Painosalama 1999.

Ka, Lin: Confucian Welfare Cluster: A Cultural Interpretation of Social Welfare. Acta Universitatis Tamperensis 645. Tampere: Tampere University Press 1999.

Valokivi Heli (2008) Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista.[Citizen as a Client. A Research on Participation, Rights and Responsibilities of Elderly People and Offenders]. Acta Universitatis Tamperensis 1286. Tampere: Tampereen yliopisto.