UTA

School of Education
University of Tampere

 

PaVE

Kehityspolkuja ammatilliseen huippuosaamiseen (PaVE)

Pathways to Vocational Excellence

Kuvaus

Vuosina 2012 - 2015 toteutettavan Kehityspolkuja huippuosaamiseen (Pathways to Vocational Excellence, PaVE) -tutkimusprojektin tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa ammattiin opiskelevan nuoren (osallistuu / ei osallistu ammattitaitokilpailuvalmennukseen), toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen ja työympäristön keskinäisestä vuorovaikutussuhteesta. Projektin kuluessa syvennetään aikaisemmissa tutkimusvaiheissa (MoVE, AVE) saatua kuvaa ammatillisen huippuosaamisen kehittymisestä opiskeluaikana ja erityisesti työelämässä.

Tutkimuksen ensimmäinen tarkasteltava kohde on yksilön ja ympäristön yhteensopivuus: hyvä yhteensopivuus ennustaa hyvää suoritusta, huono puolestaan epäonnistumista ja turhautumista. Tutkimustulosten mukaan luovuudella on suuri merkitys ammatillisen huippuosaamisen kehittymisessä, ja siksi tutkimuksessa hyödynnetään Michael Kirtonin (1976, 1987) kehittämää Adaptiivisuus - Innovatiivisuus -teoriaa ja hänen luomaansa mittausinstrumenttia (Kirton Adaption-Innovation Inventory, KAI). Teorian keskeinen idea on se, että kaikilla ihmisillä on luovuutta, mutta se on erilaista: yhtäältä adaptiivista ja toisaalta innovatiivista luovuutta. Tutkimuksen aiempien vaiheiden tuottama tieto osoittaa, että tämä teoria on soveltuu myös ammatillisen huippuosaamisen tutkimiseen.

Tässä tutkimuksessa Kirtonin teoriaa sovelletaan myös opiskelu- ja työympäristöjen arviointiin. Tarkastelemme ammattitaitokilpailuvalmennukseen osallistuvien ja ei-osallistuvien nuorten eroja ammattitaidon kehittymisen eri vaiheissa (ammattialan valinta, opinnot, työelämä), saaden tietoa nuorten ja heidän valitsemansa ammattialan sekä opiskelu- ja työympäristön yhteensopivuudesta. Tutkimusprojektin aikana luodaan tutkimuksen kohteena oleville ammattialoille sovitettu verkossa käytettävä adaptiivisuus-innovatiivisuus -itsearviointiväline, joka antaa nuorelle käsityksen omien ja ammattialaan liittyvien piirteiden yhteensopivuudesta.

PaVE design

Tutkimuksen toinen kiinnostuksen kohde on ammatillinen kasvu (Ruohotie, 1999, 2000). Tutkijaryhmä on käsitteellistänyt (esim. Ruohotie, 1990, 1996, 2004, 2005) ja tutkinut empiirisesti ilmiötä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan kehittämällään Kasvuorientaatio -mittavälineellä (Growth-oriented Atmosphere Questionnaire, GOAQ, ks. Ruohotie & Nokelainen, 2001; Nokelainen & Ruohotie, 2009). Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa tutkijoita kiinnostaa erityisesti kasvun dynamiikka ja ulkoisten olosuhteiden, kuten opiskelupaikan ja työympäristön osuus huippuosaamisen syntymisessä ja sen kehittymisessä.

PaVE_GOA

Tutkimus liittyy opintojen läpäisyn tehostamisen ja ei-toivotun keskeyttämisen osalta kiinteästi Opetus ja kulttuuriministeriön laatimaan Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (OKM, 2011). Ensinnäkin, kehittämissuunnitelmaluonnoksessa mainitaan joustaviin opintopolkuihin liittyen tavoitteena hyödyntää aiempaa enemmän työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja vaihtoehtoisia koulutusmalleja. Ammattitaitokilpailuvalmennus tukee kaikilla kansallisilla tasoilla (Taitaja9, Taitaja, TaitajaPlus, EuroSkills, WorldSkills) tämän tavoitteen toteutumista, tarjoten lisäksi erinomaisen alustan ilmiön tutkimukselliseen tarkasteluun. Toinen selkeä liittymäkohta on nähtävissä kehittämissuunnitelmaluonnoksessa asetettuun tavoitteeseen vähentää keskeyttämisiä ammatillisessa koulutuksessa (kohta 61, s. 30), koska käsillä oleva tutkimus tarkastelee nuorten uravalintaa, kouluttautumista ammattiin ja toimintaa ammatissa yhteensopivuuden näkökulmasta. Tutkimus mahdollistaa asioiden kriittisen ja objektiivisen tarkastelun, tukien 2011-2016 aikavälillä toteutettavan kehittämissuunnitelman toteutumisen arviointia tietoperustaisen päätöksenteon kautta.

Ajankohtaista

2012/01 Tutkimussuunnitelman viimeistely.

2012/02 - 2012/05 Teoreettisen viitekehyksen ja mittausmallien laadinta. Kansainvälisen vertailuaineiston analysointi.

2012/06 - 2012/08 Teemahaastattelurungon laatiminen ja KAI-mittavälineen väittämien pilotointi.

2012/09 Haastatteluaineiston keruun valmistelu.

2012/10 - 2013/02 WSC -kilpailijoiden (mitalisijoitus, vähintään kaksi vuotta työkokemusta), verrokkinuorten ja työelämäedustajien haastattelut eri alojen työpaikoilla (yhdeksän yritystä, yhteensä 27 haastattelua).

2013/02 - 2013/06 Haastatteluaineiston analysointi. Määrällisen mittauksen valmistelu ja aineiston keruu haastatteluihin osallistuneissa yrityksissä. Tutkijat osallistuvat tiedeseminaariin, joka järjestetään Leipzigin WorldSkills 2013 ammattitaitokilpailuiden yhteydessä.

2013/07 - 2013/09 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja lähettäminen arviointiin. Määrällisen aineiston analysointi.

 

Esitykset

Kutsuluento Oxfordin yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. [PPT] (2012-01-30)

Ammatillisen huippuosaamisen tutkimuksen esittely Going Global -konferenssissa. [PPT] (2012-03-15)

Esitys American Educational Research Association (AERA) -konferenssissa. [PDF] (2012-04-14)

Esitys Taitaja 2012 -kilpailujen yhteydessä järjestetyssä kansainvälisessä Quality and Attractiveness of Vocational Education and Training (VET) -seminaarissa [PPT] (2012-04-24)

Esitys SkillsFinlandin järjestämillä Huippuvalmennuspäivillä [PPT] (2012-09-07)

Kutsuluento European Council for High Ability (ECHA) -konferenssissa. [PPT] (2012-09-14)

Esitys EuroSkills 2012 -kilpailuiden yhteydessä järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa [PPT] (2012-10-05)

Julkaisut

Pylväs, L., Nokelainen, P., & Roisko, H. (in press). Professional Excellence in Air Traffic Management. Unpublished manuscript.

Nokelainen, P. (in press). Modeling the Characteristics of Finnish World Skills Competitors’ Vocational Expertise and Excellence. Unpublished manuscript.

Nokelainen, P., Smith, H., Rahimi, M., Stasz, C., & James, S. (2012). What Contributes to Vocational Excellence? Characteristics and experiences of Competitors and Experts in WorldSkills London 2011. Madrid, Spain: WorldSkills Foundation. [PDF] Annex to the final report. [PDF]

Tutkijat

Petri Nokelainen

Kasvatustieteen, erityisesti oppimisympäristöjen professori, Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Nokelainen johtaa PaVE -projektia. Hänen tutkimusalueitaan ovat ammatillinen kasvu ja oppiminen, oppimisympäristöt, ja lahjakkuus. Lisäksi Nokelaisen tutkimus on kohdentunut soveltavaan, erityisesti bayesiläiseen tilastolliseen mallintamiseen. Nokelainen toimii dosenttina Helsingin ja Tallinnan yliopistoissa.

Petri Nokelainen vastaa PaVE -projektia koskeviin tiedusteluihin.

Puhelin +358 40 557 4994
Sähköposti petri.nokelainen@uta.fi
Kotisivu
http://www.uta.fi/~petri.nokelainen

Pekka Ruohotie

Kasvatustieteen, erityisesti ammattikasvatuksen emeritusprofessori (2013-), Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Ruohotie on toiminut empiirisen kasvatustieteen apulaisprofessorina 1977-1982 ja ammattikasvatuksen professorina 1983-2012. Ennen yliopistouraa hän ehti toimia kouluttajana ja tutkimuspäällikkönä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä 1972-1979. Hän on ollut vierailevana professorina Simon Fraser Universityssä 1992-1993, johdon konsulttina kymmenissä organisaatioissa, korkeakoulujen arviointineuvoston jäsenenä 1995-1999, ammattikorkeakoulujen toimilupajaoston puheenjohtajana 1995-1999, aikuiskoulutusneuvoston puheenjohtajana 2000-2003 ja Ammattikasvatuksen aikakauskirjan päätoimittajana 1999-2009. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja ja käsittää teoksia ja artikkeleita ammatillisesta kasvusta ja kehityksestä, motivaatiosta ja itsesäätelystä sekä johtamisesta ja organisaation kehittämisestä. Pekka Ruohotielle on myönnetty Suomen kulttuurirahaston palkinto ammattikasvatuksen ja sen tutkimuksen kehittämisestä.

Sähköposti pekka.ruohotie@uta.fi

Laura Pylväs

KM, Tutkija, Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

Sähköposti laura.pylvas@uta.fi