Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus (AKTKK), Tampereen yliopisto
Päivitetty 23.04.2009

Ammatillisen huippuosaamisen mallintaminen (MoVE)

Modeling Vocational Excellence

In english

Tavoitteet

Opetusministeriön rahoittaman kaksivuotisen (2007-2008) "Ammatillisen huippuosaamisen mallintaminen" (Modeling Vocational Excellence, MoVE) -tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia ammatillisen huippuosaamisen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja ammatillisen huippuosaamisen työelämäyhteyksiä.

Tutkimusasetelma sisältää kaksi tutkimusongelmaa:
1) "Mitkä ovat ammatillista huippuosaamista ennustavat tekijät?"
2) "Miten ammattitaitokilpailuissa (
World Skills Competition) menestyneiden kompetenssia hyödynnetään työelämässä?"

Ensimmäiseen tutkimusongelmaan vastataan teoreettisella käsiteanalyysilla ja siihen perustuvalla empiirisellä kyselylomaketutkimuksella. Kyselyn kohdejoukko koostuu suomalaisista ammattitaitokilpailuihin valmennettavista ja kilpailuihin osallistuneista henkilöistä ja sillä koottu aineisto analysoidaan Bayesilaisilla mallintamismenetelmillä. Toiseen tutkimusongelmaan vastataan haastattelututkimuksella (strukturoitu teemahaastattelu) jonka kohdejoukkona ovat ammattitaitokilpailuihin osallistuvien valmentajat, kilpailuiden järjestäjät ja arvosteluraadin jäsenet sekä tutkimukseen osallistuvien yritysten henkilöstöjohtajat.

Tutkimuksen tuloksena syntyy ammatillisen huippuosaamisen keskeisiä tekijöitä kuvaava teoreettinen malli (Vocational Excellence model, VE) ja sitä operationalisoiva kyselylomake (Vocational Excellence Indicators Questionnaire, VEIQ). Tutkimus osoittaa millaisia käytännön toteutusmalleja on käytössä ammatillisten huippuosaajien koulutuksessa ja miten työelämän vaatimukset näkyvät niissä. Tutkimus antaa kuvan siitä, miten ammatilliset huippuosaajat menestyvät työelämässä (erityiskompetenssien hyödyntäminen).

Projektin esittely [PDF]

Tulokset

Projektin keskeiset tutkimustulokset on kuvattu seuraavassa dokumentissa [PDF].

Esitykset

Nokelainen, P., Ruohotie, P., & Korpelainen, K. (2008, September). Modeling of Vocational Excellence (MoVE) - A Case Study of Finnish World Skills Competition Participants. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Gothenburg, Sweden. [PPT]

Nokelainen, P., Ruohotie, P., & Korpelainen, K. (2008, November). Ammatillisen huippuosaamisen mallintaminen: Suomalaisten ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuihin osallistuneiden nuorten profiili. Paper presented at the annual meeting of Finnish Educational Research Association, Turku, Finland.[PPT]

Julkaisut

Ruohotie, P., Nokelainen, P., & Korpelainen, K. (2006). Ammatillisen huippuosaamisen mallintaminen -projektin tutkimussuunnitelma. [PDF]

Ruohotie, P., Nokelainen, P., & Korpelainen, K. (2008). Ammatillisen huippuosaamisen mallintaminen: Teoreettiset lähtökohdat ja mittausmalli. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 10(1), 4-16. [PDF]

Nokelainen, P., & Ruohotie, P. (2009, April). Characteristics that Typify Successful Finnish World Skills Competition Participants. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, USA. [PDF]

Tutkijat

Professori Pekka Ruohotie

FT, kasvatustieteen, erityisesti ammattikasvatuksen professori. Hän on toiminut empiirisen kasvatustieteen apulaisprofessorina 1977-1982 ja vuoden 1983 alusta lähtien ammattikasvatuksen professorina ja Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen (AKTKK) johtajana. Ennen yliopistouraa hän ehti toimia kouluttajana ja tutkimuspäällikkönä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä 1972-1979. Hän on ollut vierailevana professorina Simon Fraser Universityssä 1992-1993, johdon konsulttina kymmenissä organisaatioissa, korkeakoulujen arviointineuvoston jäsenenä 1995-1999, ammattikorkeakoulujen toimilupajaoston puheenjohtajana 1995-1999, aikuiskoulutusneuvoston puheenjohtajana 2000-2003 ja Ammattikasvatuksen aikakauskirjan päätoimittajana 1999-. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja ja käsittää teoksia ja artikkeleita ammatillisesta kasvusta ja kehityksestä, motivaatiosta ja itsesäätelystä sekä johtamisesta ja organisaation kehittämisestä. Pekka Ruohotielle on myönnetty Suomen kulttuurirahaston palkinto ammattikasvatuksen ja sen tutkimuksen kehittämisestä.

Puhelin +358 3 3551 3600 / +358 40 555 8965
Sähköposti pekka.ruohotie@uta.fi

Petri Nokelainen

FT, erikoistutkija, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Tampereen yliopisto. Nokelainen toimii MoVE -projektin päätutkijana. Nokelaisen tutkimus on kohdentunut soveltavaan, erityisesti bayesiläiseen tilastolliseen mallintamiseen. Lisäksi hänen tutkimusalueitaan ovat ammattillinen kasvu, verkkopohjaiset oppimisympäristöt ja matemaattinen lahjakkuus.

Petri Nokelainen vastaa MoVE -projektia koskeviin tiedusteluihin.

Puhelin +358 40 557 4994
Sähköposti petri.nokelainen@uta.fi
Kotisivu
http://www.uta.fi/u/petri.nokelainen

Kari Korpelainen

FT, erikoistutkija, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Tampereen yliopisto. Korpelainen toimii lisäksi Tallinnan yliopiston ammattikasvatuksen professorina. Hänellä on mittava työkokemus niin yritysmaailmasta kuin koulutuksesta, opetuksesta ja johdon konsultoinnista. Korpelaisen tutkimusalueita ovat innovatiivisuuden ja ammatillisen kasvun tutkiminen.

Puhelin +358 50 351 9369
Sähköposti kari.korpelainen@uta.fi