Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus (AKTKK), Tampereen yliopisto
Päivitetty 02.12.2008

Toiminnan ja profiilien välisen yhteyden ennustaminen Bayes-menetelmillä: Tapausesimerkkinä yhteistoiminnallinen verkko-opiskelu (BMAP)

Bayesian Modeling of Activities and Profiles (BMAP): A case study in computer-supported collaborative learning

In english

Tavoitteet

Työsuojelurahaston rahoittaman 05/2007 - 02/2008 toteutetun BMAP -projektin päätavoitteena oli tutkia Bayes-mallintamisen avulla oppimismotivaatioon, oppimisstrategioihin ja sosiaaliseen kyvykkyyteen liittyvien käyttäjäprofiilien, verkkopohjaisessa yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuvassa oppimisympäristössä tapahtuvan toiminnan ja oppimistuotosten välisiä yhteyksiä.

Osatavoitteina olivat

Tapausesimerkkinä olevaan tutkimusasetelmaan sisältyi kolme tutkimuskysymystä:

  1. Kuinka erot profiileissa selittävät oppimistuotosten eroja?
  2. Kuinka toiminta oppimisympäristössä selittää oppimistuotosten eroja?
  3. Kuinka erot profiileissa selittävät toimintaa oppimisympäristössä?

Yleisellä tasolla ilmaistuna tutkimushanke näyttää tapausesimerkin avulla kuinka ihmisten toimintaa voidaan ennustaa profiloinnin avulla. Näin Bayes -mallintaminen antaa mahdollisuuden esimerkiksi arvioida etukäteen verkko-opiskelun ja siinä käytettävien työkalujen soveltuvuutta erilaisille käyttäjäryhmille. Sovellettaessa em. lähestymistapaa työsuojelulliseen kontekstiin, voidaan tavoitteeksi asettaa esimerkiksi ihmisten toiminnan ja siihen liittyvien riskitekijöiden ennakointi kyselydatan perusteella. Tutkimuksen tulokset esiteltiin kansallisilla ja kansainvälisillä tutkijafoorumeilla.

Esitykset

Nokelainen, P., Miettinen, M., & Ruohotie, P. (2008, November). Profiilien, toiminnan ja oppimistuotosten välisen yhteyden ennustaminen Bayes-menetelmillä. Paper presented at the annual meeting of Finnish Educational Research Association, Turku, Finland.

Nokelainen, P., Miettinen, M., & Ruohotie, P. (2008, September). Exploration of educational science students’ profiles, learning outcomes and activities in computer-supported learning environments. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Gothenburg, Sweden. [PPT]

Julkaisut

Tutkimussuunnitelma 2006 [PDF]
Väliraportti 09/2007 [PDF]
Loppuraportin yhteenveto 03/2008 [PDF]
Loppuraportti 03/2008 [PDF] Päivitetty 11/2008

Nokelainen, P., Miettinen, M., & Ruohotie, P. (in press). Profiilien, toiminnan ja oppimistuotosten välisen yhteyden ennustaminen Bayes-menetelmillä. Lähetetty arvioitavaksi Kasvatus -lehteen.

Nokelainen, P., Miettinen, M., & Ruohotie, P. (2008). Modeling of Learning Outcomes, Activities and Profiles in a CSLE. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 2008(1), 437-446. [PDF]

Tutkijat

Pekka Ruohotie

FT, kasvatustieteen, erityisesti ammattikasvatuksen professori. Hän on toiminut empiirisen kasvatustieteen apulaisprofessorina 1977-1982 ja vuoden 1983 alusta lähtien ammattikasvatuksen professorina ja Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen (AKTKK) johtajana. Ennen yliopistouraa hän ehti toimia kouluttajana ja tutkimuspäällikkönä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä 1972-1979. Hän on ollut vierailevana professorina Simon Fraser Universityssä 1992-1993, johdon konsulttina kymmenissä organisaatioissa, korkeakoulujen arviointineuvoston jäsenenä 1995-1999, ammattikorkeakoulujen toimilupajaoston puheenjohtajana 1995-1999, aikuiskoulutusneuvoston puheenjohtajana 2000-2003 ja Ammattikasvatuksen aikakauskirjan päätoimittajana 1999-. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja ja käsittää teoksia ja artikkeleita ammatillisesta kasvusta ja kehityksestä, motivaatiosta ja itsesäätelystä sekä johtamisesta ja organisaation kehittämisestä. Pekka Ruohotielle on myönnetty Suomen kulttuurirahaston palkinto ammattikasvatuksen ja sen tutkimuksen kehittämisestä.

Puhelin: +358 3 3551 3600 / +358 40 555 8965
Sähköposti: pekka . ruohotie (a) uta . fi

Petri Nokelainen

FT, erikoistutkija, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Tampereen yliopisto. Nokelainen toimii BMAP -projektin päätutkijana. Nokelaisen tutkimus on kohdentunut soveltavaan, erityisesti bayesiläiseen tilastolliseen mallintamiseen. Lisäksi hänen tutkimusalueitaan ovat ammattillinen kasvu, verkkopohjaiset oppimisympäristöt ja matemaattinen lahjakkuus.

Petri Nokelainen vastaa BMAP -projektia koskeviin tiedusteluihin.

Puhelin: +358 40 557 4994
Sähköposti: petri . nokelainen (a) uta . fi
Kotisivu: http://www.uta.fi/u/petri.nokelainen

Miikka Miettinen

FM, tutkija, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Tampereen yliopisto. Miettisen työsarkaan kuuluu erityisesti projektissa tarvittavien ohjelmistojen suunnittelu ja toteuttaminen. Keskeisiä painopistealueita ovat Bayes-menetelmien soveltaminen ja muiden käyttäjien toimintaa koskevaa tietoisuutta parantavat
ominaisuudet.

Sähköposti: miikka . miettinen (a) uta . fi