Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Päivitetty 28.10.2011

TaY_logo_plain

Ammatillisen huippuosaamisen toteutuminen (AVE)

Actualizing Vocational Excellence

Kuvaus

Opetusministeriön vuosina 2007 ja 2008 rahoittama "Ammatillisen huippuosaamisen mallintaminen" -tutkimusprojekti (MoVE) tuotti tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ammatillisen huippuosaamisen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä ja ammatillisen huippuosaamisen työelämäyhteyksistä (Ruohotie, Nokelainen & Korpelainen, 2008; Nokelainen, Ruohotie & Korpelainen, 2008).

Tutkimuksen tuloksena syntyi nuoren ammatillisen huippuosaajan ominaisuuksia ja huippukyvyn kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä kuvaava malli ja sitä operationalisoiva haastattelurunko ja kyselylomake. Tutkimus tuotti tietoa nuorten ammatillisten huippuosaajien persoonallisuuspiirteistä (vahvuusalueet, motivoituneisuus, itsesäätely, sosiaalisuus) ja heidän tulevalle työnantajalleen asettamista odotuksista.

Vuosina 2009 - 2011 toteutettava Opetusministeriön rahoittama "Ammatillisen huippuosaamisen toteutuminen" -projekti (AVE, Actualizing Vocational Excellence) jatkaa MoVE -projektin työtä laajentamalla nuorten huippuosaajien persoonallisuuspiirteiden kartoitusta (elämänhallinta, ammattietiikka, innovatiivisuus ja yrittäjyys) ja täydentämällä tutkimusasetelman koskemaan työelämän nuorilta työntekijöiltä vaatimia taitoja.

AVE - projektin päätutkimuskysymykset ovat:

Tutkimusongelmiin vastataan teoreettisella käsiteanalyysilla ja siihen perustuvalla empiirisellä haastattelu- ja kyselylomaketutkimuksella. Kyselyn kohdejoukko koostuu suomalaisista ammattitaitokilpailuihin valmennettavista ja kilpailuihin osallistuneista henkilöistä sekä henkilöistä jotka eivät ole osallistuneet valmennukseen tai kilpailuihin. Aineiston määrällisessä analyysissa käytetään Bayesilaisia mallintamismenetelmiä. Tutkimuksen tuloksena syntyy ammatillisen huippuosaamisen keskeisiä tekijöitä ja niiden työelämässä toteutumista kuvaava teoreettinen malli ja sitä operationalisoiva haastattelurunko ja kyselylomake.

Tutkimuksen yhtenä peruslähtökohtana ovat Opetushallituksen perustutkintojen perusteissa mainitut elinikäisen oppimisen avaintaidot: Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus ja yhteistyö, Ammattietiikka, Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, Aloitekyky ja yrittäjyys, Kestävä kehitys, Estetiikka, Viestintä- ja mediaosaaminen, Matematiikka ja luonnontieteet, Teknologia ja tietotekniikka sekä Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Tutkimuksen ensimmäinen päätutkimuskysymys pyrkii antamaan ajantasaisen kuvan nuorten huippuosaajien elinikäisen oppimisen avaintaidoista, pois lukien terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Tutkimus osoittaa miten ammattitaitokilpailuvalmennukseen osallistuneet ja osallistumattomat nuoret eroavat toisistaan tutkittavien persoonallisuuspiirteiden osalta. Lisäksi tutkimus antaa kuvan siitä, miten nuoret ammatilliset huippuosaajat menestyvät työelämässä (erityiskompetenssien hyödyntäminen) verrattuna niihin opintonsa päättäneisiin jotka eivät ole ammattitaitokilpailuvalmennukseen osallistuneet.

Ajankohtaista

2009/01 Tutkimussuunnitelman viimeistely ja instrumenttien rakentaminen käynnissä.

2009/03 Ensimmäinen haastatteluvaihe käynnistyy, kohteena Calgaryn 2009 joukkue sekä asiantuntijoita.

2009/07 Kvantitatiivinen aineistonkeruu Calgaryn joukkueelta, analysointi alkaa.

2009/10 Haastatteluihin perustuva aineistonkeruun ensimmäinen vaihe on päättynyt (15 haastattelua). Aineiston perusteella suunnitellaan toista haastatteluvaihetta.

2010/04 Toinen haastatteluvaihe alkaa, kohteena työelämässä toimivat huippuosaajat.

2010/05 Vertailututkimuksen käynnistäminen Australian maajoukkueen parissa.

2010/06 Ammattikasvatuksen aikakauskirja julkaisee teemanumeron Ammatillisesta huippuosaamisesta.

2010/12 Ammatillisen huippuosaamisen tutkimuksen esittely EuroSkills Lisbon -tapahtumassa.

2011/01 Kansainvälisen vertailuaineiston kerääminen Australiasta.

2011/04 Kansainvälisen vertailuaineiston kerääminen Englannista.

2011/06 Huippuosaajien työelämäseurannan analyysi ja lisäaineistojen keruu.

2011/10 WSC London 2011, kansainvälinen aineistonkeruu kaikkien osallistujamaiden kilpailijoilta ja eksperteiltä.

2011/10 Pathways to Vocational Excellence (PaVE) -jatkohankkeen valmistelu.

Esitykset

Mistä on ammatilliset huippuosaajat tehty? Tapaustutkimus Ammattitaidon MM-kilpailuihin (Shitsuoka 2007) osallistuneista nuorista. (2009-09-02)

Ammatillisen huippuosaamisen toteutuminen, jatkotutkimuksen suuntaviivoja (2009-2011). (2010-04-12)

Characteristics that typify successful Finnish World Skills Competition participants. (2010-04-26)

Characteristics of Vocational Excellence: Case study with Finnish World Skills Competition Participants. (2010-05-10)

Modeling of Vocational Excellence (2010-12-10)

Julkaisut

Nokelainen, P., (painossa). Characteristics of Vocational Excellence: Case Study with Finnish World Skills Competition Participants. Käsikirjoitus lähetetty arviointiin.

Nokelainen, P. (2010). Mistä on ammatilliset huippuosaajat tehty? Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 12(2), 4-12.

Tutkijat

Erikoistutkija Petri Nokelainen

FT, dosentti, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Tampereen yliopisto. Nokelainen toimii AVE -projektin päätutkijana. Nokelaisen tutkimus on kohdentunut soveltavaan, erityisesti bayesiläiseen tilastolliseen mallintamiseen. Lisäksi hänen tutkimusalueitaan ovat ammatillinen kasvu ja oppiminen, verkkopohjaiset oppimisympäristöt, ja lahjakkuus.

Petri Nokelainen vastaa AVE -projektia koskeviin tiedusteluihin.

Puhelin +358 40 557 4994
Sähköposti petri.nokelainen@uta.fi
Kotisivu
http://www.uta.fi/~hopeno

Professori Pekka Ruohotie

FT, kasvatustieteen, erityisesti ammattikasvatuksen professori. Hän on toiminut empiirisen kasvatustieteen apulaisprofessorina 1977-1982 ja vuoden 1983 alusta lähtien ammattikasvatuksen professorina. Ennen yliopistouraa hän ehti toimia kouluttajana ja tutkimuspäällikkönä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä 1972-1979. Hän on ollut vierailevana professorina Simon Fraser Universityssä 1992-1993, johdon konsulttina kymmenissä organisaatioissa, korkeakoulujen arviointineuvoston jäsenenä 1995-1999, ammattikorkeakoulujen toimilupajaoston puheenjohtajana 1995-1999, aikuiskoulutusneuvoston puheenjohtajana 2000-2003 ja Ammattikasvatuksen aikakauskirjan päätoimittajana 1999-2009. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja ja käsittää teoksia ja artikkeleita ammatillisesta kasvusta ja kehityksestä, motivaatiosta ja itsesäätelystä sekä johtamisesta ja organisaation kehittämisestä. Pekka Ruohotielle on myönnetty Suomen kulttuurirahaston palkinto ammattikasvatuksen ja sen tutkimuksen kehittämisestä.

Puhelin +358 3 3551 3600 / +358 40 555 8965
Sähköposti pekka.ruohotie@uta.fi

Erikoistutkija Kari Korpelainen

FT, erikoistutkija, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Tampereen yliopisto. Korpelainen toimii lisäksi Tallinnan yliopiston ammattikasvatuksen professorina. Hänellä on mittava työkokemus niin yritysmaailmasta kuin koulutuksesta, opetuksesta ja johdon konsultoinnista. Korpelaisen tutkimusalueita ovat innovatiivisuuden ja ammatillisen kasvun tutkiminen.

Puhelin +358 50 351 9369
Sähköposti kari.korpelainen@uta.fi