Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Tampereen yliopisto Maisema Tampereelta

Teknisen viestinnän erikoistumisohjelma

Esittely

Käännöstieteen laitos käynnisti Teknisen viestinnän erikoistumisohjelman syyskuussa 1997. Nykyisin ohjelma sijoittuu suoraan Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen alaisuuteen. Elokuusta 2003 ohjelma muutettiin yksivuotisesta kaksivuotiseksi.

Tekninen viestintä on monitieteinen ala, joka yhdistelee aineksia mm. kieli- ja käännöstieteistä, psykologiasta, graafisesta suunnittelusta ja käytettävyystutkimuksesta. Teknisellä viestinnällä tarkoitetaan prosessia, jossa luodaan, suunnitellaan ja välitetään teknistä informaatiota. Sen tavoitteena on ohjata ja kuvailla tieteellisiä tai teollisia prosesseja ja mekanismeja.

Teknisen viestinnän erikoistumisohjelma perehdyttää teknisen viestinnän tieteellisiin ja ammatillisiin erityispiirteisiin, kehityslinjoihin ja trendeihin. Se tutustuttaa englannin- ja suomenkielisen teknisen dokumentaation konventioihin, dokumentoinnin osa-alueisiin ja prosesseihin, termityöhön sekä dokumentaation eri medioihin ja kuvalliseen ilmaisuun.

Kaksivuotisen maisterin tutkintoon johtavan ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet teknisen viestinnän asiantuntijatehtäviin ja jatkotutkimukseen. Teknisen viestijän työtehtäviin kuuluvat mm. käyttäjäryhmien analysoiminen, tiedonhaku sekä erilaisten teknisten dokumenttien suunnitteleminen, kirjoittaminen ja päivittäminen eri kohderyhmille.

Ohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa: yhteistyömuotoja ovat vierailuluennot, työharjoittelu, yrityskäynnit ja yritysten tarpeisiin tehtävät tutkielmat. Yksi ohjelman tavoite onkin lisätä yrityssektorin ja yliopiston välistä yhteistyötä: olemalla ajantasalla alan viimeisimmistä kehityslinjoista ohjelma pystyy vastaamaan teknisen viestinnän ammattilaisten kysyntään vaadittavalla tavalla. Tämä yhteistyö hyödyttää paitsi opiskelijoita, myös yrityksiä sekä yliopistoa. Yksi pitkän tähtäimen tavoitteista on myös lisätä alan akateemista tutkimusta.

Tärkeä osa ohjelmaa on kolmen kuukauden työharjoittelu, joka sijoittuu kesään. Opiskelijat saavat käytännön kokemusta teknisestä viestinnästä ja pääsevät testaamaan oppimiaan tietoja ja taitoja. Yritykset puolestaan pystyvät näin tyydyttämään niin pitkällä kuin lyhyellä tähtäimellä teknisten viestijöiden tarpeensa.