English-Finnish Glossary of United States Political Terms
English-Finnish Glossary of United States Political Terms
Eeva-Maija Aitonurmi, 2001

(Comments on this Glossary are welcome; please contact eeva-maija.aitonurmi@elematic.com)
FAST Area Studies Website
Department of Translation Studies, University of Tampere, FinlandABC Programs "make work" programs implemented by President Franklin Delano Roosevelt during the Great Depression to give relief to the unemployed masses. työttömyystyöohjelma, työllistämisohjelma, hätäaputyöohjelma Yhdysvalloissa 1920-luvun suuren laman aikainen valtiollinen ohjelma, jolla pyrittiin työllistämään työttömiä.
Act of admission A congressional act admitting a United States territory, into the Union as a State. päätös valtioliittoon hyväksymisestä. Kongressin päätös, jolla jokin Yhdysvaltojen alue hyväksytään osavaltiona valtioliiton osaksi.
Administration The officials and agencies of the executive branch that carries out public policies. hallinto(elimet), toimeenpanevat elimet Toimeenpanevaa valtaa käyttävät viranhaltijat ja virastot.
Administrative adjudication A quasi-judicial process in which a bureaucratic agency settles disputes between two parties in a manner similar to the way courts resolve disputes. hallinnollinen sovittelu Oikeusprosessin kaltainen menettely, jolla valtionhallinnon elin ratkoo osapuolten välisiä erimielisyyksiä.
Administrative Law The body of rules and regulations that regulate administrative (executive branch) agencies. hallintolaki Toimeenpanevien hallintoelinten toimintaa koskevat lait ja määräykset.
Admiralty and Maritime Law The body of law applicable to navigation and commerce on the high seas as well as navigable waterways. merenkulkulaki, merenkulkulainsäädäntö Merellä ja purjehduskelpoisilla vesireiteillä tapahtuvaa liikennöintiä ja kauppaa koskeva laki.
Advisory referendum A process in which voters cast non-binding ballots on an issue or proposal. neuvoa-antava kansanäänestys Äänestys, jossa äänestäjät esittävät kantansa vaalilipulla esitettyyn ehdotukseen tai kysymykseen. Äänestyksen tulos ei ole päättäjien kannalta sitova.
Affirmative Action Those programs which are designed to overcome past discriminatory actions such as providing educational and employment opportunities to members of a specific identifiable group that were previously denied opportunities employment because of racial barriers. tasa-arvoistavat toimet Toimet, joilla pyritään korjaamaan entinen rotuun tms perustuva erottelupolitiikka takaamalla mahdollisuus koulutukseen ja työnsaantiin väestönosille, joilla rotuun tai muuhun tekijään perustuvien rajojen vuoksi ei aikaisemmin ollut siihen mahdollisuutta.
Agenda A set of problems to which policy makers believe they should be attentive. (toiminta)ohjelma Asiat, joihin poliitikkojen omasta mielestään pitäisi vaikuttaa.
Albany Plan of Union Plan put forward by Benjamin Franklin in 1754 that aimed at uniting the 13 colonies for trade, military and other purposes; never enacted. Albanyn liittosuunnitelma Benjamin Franklinin 1754 alullepanema, toteutumatta jäänyt suunnitelma, jonka tavoitteena oli yhdistää 13 silloista siirtokuntaa mm.kaupankäyntiä ja sotilaallisia tarkoituksia varten.
Alien One who is not a citizen (or national) of the state in which he/she lives. ulkomaalainen, ulkomaan kansalainen, vieraan osavaltion kansalainen  
Ambassador A personal representative appointed by the head of a nation to represent that nation in matters of diplomacy. lähettiläs Valtiojohtajan nimittämä edustaja, joka edustaa kansakuntaa ulkomaansuhteissa
Amendment The modification of the constitution or a law. Modification may be either formal (written) or informal (unwritten). lisäys tai muutos lakiin Perustuslakiin tai muuhun lakiin tehtävä muodollinen (kirjallinen) tai epämuodollinen (kirjoittamaton) muutos tai lisäys.
Amnesty A general pardon offered to a group of law violators. yleinen armahdus Jonkin lainrikkojaryhmän vapauttaminen rangaistuksesta.
Anarchy The total absence of government. anarkia Hallituksettomuus, laittomuus(tila), sekasorto
Anti-Federalists Those individuals who were opposed to the creation of a strong national government in 1787-1788 out of fear that individual and states' rights would be destroyed. liittovaltion vastustajat Voimakkaan liittovaltion perustamisen vastustajat 1787-1788, jotka pelkäsivät yksilön ja osavaltioiden oikeuksien menettämistä.
Appeasement The act of making concessions to a political or military rival myönnytykset Poliittisen tai sotilaallisen kiistan lopettamiseksi tehtävät myönnytykset.
Appellate Court A higher court that has the authority to review the decisions of lower courts on questions of law. vetoomustuomioistuin, muutoksenhakutuomioistuin Ylempi tuomioistuin, jolla on oikeus käsitellä uudelleen alemman tuomioistuimen tekemiä päätöksiä.
Appellate jurisdiction The authority of a court to review decisions of inferior (lower) courts; see original jurisdiction.   Tuomioistuimen oikeus käsitellä alempien tuomioistuinten päätöksiä.
Apportionment The determination and assignment of representation in a legislature body, based on population. suhteellisuusperiaate Lainsäädäntöelimen jäsenten väestömäärään perustuva edustuksellisuus.
Articles of Confederation Document by which the first U.S. government was established after the American Revolution; allowed few important powers to the central government. liittosopimus Asiakirja, jolla Yhdysvaltain hallinto muodostettiin Amerikan vallankumouksen jälkeen. Tällä asiakirjalla keskushallinto sai vain vähän valtaa.
Articles of impeachment The specific charges brought against a president or a federal judge by the House of Representatives. viraltapanosäädökset Tietyt edustajainhuoneen esittämät syytökset presidenttiä tai liittovaltion tuomaria kohtaan.
Assessment The process of determining the value of property for purposes of taxation. verotusarvon määräytyminen Omaisuuden arvon määrittäminen verotusta varten.
At-large Election of an officeholder by the voters of an entire governmental unit (e.g., a State or county) rather than by the voters of a district, a subdivision of that area. suurvaalipiiriäänestys Vaali, jossa koko hallinnollinen yksikkö on yksi vaalipiiri, jossa kaikki äänestäjät valitsevat ehdokkaansa samalta listalta. (erotuksena vaalitavasta, jossa hallinnollinen alue on jaettu pienempiin vaalipiireihin, joissa kussakin on omat ehdokkaansa)
Bail Money the accused may be required to post (deposit with the court) as a guarantee that he/she will appear in court at the designated time. takuut Rahasumma, jonka syytetty joissakin tapauksissa joutuu tallettamaan tuomioistuimen valvontaan takuiksi siitä, että saapuu oikeuteen määrättyyn aikaan.
Baker v. Carr The Supreme Court decision that held that congressional district reapportionment may not be used to dilute representation of minorities Bakerin ja Carrin oikeustapaus Korkeimman oikeuden päätös siitä, että kongressivaalipiirien edustajien määrän muuttamista ei saa käyttää vähemmistöjen edustuksen heikentämiseen.
Ballot Device by which a voter registers a choice in an election. äänestyslippu Väline, jolle äänestäjä äänestystilaisuudessa merkitsee valintansa.
Bankruptcy Court action to release a person or corporation from unpaid debts. konkurssi Oikeuden päätös, joka vapauttaa henkilön tai yhteisön maksamattomista veloista.
Bicameralism A two-house legislature kaksikamarijärjestelmä Hallitusmuoto, jossa on kaksikamarinen lainsäädäntöelin.
Bill A proposal presented to a legislative body, for possible enactment as a law. lakiesitys Lainsäädäntöelimelle esitettävä ehdotus laiksi.
Bill of Rights The first ten amendments to the U.S. Constitution guaranteeing specific rights and liberties. oikeuksien julistus Yhdysvaltain perustuslain kymmenen ensimmäistä lisäystä, jotka takaavat kansalaisille määrätyt oikeudet ja vapaudet.
Bipartisan Politics that emphasizes cooperation between the major parties   Kahden pääpuolueen yhteistyötä kannattava politiikka.
Blanket primary A nominating election in which voters may switch from one political party's primary to another on an office-to-office basis.   Esivaali, jossa äänestäjät voivat äänestää eri tehtäviin eri puolueiden ehdokkaita.
Block grants Federal grants to the states and local communities that are for general use in a broad area, such as community development. yleiset avustukset Osavaltioiden tai kuntien liittovaltiolta saamat yleiset avustukset, joiden käyttöä ei ole tarkoin rajattu.
Boycott Refusal to buy or sell an opponent's goods in order to influence his/her behavior. boikotti Kieltäytyminen tuotteiden ostamisesta vastapuolelta tai myymisestä tälle tarkoituksena vaikuttaa vastapuolen toimintaan.
Brown v. Board of Education of Topeka The Supreme Court decision that declared the doctrine of "separate but equal" unconstitutional. Brownin ja Topekan koululautakunnan oikeustapaus Korkeimman oikeuden päätös, jolla julistettiin perustuslain vastaiseksi käytäntö "erillinen mutta tasa-arvoinen", jonka mukaan värillisille ja valkoisille oli erilliset oppilaitokset.
Bureaucracy Any large, complex administrative structure; a hierarchical organization with job specialization and complex rules. byrokratia Laaja monimutkainen hallintorakenne, jossa on arvoasteikkoon perustuva järjestelmä, erikoistuneet tehtävät ja tarkat menettelysäännöt.
Bureaucrat An appointed government official with defined responsibilities in a bureaucracy who insists on rigid adherence to rules. byrokraatti Hallintovirkailija, jolla on hallintojajärjestelmässä määritellyt tehtävät ja vastuut ja joka pitää tiukasti kiinni määräysten noudattamisesta.
Burger Court The description given the United States Supreme Court from 1969 to 1986 (led by Chief Justice Warren Burger). Burgerin oikeus, Burgerin aika Nimitys, jolla tunnetaan päätuomari Warren Burgerin johtama Yhdysvaltain korkein oikeus 1969-1986.
Cabinet Presidential advisory body, traditionally composed of the heads of the executive departments and other officers the President may choose. hallitus Yhdysvalloissa presidentin neuvoa-antava elin, joka perinteisesti koostuu ylimpien toimeenpanevien hallintoelinten päälliköistä ja muista presidentin valitsemista henkilöistä.
Candidate debates Forums in which political candidates face each other to discuss their platforms, records, and character. ehdokkaiden väittelytilaisuudet Tilaisuudet, joissa eri puolueiden ehdokkaat ovat vastakkain keskustelemassa tavoitteistaan, saavutuksistaan ja ominaisuuksistaan. Vrt. Suomessa vaalikeskustelut.
Capital Wealth used to produce goods and services. pääoma Tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen käytettävät varat.
Capital Punishment The execution of an individual by the state as punishment for heinous offenses kuolemanrangaistus Yksilön teloittaminen valtion toimesta erityisen julman rikoksen vuoksi.
Capitalism An economic system in which the means of production are held by an individual for the benefit of that individual kapitalismi Talousjärjestelmä, jossa tuotantovälineet kuuluvat yksityisille omistajille, jotka käyttävät niitä omaksi hyödykseen.
Cast one’s vote for somebody   äänestää, antaa äänensä jollekulle  
Categorical grants Federal grants to states and local communities that are earmarked for specific purposes only, such as pollution control, schools, or hospitals. Also known grants-in-aid. kohdeavustukset Osavaltioiden tai kuntien liittovaltiolta saamat määrärahat, joiden käyttö on tarkoin rajattu (esim. ympäristönsuojeluun, kouluihin, sairaaloihin tms).
Caucus A closed meeting of Democratic Party leaders to agree on a legislative program. puoluejohdon sisäinen kokous Demokraattisen puolueen johdon suljettu kokous, jossa sovitaan lainsäädäntötavoitteista.
Certificate A method of putting a case before the United States Supreme Court; used when a lower court is not clear about the procedure or the rule of law that should apply in a given case and asks the Supreme Court to certify the answer to a specific question. varmistusmenettely Oikeustapauksen esittäminen korkeimmalle oikeudelle tarkastettavaksi, mikäli alempi oikeus ei ole varma menettelystä tai laeista, joita kyseiseen tapaukseen tulisi soveltaa. Tällöin alempi oikeus pyytää korkeimmalta oikeudelta vahvistusta johonkin tiettyyn asiaan.
Certiorari, writ of Order issued by a higher court directing a lower court to send up the record of a case for its review.   Ylemmän oikeuden määräys alemmalle viimemainitun oikeuden käsittelemän asian aineiston toimittamisesta ylemmän oikeuden käsiteltävtäksi.
Chad   irroke Pyöreä paperinpala, joka irtoaa lävistettäessä äänestyslippu lävistyskoneella.
Checks and balances System of overlapping the powers of the legislative, executive, and judicial branches, to permit each branch to check the actions of the others and thus no branch of government may dominate the other; see separation of powers. keskinäinen valvonta Lainsäädäntöjärjestelmän, toimeenpanevan järjestelmän ja oikeusjärjestelmän keskinäinen valvontajärjestelmä, joka estää, ettei yksikään vallankäytön kolmesta alasta pääse hallitsevaan asemaan toisiin nähden.
Chief administrator Term for the President as head of the administration of the Federal Government. valtionhallinon korkein johtaja Nimitys, jota käytetään presidentistä liittovaltion hallinnon ylimpänä johtajana.
Chief citizen Term for the President as the representative of the people, working for the public interest. ensimmäinen kansalainen Nimitys, jota käytetään presidentistä kansalaisten etujen puolesta toimivana kansan edustajana.
Chief diplomat Term for the President as the main architect of foreign policy and spokesperson to other countries. korkein diplomaatti Nimitys, jota käytetään presidentistä ulkopolitiikan linjanvetäjänä ja ylimpänä edustajana valtioiden välisissä suhteissa.
Chief executive Term for the President as vested with the executive power of the United States. ylin toimeenpaneva virkamies Nimitys, jota käytetään presidentistä liittovaltion hallinnon korkeimpana toimeenpanevan vallan käyttäjänä.
Chief legislator Term for the President as architect of public policy and the one who sets the agenda for Congress. ylin päättävä virkamies Nimitys, jota käytetään presidentistä yleisen politiikan linjanvetäjänä ja kongressin työohjelman laatijana.
Chief of party Term for the President as the leader of his or her political party. puolueen korkein johtaja Nimitys, jota käytetään presidentistä oman puolueensa ylimpänä johtajana.
Chief of state Term for the President as the head of the government of the United States, symbol of all the people of the nation. valtionpäämies Nimitys, jota käytetään presidentistä Yhdysvaltain hallinnon ylimpänä johtajana ja koko kansakunnan symbolina.
Citizen One who owes allegiance to a state and is entitled to its protection. kansalainen  
City council The legislature in a city government. kaupunginvaltuusto  
Civil law That body of law relating to human conduct, including disputes between private persons and between private persons and government not covered by criminal law. siviililainsäädäntö Lainsäädännön se osa, joka koskee yksityishenkilöiden välisiä sekä yksityishenkilöiden ja valtion välisiä erimielisyyksiä, jotka eivät kuulu rikoslain alaisuuteen.
Civil liberties Guarantees of the safety of persons, opinions, and property from the arbitrary acts of government. kansalaisvapaudet, kansalaisen vapaudet Vapaudet, jotka takaavat yksityisten ihmisten henkilökohtaisen turvallisuuden, oikeuden mielipiteeseen ja omaisuuden suojan valtion pakkotoimia vastaan.
Civil rights Refers to positive acts of government that seek to make constitutional guarantees a reality for all; e.g., prohibition of discrimination. kansalaisoikeudet Hallinnon toimet, joiden päämääränä on taata perustuslain mukaiset oikeudet ja vapaudet kaikille, t.s. estää syrjintä.
Civil Rights Act of 1964 The legislative act that removed racial barriers in all places vested with a public interest. vuoden 1964 kansalaisoikeuslaki Laki, jolla kumottiin rotuun perustuvat rajoitukset kaikilla julkisilla paikoilla.
Civil service laws These acts removed the staffing of the bureaucracy from political parties and created a professional bureaucracy filled through competition. hallintovirkalait Lait, joilla lopetettiin hallintokoneiston virkoijen täyttäminen puoluepoliittisin perustein ja luotiin ammattitaitoon perustuvat virkamieskoneisto, jonka paikat täytetään yleisen haun kautta ammatillisin perustein.
Civil service system The system created by civil service laws by which many appointments to the federal bureaucracy are made. hallintovirkajärjestelmä Hallintovirkalakeihin perustuva järjestelmä, jonka mukaan monet liittovaltion virat täytetään.
Class action suit A lawsuit filed on behalf of a group of persons with a similar legal claim against a party or individual. ryhmäkanne Oikeuskanne juridista tai yksityistä henkilöä vastaan sellaisen ryhmän puolesta, jonka jäsenillä on samat oikeudelliset perusteet.
Clientele agency Executive department directed by law to foster and promote the interests of a specific segment or group in the U.S. population (such as the Department of Education).   Toimeenpanevaa valtaa käyttävä elin, jonka tehtävänä on toimia jonkin tietyn väestöryhmän laillisten etujen edistämiseksi (esim. opetushallitus)
Closed primary Form of the direct primary in which only declared party members may vote; see open primary, direct primary. suljettu esivaali Esivaali, jossa vain puolueen jäsenet voivat äänestää.
Cloture Procedure that may be used to limit or end floor debate in a legislative body.   Menettely, jolla voidaan rajoittaa tai lopettaa kansanedustajatason väittely lainsäädäntöelimessä.
Coalition A union of persons or groups of diverse interests; an alliance of parties for the purpose of forming a government. koalitio, yhteenliittymä, liittoutuma Eri etuja edustavien ryhmien tai henkilöiden liittouma, puolueiden yhteenliittymä hallituksen muodostamiseksi.
Coattail effect Influence that a popular candidate for a top office (e.g., President or governor) can have on the voters' support of other candidates of his/her party on the same ballot. "vetoapu" Korkeaan asemaan (esim. presidentiksi tai kuvernööriksi) pyrkivän suositun ehdokkaan vaikutus, joka saa äänestäjät antamaan äänensä samalla äänestyslipulla oleville saman puolueen ehdokkaille.
Collective good Something of value that cannot be withheld from a non-interest group member, for example, a tax write-off, a good feeling. yleinen etu Arvostettu asia, josta hyötyvät myös muut kuin sitä ajaneen eturyhmän jäsenet, esim. verohelpotukset.
Commander-in-chief Term for the President as commander of the nation's armed forces. asevoimien ylin päällikkö Nimitys, jota käytetään presidentistä valtion asevoimien ylimpänä johtajana.
Commerce power Exclusive power of Congress to regulate interstate and foreign trade. kaupankäynnin säätelyoikeus Kongressin yksinoikeus säädellä valtion sisäistä ja ulkomaankauppaa.
Commission form Form of city government in which elected commissioners serve collectively as the city council and separately, as heads of the city's administrative department.   Paikallishallinnon muoto, jossa valitut edustajat yhdessä muodostavat valtuuston ja erikseen toimivat kunnan hallintoalojen johtajina.
Committee chairman Member who heads a standing committee in a legislative body. komitean/lautakunnan/valiokunnan puheenjohtaja Lainsäädännöllistä päätäntävaltaa käyttävän lautakunnan puheenjohtajajäsen.
Committee of the Whole A committee that consists of an entire legislative body; used for a procedure in which a legislative body expedites its business by resolving itself into a committee of itself. täyskomitea Komitea, joka käsittää koko lainsäädäntöelimen. Käytetään kun lainsäädäntöelin haluaa nopeuttaa asioiden käsittelyä muodostamalla itsestään komitean.
Compromise The process of reconciling competing views and interests in order to find the position most acceptable to the largest number. kompromissi Vastakkaisten näkemysten ja etujen sovittelu mahdollisimman monien kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.
Concurrent powers Powers which are exercised independently by both the national and state governments; powers shared by both levels of government, i.e., state and national. Examples: power to tax, power to borrow, and power to regulate commerce within their own borders. Both the federal and state governments collaborate with each other within many geographic spheres. päällekkäinen toimivalta Toimivalta, jota liittovaltion ja osavaltion hallinto käyttävät kumpikin itsenäisesti, esim. oikeus verottaa, ottaa lainaa, säädellä kaupankäyntiä omien rajojen sisällä jne.
Confederation (Confederated system) Form of government in which an alliance of independent states creates a central government of very limited power; the member states have supreme authority over all matters except in those few areas in which they have expressly delegated power to the central government. konfederaatio, (valtio)liitto Hallitusmuoto, jossa itsenäisten valtioiden liittouma muodostaa keskushallinnon, jonka valta on hyvin rajoitettu ja jäsenvaltioilla on ylin valta kaikissa muissa asioissa paitsi niillä harvoilla aloilla, jotka ne ovat erityisesti nimenneet keskushallinnon alaisiksi.
Conference committee Temporary joint committee created to reconcile any differences between the two houses' versions of a bill.   Tilapäinen senaatin ja edustajain- huoneen yhteiskomitea, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen kongressin kamarien toisistaan eroavat lakiesitysversiot.
Congressional Budget Office Set up by the Congress. this office evaluates the cost of legislative proposals. kongressin budjettitoimisto Kongressin valitsema elin, jonka tehtävänä on arvioida lakiesitysten kustannuksia.
Consensus General agreement among various groups on fundamental matters. konsensus Eri eturyhmien yleinen yksimielisyys perustavaa laatua olevista asioista.
Conservative One thought to believe that a government is best that governs least and that big government infringes on individual, personal, and economic rights. konservatiivi Yhdysvalloissa voimakkaan keskushallinnon vastustaja
Constituents All persons represented by a legislator or other elected officeholder   Henkilöt, joita vaaleilla lainsäädäntö- elimeen tai muuhun valtion tai kunnan tehtävään valittu edustaja edustaa.
Constitution Body of fundamental law, setting out the basic principles, structures, processes, and functions of a government and placing limits upon its actions; may be written or unwritten. perustuslaki Yhteiskunnan perustana olevat kirjoitetut tai kirjoittamattomat lait, joilla säädetään hallintokoneiston perusperiaatteet, rakenteet, menettelytavat ja tehtävät ja määritetään rajat sen toiminnalle.
Constitutional government A government whose power is limited by a framework of fundamental written law. perustuslaillinen hallinto Hallintokoneisto, jonka toimivalta rajoittuu kirjoitetun perustuslain säätämään alueeseen.
Constitutionalism Basic principle that government and those who govern are bound by the fundamental law; the rule of law; see limited government. perustuslaillisuus Perusperiaate, jonka mukaan hallintokoneiston ja hallintovaltaa käyttävien toiminta on sidottu perustuslakiin.
Consumer Price Index (CPI) A primary measure of inflation determined by the increase in the cost of products compared to a base year. kuluttajahintaindeksi Inflaation perusmittayksikkö, joka määräytyy sen mukaan, miten paljon tuotteiden hinnat ovat nousseet verrattuna vertailuperustana pidettävään vuoteen.
Continuing resolution Measure that, when signed by the President, allows an agency to function on the basis of appropriations made the prior year.   Presidentin allekirjoittama päätös, jolla keskusvirasto voi jatkaa toimintaansa edellisen vuoden määrärahapäätösten mukaisesti
Continuous body Governing unit such as the Senate whose seats are never all up for election at the same time. jatkuva(toiminen) elin Hallintoelin, jonka kaikkia paikkoja ei milloinkaan täytetä yksissä vaaleissa (esim. senaatti).
Contrast ad Ad that compares the records and proposals of the candidates, with a bias toward the sponsor vertaileva vaalimainos  
Convention bump An increase reflected in presidential preference polls immediately following a party's nominating convention. nimityskokouksen noste Presidenttiehdokkaan suosion lisääntyminen sen puoluekokouksen jälkeen, jossa ehdokas on nimetty
Cooperative federalism Described as various levels of government which are seen as related parts of a single governmental system, characterized more by cooperation and shared functions than by conflict and competition. yhteistoiminnallinen liittovaltionäkemys Näkemys, jonka mukaan hallintojärjestelmä koostuu useista toisiinsa liittyvistä tasoista, jotka toimivat yhdessä ja jakavat toimintonsa sen sijaan, että kilpailisivat ja olisivat keskenään ristiriidassa.
Council-manager form Form of city government with an elected council as the policy-making body and an appointed administrator responsible to the council for the running of the city's government. valtuusto- ja virkamiesjohtajamalli Kaupunginhallinnon muoto, jossa vaaleilla valittu valtuusto tekee politiittiset päätökset ja nimitetty valtuustolle vastuullinen virkamiesjohtaja johtaa käytännön hallintoa.
Count, machine   koneellinen (äänten)laskenta  
County A major unit of local government in most States; created by the State; principal powers lie in the fields of law enforcement, roads, schools, welfare. piirikunta Osavaltion muodostama kaupunkia suurempi paikallishallinnon yksikkö, jonka päätehtäviä on huolehtia lakien toimeenpanosta, teistä, kouluista ja sosiaalipalveluista.
Criminal law That body of law, passed by both the federal and state governments, that defines crimes and provides for their punishment. rikoslaki Sekä liittovaltion että osavaltioiden hyväksymät lait, joissa määritellään rikokset ja niiden rangaistukset.
Critical election An election that signals a party realignment through voter polarization around new issues. "linjavaalit", "linjaäänestys" Vaalit, jotka antavat viitteen puolueen politiikan suunnanmuutoksesta, koska äänestäjät ovat kiinnostuneet uusista aiheista.
Cruel and unusual punishment Doctrine found in the Eighth Amendment to the Constitution that prohibits the federal government from imposing excessive penalties for crimes committed. epätavallisen ankara rangaistus Perustuslain kahdeksannessa lisäyksessä oleva kielto, joka estää liittovaltiota antamasta ylisuuria tuomioita rikoksista.
Culture of poverty The establishment of an income level by government that references the point at which an individual is considered to be living in poverty. köyhyysrajan määrittely Valtion määrittelemä tulotaso, jonka perusteella henkilön katsotaan elävän köyhyydessä.
Custom duty Tax (tariff) on goods brought into the United States. tulli(maksu) Ulkomailta tuotavista tuotteista perittävä veroluonteinen maksu.
De facto segregation Segregation that exists "in fact," not as a result of laws or governmental actions, i.e., administered by the public; see de jure segregation, segregation. epävirallinen rotuerottelu Kansalaisten harjoittama, lakeihin tai hallinnollisiin toimiin perustumaton rotuerottelu.
De jure segregation Segregation that exists as a result of some law or governmental action; see de facto segregation, segregation. virallinen rotuerottelu Lakeihin tai hallinnollisiin toimiin perustuva rotuerottelu.
Declaration of Independence The formal declaration of the United States' secession from England. itsenäisyysjulistus Muodollinen julistus, jolla Yhdysvallat irrottautui Englannista.
Defendant In a civil suit, the person against whom a court action is brought by the plaintiff; in a criminal case, the person charged with the crime. vastaaja, syytetty Siviilioikeudessa henkilö, joka on haastettu oikeuteen vastaamaan tehtyyn kanteeseen. Rikosoikeudessa syytetty.
Deficit Yearly shortfall between revenue and spending. vaje Vuotuisten tulojen ja kulujen välinen negatiivinen erotus.
Deficit spending The government's meeting budgetary expenses by borrowing more money than it can pay back. ylikuluttaminen, liikakuluttaminen Hallituksen menettely, jonka mukaan budjetin mukaisten kulujen maksamiseen lainataan varoja enemmän kuin pystytytään maksamaan takaisin.
Delegate Role played by elected representatives who vote the way their constituents would want them to, regardless of their own opinions. valtuutettu Vaaleilla valittu edustaja, joka äänestää valitsijoidensa haluamalla tavalla omasta mielipiteestään riippumatta.
Delegated powers Powers which are granted to, and exercised ONLY by the national government. The delegated powers are specifically listed in the U.S. Constitution at Articles I, II, III. The delegated powers are also known as expressed powers. liittovaltion yksinvaltuudet Liittohallitukselle annettu toimivalta, jota se yksin käyttää. Tämän toimivallan piiriin kuuluvat tehtävät on eritelty Yhdysvaltain perustuslain artikloissa 1, 2 ja 3.
Demagogue A person who gains power through emotional appeals to the people. demagogi, kansankiihottaja Henkilö, joka hankkii valtaa vaikuttamalla kansalaisten tunteisiin.
Demands What people and groups want from the political system (poliittiset) vaatimukset Kansalaisten ja kansalaisryhmien poliittiseen järjestelmään kohdistamat vaatimukset.
Democracy System of government in which supreme authority rests with the people. demokratia Hallintojärjestelmä, jossa ylin valta kuuluu kansalle.
Democrat A member of the Democratic Party demokraatti Yhdysvalloissa demokraattisen puolueen jäsen.
Denaturalization Court revocation of naturalized citizenship through due process of law. kansalaisuuden kumoaminen Saadun kansalaisuuden kumoaminen oikeusteitse.
Department A major administrative unit with responsibility for a broad area of government operations. Departmental status usually indicates a permanent national interest in that particular governmental function, such as Defense, Health, or Agriculture. (pää)hallitus, laitos, ministeriö Korkea hallintoelin, joka vastaa laajasta ja kansallisesti tärkeästä hallinnon alasta, kuten puolustus, terveys, maatalous jne. Vrt Suomessa sosiaalihallitus, kansaneläkelaitos.
Department of Health   terveysministeriö  
Deportation Legal process in which aliens are legally required to leave the United States. maastakarkoitus Oikeusprosessi, jonka tuloksena ulkomaan kansalainen lakiin perustuen määrätään poistumaan Yhdysvalloista.
Deregulation The act of reducing or eliminating economic controls sääntelyn purkaminen, (taloudellisten) rajoitusten poistaminen  
Desegregation The removal of racial barriers either by legislative acts or by judicial action. rotuerottelun lakkauttaminen Rotujen välisten rajojen poistaminen lainsäädäntötoimin tai oikeuden päätöksellä.
Deterrence Basic feature of American foreign policy to maintain massive military strength in order to prevent any attack upon this country or its allies. voimapolitiikka Suuren sotilaallisen voiman ylläpitäminen Yhdysvaltoihin tai sen liittolaisiin kohdistuvan ulkopuolisen hyökkäysuhan estämiseksi, Yhdysvaltain ulkopolitiikan keskeinen piirre.
Dictatorship Form of government in which those who rule cannot be held responsible to the will of the people. diktatuuri Hallintomuoto, jossa hallitsijoiden ei katsota olevan vastuussa kansalle eikä riippuvainen sen tahdosta.
Diplomatic immunity Practice in international law under which ambassadors and other diplomatic officials have special privileges and are not subject to the laws of the state to which they are accredited. diplomaattinen koskemattomuus Kansainvälisesti noudatettu oikeuskäytäntö, jonka mukaan valtioiden lähettiläillä ja muilla diplomaattikuntaan kuuluvilla on erityisvapauksia eikä heitä koske asemamaansa lainsäädäntö.
Direct (popular) referendum A process in which voters can veto a bill recently passed in the legislature by placing the issue on a ballot and expressing disapproval. suora kansanäänestys Menettely, jolla äänestäjät voivat estää uuden lakiesityksen voimaan tulon ilmaisemalla kielteisen mielipiteensä äänestyslipulla.
Direct action Attempts to influence government by civil disobedience, and sometimes by militant or violent action, for example demonstrations, marches, sit-ins, campus strikes, picketing, and protest. suora toiminta Yritykset vaikuttaa hallituksen toimiin kansalaistottelemattomuuden tai väkivallan keinoin.
Direct democracy A democratic system of government in which the people participate directly in decision making. suora demokratia Hallintomuoto, jossa kansalaiset osallistuvat suoraan päätöksentekoon.
Direct initiative A process in which voters can place a proposal on a ballot and enact it into law without involving the legislature or the governor. kansalaisaloite, suora aloite Menettely, jolla äänestäjät voivat tehdä lakiehdotuksen äänestyslipulla ja saada sen voimaan ohi lainsäädäntöelinten tai kuvernöörin.
Direct primary The most widely used method of making nominations in American politics; an intra-party nominating election at which those who vote choose a party's candidates to run in the general election. (puolueensisäinen) suora esivaali Yleisimmin käytetty vaaliehdokkaiden nimeämistapa Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä: puolueen sisäinen vaali, jossa valitaan puolueen ehdokkaat yleisiin vaaleihin.
Direct tax A tax that must be paid by the person on whom it is levied; see indirect tax. välitön vero  
Direct vote   suora äänestys  
Discard a ballot   hylätä äänestyslippu  
Dissenting opinion Written explanation of the views of one or more judges who disagree with (dissent from) a decision reached by a majority of the court; see majority opinion. eriävä mielipide Yhden tai useamman tuomarin kirjallisesti esitetty näkemys, joka eriää tuomioistuimen enemmistöpäätöksestä.
Dissolution Act of dissolving a governing body such as a house of representatives. hajottaminen Päätös, jolla hajotetaan hallintoelin, esim. edustajainhuone.
Distribution The question of who wins and who loses from a given public policy haittojen ja hyötyjen jakautuminen Kysymys siitä, kuka hyötyy ja kuka häviää tietystä poliittisesta linjasta.
Distributive policy Results in the government giving benefits directly to people, groups, farmers, and businesses. Typical policies include subsidies, research and development funds for corporations, and direct government aid for highway construction and education. jakelupolitiikka Etujen antaminen tukiaisina, tutkimus- ja kehitysmäärärahoina ym suoraan kansalaisille, kansalaisryhmille, maanviljelijöille, yritystoiminnan aloille tms. Tyypillisiä muotoja on suoran valtion tuen myöntäminen pääteiden rakentamiseen tai koulutukseen.
District-based election Election in which candidates run for an office that represents only the voters of a specific district within the jurisdiction. vaalipiirijakoon perustuvat vaalit Vaalit, joissa ehdokkaat pyrkivät toimeen, jossa he edustavat ainoastaan kyseisen vaalipiirin äänestäjäkuntaa.
Division of labor Skilled workers each have a specialized function, resulting in increased productivity. työvoiman erikoistuminen Ammattitaitoisten työntekijöiden erikoistuminen tiettyihin tehtäviin tuottavuuden parantamiseksi.
Division of powers Basic principle of federalism; the constitutional provisions by which governmental powers are divided on a geographic basis (in the United States, between the National Government and the States). vallan jako Federalismin perusperiaate, jonka mukaan valtiovalta on perustuslain perusteella jaettu maantieteellisesti (Yhdysvalloissa liittovaltio ja osavaltiot).
Domicile Official residency (virallinen) asuinpaikka, kotipaikka  
Draft Process by which people enter compulsory service in the military. kutsunnat Menettely, jonka kautta kansalaiset tulevat pakolliseen asepalvelukseen.
Dred Scott vs. Sanford The Supreme Court decision upholding the right of a slave owner to reclaim his property after the slave had fled into a free state. tapaus Dred Scott vastaan Sanford Korkeimman oikeuden päätös, joka vahvisti orjanomistajan omistusoikeuden orjaan tämän karattua valtioon, jossa ei ollut orjuutta.
Dual primary Where presidential candidates are selected and a separate slate of delegates is also voted on. New Hampshire uses this type of primary. kaksoisesivaali Vaali, jossa valitaan sekä presidenttiehdokkaat että edustajia (käytössä New Hampshiressa).
Dualist theory The theory claiming that there has always been an underlying binary party nature in U.S. politics. kaksipuolueteoria Teoria, jonka mukaan Yhdysvaltain politiikka on aina pohjimmiltaan perustunut kahden puolueen järjestelmään.
Due process rights Procedural guarantees provided by the Fourth, Fifth, Sixth, and Eighth Amendments for those accused of crimes. syytetyn oikeudet Yhdysvaltain perustuslain takaamat oikeudet rikoksesta syytetyille
Due process/Due Process Clause The constitutional guarantee that "no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law." While the specific requirements of due process vary with Supreme Court decisions, the essence of the idea is that people must be given adequate notice and a fair opportunity to present their side in a legal dispute, and that no law or government procedure should be arbitrary or unfair. oikeus oikeudenkäyntiin Perustuslain takaama oikeus, jonka mukaan yhdeltäkään keneltäkään ei voi riistää hänen henkeään, vapauttaan tai omaisuuttaan ilman lainmukaista oikeudenkäyntiä.
Economic interest group A group with the primary purpose of promoting the financial interests of its members. taloudellinen eturyhmä Ryhmä, jonka ensisijaisena tavoitteena on valvoa jäsentensä taloudellista etua.
Economic protest parties Political parties rooted in periods of economic discontent. talousprotestipuolueet Poliittiset puolueet, joiden toiminta on alkanut taloudellisen tyytymättömyyden kausina.
Economic regulation Governmental regulation of business practices, industry rates, routes, or areas serviced by particular industries. valtiollinen sään(nös)tely Valtion säännöstelytoimet, jotka kohdistuvat liiketoimintaan tai teollisuuteen.
Economic stability A situation in which there is economic growth, rising national income, high employment, and steadiness in the general level of prices. taloudellinen tasapaino, vakaa talous Tilanne, jossa talous kehittyy, kansantuote kasvaa, työllisyysaste on korkea ja yleinen hintataso vakaa.
Elastic Clause Found in Article I, Section 8 of the Constitution, it gives Congress the power to make "all laws necessary and proper" to carry out the other defined powers of Congress. joustavuuslauseke Perustuslain kohta, joka antaa kongressille oikeuden säätää lakeja, jotka ovat tarpeen kongressin muiden valtaoikeuksien toteuttamiseksi.
Election officials   vaalivirkailijat  
Elector Member of the electoral college chosen by methods determined in each state. valitsijamies Kunkin osavaltion määräämällä tavalla valittu valitsijamiehistön jäsen.
Electoral college Group of persons (presidential electors) chosen in each State and the District of Columbia every four years who make a formal selection of the President and Vice President. valitsijamiehistö Joukko henkilöitä (presidentin valitsijamiehiä), jotka valitaan kustakin osavaltiosta ja Columbian hallintoalueelta joka neljäs vuosi suorittamaan presidentin ja varapresidentin muodollisen vaalin.
Electoral college deadlock U.S.: A case in which no one of the candidates receives the requires Electoral College majority. Under these circumstances the House of Representatives elects the president, choosing from among the three candidates receiving the most electoral votes. This process is referred to as contingent election. valitsijamiehistön pattitilanne Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa tilanne, jossa yksikään ehdokkaista ei saa vaadittua enemmistöä. Tällöin edustajainhuone valitsee presidentin kolmesta eniten valitsijamiesääniä saaneesta ehdokkaasta siten, että jokaisella osavaltiolla on yksi ääni. Tätä valintatapaa kutsutaan kiintiövaaliksi.
Electoral vote   (valitsijamies)ääni  
Electorate All of the persons entitled to vote in a given election. valitsijakunta, äänioikeuden omaavat Kaikki henkilöt, jotka on oikeutettu äänestämään kyseisissä vaaleissa.
Electronic media The newest form of broadcast media, including television, radio, and cable. sähköiset tiedotusvälineet Uudet tiedonvälityksen välineet kuten TV, radio, telex ym.
Eminent Domain The power of a government to seize private property for public use, usually with compensation to the owner pakkolunastusoikeus Valtion oikeus ottaa yksityistä omaisuutta yleiseen käyttöön (yleensä) korvausta vastaan.
Endangered species Wildlife threatened by extinction, many protected by the Endangered Species Act. uhanalaiset lajit Kasvit ja eläimet, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Monia niistä suojellaan lailla uhanalaisista lajeista.
English Bill of Rights Drawn up by Parliament in 1689 to prevent abuse of power by English monarchs; forms the basis for much in American government and politics today.   Parlamentin vuonna 1689 laatima laki oikeuksista, jonka tarkoituksena oli estää se, että Englannin hallitsijat käyttäisivät valtaansa väärin. Yhdysvaltain nykyinen hallintojärjestelmä ja politiikka perustuvat pitkälti tähän lakiehdotukseen.
Entrepreneur A person who organizes, operates, and assumes the risks of a business enterprise. (yksityis)yrittäjä  
Enumerated powers Enumerated powers are powers that are granted specifically to the three branches of the federal government under the Constitution. Synonomous with delegated powers and expressed powers. liittovaltion toimivalta, liittovaltion valtaoikeudet Perustuslain mukaan liittovaltion kolmelle vallankäytön haaralle annetut valtaoikeudet.
Environmental Protection Agency Regulates air and water pollution, pesticides, radiation, solid waste, and toxic substances. It is the main environmental regulatory agency. ympäristönsuojeluvirasto Ympäristön saastumista valvova valtion laitos. Suomessa ympäristöministeriö.
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) Federal agency created to enforce the Civil Rights Act of 1964, which forbids discrimination on the basis of race, creed, national origin, religion, or sex in hiring, promotion, or firing. tasavertaisten työnsaantimahdollisuuksien komissio Liittovaltion elin, joka perustettiin panemaan toimeen vuoden 1964 kansalaisten oikeuksien lakia, joka kieltää työntekijöiden palkkaamisen, ylentämisen tai erottamisen rodun, maailmankatsomuksen, kansallisuuden, uskonnon tai sukupuolen perusteella.
Equal protection clause Section of the Fourteenth Amendment that guarantees that all citizens receive "equal protection of the laws"; has been used to bar discrimination against blacks and women. oikeus yhtäläiseen lain suojaan Perustuslain 14. lisäyksen osa, joka takaa kaikille kansalaiselle yhtäläisen lain suojan. Käytetty mustien ja naisten syrjintää vastaan.
Equal Rights Amendment (ERA) A proposed amendment to the United States Constitution, aimed at ending discrimination against women. laki yhtäläisistä oikeuksista Yhdysvaltain perustuslakiin esitetty lisäys, jonka tarkoituksena oli lopettaa naisten syrjiminen.
Equal time rule The rule that requires broadcast stations to sell campaign air time equally to all candidates if they choose to sell it to any. tasapuolisuussääntö Määräys lähetysajan myymisestä tasapuolisesti kaikille ehdokkaille vaalikampanjan aikana.
Equality The concept that all people are of equal worth, even if not of equal ability. tasa-arvoisuus Käsitys, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia huolimatta siitä, että he ovat kyvyiltään erilaisia.
Equalization A formula for federal matching requirements that takes into account the state's or community's ability to pay. This process allows poor states and localities to put up relatively less matching money than rich states and localities. maksujen tasaaminen maksukyvyn mukaan Liittovaltion varojen keräämismalli, joka ottaa huomioon osavaltion tai kunnan maksukyvyn.
Espionage Spying for a foreign power. vakoilu Vakoileminen vieraan vallan hyväksi.
Establishment Clause Part of the 1st Amendment prohibiting either the establishment of a religion or the sanctioning of an existing religion by the government. uskontopykälät Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen osa, joka kieltää antamasta jollekin uskonnolle valtionuskonnon asemaa tai säätämästä jonkin olemassa olevan uskonnon harjoittamisen rangaistavaksi.
Estate tax A tax levied directly on the estate of a deceased person; see inheritance tax.   Vero, joka peritään suoraan kuolleen henkilön kiinteästä omaisuudesta
Ethnocentrism The belief that one's ethnic group is superior to that of another. oppi rodullisesta eriarvoisuudesta Ajatus, että jokin etninen ryhmä on ylempiarvoinen kuin toinen.
Ex post facto law Criminal law applied retroactively to the disadvantage of the accused; prohibited by the United States Constitution.   Rikoslaki, jota sovelletaan takautuvasti syytetyn vahingoksi. Kielletty Yhdysvaltain perustuslaissa.
Excise tax Tax levied on the production, transportation, sale, or consumption of goods or services.   Tuotteiden tai palvelujen tuotannosta, kuljetuksesta, myynnistä tai kulutuksesta perittävä vero.
Exclusionary rule Evidence gained by illegal or unreasonable means cannot be used at the court trial of the person from whom it was seized; based upon Supreme Court interpretation of the 4th and 14th amendments.   Korkeimman oikeuden tulkintaan perustuslain neljännestä ja 14. lisäyksestä perustuva päätös, jonka mukaan lainvastaisin tai sopimattomin keinoin hankittua todistusaineistoa ei saa käyttää oikeudenk%auml;ynnissä sitä henkilöä vastaan, jolta se on hankittu.
Exclusive jurisdiction Power of the federal courts alone to hear certain cases.   Ainoastaan liittovaltion tuomioistuimille määrätty tuomiovalta tiettyjen tapausten käsittelyssä.
Exclusive powers Most of the delegated powers; those held by the National Government alone (exclusively) in the federal system. liittohallinnon yksinvaltaoikeudet Valtaoikeudet, jotka on määrätty yksinomaan liittohallinnolle kuuluviksi.
Executive agreement Pact made by the President with the head of a foreign state; a binding international agreement with the force of law but which (unlike a treaty) does not require Senate consent.   Presidentin ja vieraan valtion johtajan tekemä kansainvälinen sitova sopimus, jolla on lain voima, mutta joka ei vaadi senaatin hyväksyntää.
Exit poll Poll conducted at selected polling places on Election Day. ovensuuhaastattelu Äänestyspaikalta ulos tulevien haastattelu mielipidetutkimusta varten.
Expatriation Act by which one renounces (gives up) citizenship. kansalaisuudesta luopuminen  
Expressed powers Those delegated powers of the National Government that are given to it in so many words by the United States Constitution; also sometimes called the "enumerated powers." liittovaltion toimivalta, liittovaltion valtaoikeudet Perustuslain mukaan liittovaltion kolmelle vallankäytön haaralle annetut valtaoikeudet.
Extradition The constitutional provision which allows a state to request another state to return fugitives. (rikoksesta epäillyn tai etsintäkuulutetun) luovuttaminen Perustuslain säädös, jonka mukaan osavaltiolla on mahdollisuus vaatia toista osavaltiota palauttamaan paennut henkilö, jota epäillään rikoksesta.
Fairness doctrine Scrapped in 1987, it provided that the media air opposing opinions of the same issue. tasapuolisuussääntö Vuonna 1987 kumottu vaatimus, jonka mukaan tiedotusvälineiden on annettava lähetysaikaa myös vastakkaisen mielipiteen esitettämiseen käsittelemistään aiheista
Family Medical Leave Act (1993) Act that gave unpaid emergency medical leave for employees with a guarantee that their job would not be taken away in the interim. laki sairaslomista (1993) Laki, joka antoi työntekijöille mahdollisuuden palkattomaan lomaan äkillisessä sairaustapauksessa ilman vaaraa työpaikan menettämisestä loman aikana.
Favorable balance of trade Refers to a country exporting more than they import. ylijäämäinen kauppatase Ulkomaankaupan tilanne, jossa maan vienti on arvoltaan suurempi kuin tuonti.
Favorite son The presidential candidate backed by the home state at the party's nominating convention. suosikkipoika Presidenttiehdokas, jota hänen kotivaltionsa tukee puolueen konventissa, jossa puoleen presidenttiehdokas nimitetään.
Federal budget Detailed estimate of federal income and outgo during the coming fiscal year, and a work plan for the execution of public policy. liittovaltion budjetti Eritelty arvio liittovaltion tuloista ja menoista tulevan tilikauden aikana ja valtion politiikan toteututussuunnitelma
Federal Election Campaign Acts (FECA)     In 1971 it set up restrictions on the amount of advertising used by a candidate, created disclosure of contributions over $100, and limited the amount of personal contributions a candidate could make on his or her own behalf In 1974 it set up a Federal Election Commission and established a system of federal matching funds for presidential candidates. liittovaltion vaalikampanjalaki Vuonna 1971 säädetyt rajoitukset, jotka koskevat vaaliehdokkaan mainontaa. Niiden mukaan yli 100 USD:n lahjoitukset on ilmoitettava, ja ne rajoittavat myös ehdokkaan omaan vaalityöhönsä käyttämän henkilökohtaisen rahoituksen määrää. Vuonna 1974 perustettiin liittovaltion vaalikomissio ja luotiin järjestelmä, jolla presidenttiehdokkaiden vaalikampanjaa rahoitetaan osittain liittovaltion varoin.
Federal Government, Federalism Form of government with governmental powers divided between a central government and several regional governments; this geographically based division of powers is made by an authority superior to both the central and the regional governments in the United States, the division of powers between the National Government and the 50 States is made by the Constitution. liittovaltiohallinto Hallintomuoto, jossa hallintovalta on jaettu keskushallinnon ja useiden alueellisten hallintojärjestelmien kesken.
Federalism (federal system) A system of government which allocates power between national and state governments. "Federalism" and "federal system" are used interchangeably. Both national and state governments exercise power over the same geographical area. liittovaltiojärjestelmä, valtioliittojärjestelmä Hallintojärjestelmä, jossa valta on jaettu kansallisten hallintoelinten ja osavaltioiden hallintoelinten kesken. Sekä keskushallinnolla että osavaltioiden hallintoelimillä on valtaoikeuksia samalla maantieteellisellä alueella.
Federalist Papers Written using the pen name Publius; John Jay, Alexander Hamilton, and James Madison wrote a series of articles urging the adoption of the Constitution. They argued for establishing a government that could deal with "the tyranny of the majority" by creating three branches of government having distinctive and separate powers. liittovaltion perustamista puolustavat kirjoitukset John Jayn, Alexander Hamiltonin ja James Madisonin nimimerkillä Publius julkaisema artikkelisarja perustuslain hyväksymisen puolesta. He kannattivat vallan kolmijakoa ratkaisuna "enemmistön tyrannian" ongelmaan.
Federalist Party Headed by Alexander Hamilton, this party, made up of the country's upper class, supported a strong national government and set a policy agenda that would solve the nation's economic problems. federalistinen puolue Alexander Hamiltonin johtama yläluokan puolue, joka tuki voimakasta liittohallintoa ja laati poliittisen ohjelman liittovaltion talousongelmien ratkaisemiseksi.
Federalists Those persons who supported the adoption of the Constitution in 1787-1788. federalisti Perustuslain kannattaja 1787-88.
Feedback The response of the rest of society to decisions made by the authorities of a political system. palaute Yhteiskunnan esittämä mielipide vallassa olevien tekemistä päätöksistä.
Fifth Amendment No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. perustuslain viides lisäys Ketään ei saa pitää pidätettynä henkirikoksesta tai muusta suuresta rikoksesta ilman suuren valamiehistön määräystä, lukuunottamatta tapauksia, jotka sattuvat armeijan palveluksessa- oloaikana sodan tai yleisen vaaran aikana. Kenellekään ei myöskään saa vaatia samasta rikoksesta kahta kertaa kuolemantuomiota eikä pakottaa todistamaan itseään vastaan rikosoikeudenkännissä, eikä keneltäkään saa riistää henkeä, vapautta tai omaisuutta ilman laillista oikeudenkäyntiä. Yksityistä omaisuutta ei myöskään saa ottaa yleiseen käyttöön ilman kohtuullista korvausta.
Fighting words doctrine Established in Chaplinsky v. New Hampshire (1942), the decision incorporated into state law the concept that the government can limit free speech if it can be proved that the result of speech will cause physical violence   Oikeustapauksessa Chaplinsky vastaan New Hampshire 1942 tehty päätös, jonka mukaan valtiolla on oikeus rajoittaa puhevapautta, mikäli voidaan todistaa, että puhe voi johtaa fyysiseen väkivaltaan.
Filibuster Various tactics (usually prolonged floor debate) aimed at defeating a bill in a legislative body by preventing a final vote on it; often associated with the U.S. Senate; see cloture. jarrutus Lakiehdotuksen käsittelyn tahallinen venyttäminen ym menettelytavat, joilla pyritään estämään lakiehdotuksen läpimeno estämällä sitä koskeva lopullinen äänestys.
Flat tax An alternative to the progressive income tax where individuals pay the same percentage regardless of how much they earn. kiinteä veroprosentti Progressiivisen tuloveron vaihtoehto, jossa jokaisella on sama veroprosentti ansioista riippumatta.
Fletcher v. Peck (1810) Decision that established the precedent that the Supreme Court could rule a state law unconstitutional. Fletcher vastaan Peck (1810) Ennakkotapaus, jonka mukaan korkein oikeus voi todeta osavaltion lain perustuslain vastaiseksi.
Flexible construction The principle, established by Chief Justice Marshall in 1819 in McCulloch v. Maryland, that the Constitution must be interpreted flexibly to meet changing conditions. joustavuus Päätuomari Marshallin käsittelemässä tapauksessa McCulloch vastaan Maryland käyttöönottama periaate, jonka mukaan perustuslakia voidaan tulkita joustavasti, muuttuvien olosuhteiden mukaan.
Food stamp program Federally funded program gives food coupons to low-income people based on income and family size. ruokakuponkiohjelma Liittovaltion rahoittama ohjelma, jonka perusteella heikkotuloisille kansalaisille annetaan ruokakuponkeja tulojen ja perheen koon mukaan.
Foreign aid Economic and military aid to other countries as a means of fulfilling foreign political goals. ulkomaanapu Toisille maille annettava taloudellinen ja sotilaallinen apu, jonka tavoitteena on ulkopoliittisten päämäärien saavuttaminen.
Foreign policy The actions and stands that a nation takes in every aspect of its relationships with other countries; everything a nation's government says and does in world affairs. ulkopolitiikka Valtion toiminta ja kannanotot suhteissa muihin maihin.
Formal amendment A modification in the Constitution brought about through one of four methods set forth in the Constitution. muodollinen lisäys Perustuslain lisäys, joka on tehty jollakin perustuslaissa esitetyistä neljästä tavasta.
Formula grants Grants awarded for specific programs, distributed according to community demographic factors, such as population or income. Examples include programs such as Medicaid and Aid for Families with Dependent Children, where applicants automatically qualify for aid if they meet the requirements. ohjelmakohtaiset avustusmäärärahat  
Free Exercise Clause Part of the 1st Amendment guaranteeing to each person the right to believe whatever that person chooses in matters of religion. uskonnonvapauspykälä Perustuslain ensimmäisen lisäyksen osa, jolla taataan jokaiselle oikeus harjoittaa haluamaansa uskontoa.
Freedom of Information Act (1974) Act that incorporates sunshine laws; opened up the government's meetings of record to the public and media. laki tiedottamisen vapaudesta (1974)  
Full Faith and Credit A clause in Article IV of the Constitution which requires that each state respect the laws, records and court decisions of another state. In practice, this means that a judgement obtained in a state court in a civil (non-criminal) case must be recognized by the courts of another state.   Perustuslain IV luvun kohta, joka vaatii jokaista osavaltiota kunnioittamaan toisen osavaltion lakeja ja oikeuden päätöksiä. Se tarkoittaa käytännössä, että muiden osavaltioiden tuomioistuinten on tunnustettava osavaltion tuomioistuimen tekemä päätös siviilioikeudelllisessa (ei rikosoikeudellisessa) tapauksessa.
Funded mandates Those regulations passed by Congress or issued by regulatory agencies to the states with federal funds to support them. rahoitetut tehtävät Kongressin tai liittovaltion pysyvien hallintoelinten osavaltioille määräämät tehtävät, joiden toteuttamiseen liittovaltio myöntää varoja.
Gender gap A significant deviation between the way men and women vote. sukupuolien välinen kuilu Merkittävä ero miesten ja naisten äänestyskäyttäytymisessä.
General election Regularly scheduled election at which the voters choose public officeholders. yleiset vaalit Säännöllisesti pidettävät vaalit, joissa äänestäjät valitsevat henkilöitä julkisiin virkoihin.
General purpose grants The smallest category of federal grants which may be used by states and local communities mostly as they wish. yleiset määrärahat Pienin liittovaltion määrärahamomentti, jolta myönnettäviä varoja osavaltiot ja paikallishallinto voivat käyttää lähes vapaasti.
General revenue sharing A controversial program, in effect between 1972 and 1986, in which the federal government returned federal tax money to state and local governments to spend without restrictions. Opposition from some members of Congress and the Reagan administration ended the program in 1986. yleinen liittovaltion verojen palautus Vuosina 1972-1986 käytössä ollut järjestelmä, jossa liittovaltio palautti liittovaltion keräämiä verovaroja osavaltioiden ja paikallishallinnon yksiköiden käyttöön ilman käyttörajoituksia. Reaganin hallitus lopetti menettelyn 1986.
General ticket system     Yhdysvalloissa käyttössä oleva vaalijärjestelmä, jossa eniten ääniä saanut ehdokas saa kaikki osavaltion valitsijamiesäänet.
Gerrymandering State legislatures, based on political affiliation, create congressional districts, many of which are oddly shaped and favor the political party in power in the state making the changes. vaalipiirirajojen muuttaminen halutun poliittisen tuloksen saavuttamiseksi  
Gibbon v. Ogden (1824) Case established the principle that Congress has sole authority over interstate commerce. tapaus Gibbon vastaan Ogden (1824) Oikeustapaus, jossa vahvistettiin kongressin ylin määräysvalta osavaltioiden välisessä kaupassa.
Gideon v. Wainwright The Supreme Court decision holding that all defendants in criminal cases are entitled to legal representation. tapaus Gideon vastaan Wainwright Korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan kaikilla vastaajilla on rikosoikeudenkäyntitapauksissa oikeus lailliseen edustukseen.
Gift tax Tax imposed on the making of a gift by a living person. lahjavero Elossa olevan henkilön antamasta lahjasta perittävä vero.
Gitlow v. New York (1925) Landmark decision in that the Supreme Court incorporated the First Amendment to a state case for the first time. tapaus Gitlow vastaan New York (1925) Perustavaa laatua oleva päätös, jossa Korkein oikeus sovelsi ensimmäisen kerran perustuslain ensimmäistä lisäystä oikeustapauksessa, jossa oli toisena osapuolena osavaltio.
GOP Grand old Party; the Republican Party republikaaninen puolue Republikaaninen puolue
Government That complex of offices, personnel, and processes by which a state is ruled, by which its public policies are made and enforced. hallinto Virastot, henkilökunta ja menettelyt, joilla valtiota hallitaan ja jolla sen toiminnasta päätetään ja päätöksiä pannaan toimeen.
Grand jury Body of 16 to 23 persons convened by a court to decide whether or not there is enough probable cause (sufficient evidence) to justify bringing a person to trial; see indictment, information, presentment, petit jury. suuri valamiehistö Tuomioistuimen kokoonkutsuma 16-23 valamiehen muodostama elin, jonka tehtävänä on päättää, onko riittäviä perusteita tai todisteita henkilön syyttämiselle.
Grants-in-aid program Financial aid granted by one government to another (e.g., by the National Government to the States), with the funds available subject to certain conditions and to be used for certain purposes; see block grants. avustusmäärärahat, kohdeavustukset Taloudellinen apu, jota esim. Liittohallitus myöntää osavaltioiden hallituksille tiettyä käyttötarkoitusta varten.
Grass roots Of or from the common people, the average voter; used to describe opinion and pressure on public policy. ruohonjuuritaso, kadunmies Tavallisista kansalaisista "yleisen mielipiteen" ilmaisijana käytettävä nimitys.
Habeas corpus, writ of Court order that a prisoner be brought before the court and that the detaining officer show cause why the prisoner should not be released; designed to prevent illegal arrests and unlawful imprisonments.   Tuomioistuimen määräys vangitun tai pidätetyn henkilön tuomisesta oikeuden eteen ja hänet vanginneen/pidättäneen viranomaisen on esitettävä syy sille, miksi vangittua/pidätettyä ei voida vapauttaa. Määräyksen käyttöönoton tarkoituksena oli estää laittomat pidätykset ja vangitsemiset.
Hatch Act (1939) Law that places restrictions on the kind of political activity a federal employee may participate in.   Laki, jolla rajoitetaan liittovaltion palveluksessa olevien osallistumista poliittiseeen toimintaan.
Ideological party Political Party based on a particular set of beliefs, a comprehensive view of social, economic, and political matters. aatteellinen puolue Poliittinen puolue, jonka toiminta perustuu tiettyihin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja poliittisiin näkemyksiin.
Immigration Act of 1991 Act that shifted the quota of immigrants to Europe and aimed to attract immigrants who were trained workers. maahanmuuttolaki 1991 Laki, jolla lisättiin Euroopasta tulevien maahanmuuttajien kiintiötä tarkoituksena saada maahan päteviä ammattityöntekijöitä.
Immunity Court order granting an individual an exemption from prosecution in exchange for testimony. syytesuoja Oikeuden määräys, jolla henkilö vapautetaan syytteestä, mikäli hän toimii todistajana.
Impact The consequences of a policy, both in its immediate policy area and in other areas. politiikan vaikutukset välilliset ja väalittömät seuraukset tietystä politiikasta
Implementation The action, or actions, taken by government to carry out a policy. politiikan toteuttaminen Hallituksen toimet tietyn politiikan soveltamiseksi.
Implied powers Powers of the national government that flow from its enumerated powers and the "elastic clause" of the Constitution.   Perustuslain ja "joustavuuslausekkeen" liittohallitukselle antamat valtaoikeudet.
In Forma Pauperis Process by which indigents bringing cases to the judicial system are exempt from having to pay regular fees or meet all standard requirements. vähävaraisuuspykälä Menettely, jolla oikeusjutun nostaja voidaan varattomuuden perusteella vapauttaa säädetyistä maksuista ja muista yleisistä vaatimuksista.
Income tax A tax levied on individual and corporate income. tulovero Yksityishenkilön tai yrityksen tulosta perittävä vero.
Incumbents Those elected officials who are running for new terms of office.   Vaaleilla valitut virkamiehet, jotka pyrkivät uudelle toimikaudelle.
Independent A voter who does not identify with or regularly support a particular party. sitoutumaton (äänestäjä)  
Independent executive agency Such as the General Services Administration, which handles government purchasing and has a specific responsibility that facilitates the day-to-day operation of the government. itsenäinen virasto/hallinto-osasto Valtion virasto, jolla on tietty toimeenpanovallan vastuualue (esim. Yhdysvalloissa yleisten palvelujen virasto, jonka vastuulla ovat valtion hankinnat ja hallituksen päivittäisen toiminnan käytännön edellytysten järjestäminen).
Indictment Accusation by a grand jury; i.e., a formal finding by that body, that there is probable cause (reasonable grounds to make or believe an accusation against a named person to warrant his/her criminal trial. syytekirjelmä Suuren valamiehistön esittämä syyte eli kyseisen elimen muodollinen ilmoitus siitä, että on olemassa perustellut syyt olettaa nimetyn henkilön olevan syyllinen rikokseen ja että oikeudenkäynti voidaan pitää.
Indirect tax Money paid to the government as a result of purchased goods. välillinen vero Tuotteiden hankinnasta valtiolle maksettava vero.
Infomercials Paid political commercials usually lasting longer than the average 30- or 60-second paid political ad. maksettu ilmoitus Maksettu poliittinen mainos, jonka kesto on pidempi kuin tavalliset 30 tai 60 sekunnin maksetut poliittiset mainokset.
Informal amendment A change made in Constitution not by actual written amendment, but by the experience of government under the Constitution; the methods include: (1) legislation passed by Congress; (2) actions taken by the President; (3) decisions of the Supreme Court; (4) the activities of political parties; and (5) custom epämuodollinen perustuslakimuutos Perustuslain muutos, jota ei tehdä kirjallisen lisäyksen muodossa vaan muulla perustuslain henkeä vastaavalla tavalla: 1) kongressin hyväksymällä lailla; 2) presidentin toimesta; 3) korkeimman oikeuden päätöksellä; 4) poliittisten puolueiden toimesta tai 5) yleisen käytännön perusteella.
Information Formal charge of crime brought against a named person by the prosecutor directly, rather than by a grand jury; see indictment. syyte Yleensä syyttäjän (ei valamiehistön) esittämä muodollinen rikossyyte nimetylle henkilölle.
Inherent powers Those delegated powers of the National Government that belong to it simply because it is the national government of a sovereign state. luonnolliset valtaoikeudet Liittohallinnonvaltaoikeudet, jotka kuuluvat sille itsenäisen valtion hallintoelimenä.
Inheritance tax A "death tax" levied on the beneficiary's share of an estate; see estate tax. perintövero Vero, joka peritään perinnön edunsaajalta.
Initiative Petition process by which a certain percentage of voters can put a proposed constitutional amendment or statute on the ballot for popular approval or rejection. kansalaisaloite Lakialoiteprosessi, jonka kautta tietty prosentuaalinen äänestäjämäärä voi saada perustuslain muutosesityksen tai muun lakiesityksen äänestyslipulle äänestäjien hyväksyttäväksi tai hylättäväksi.
Injunction Court order that requires or forbids some specific action. kieltomääräys Oikeuden määräys, joka vaatii tai kieltää jonkin määrätyn toiminnan.
Interest group A public or private organization, affiliation, or committee that has as its goal the dissemination of its membership's viewpoint. eturyhmä Julkinen tai yksityinen järjestö tai yhteenliittymä, jonka tavoitteena on jäsentensä näkemysten esiintuominen.
Interim government Government set up to serve during the transition from a previous government. väliaikaishallitus Hallitus, joka on nimitetty toimimaan, kunnes uusi virallinen hallitus on muodostettu.
Interstate compact Formal agreements, largely in the form of financial arrangements, which are entered into between states, only with the approval of Congress. Interstate compacts may include the creation of a new multistate administration. osavaltioiden välinen perussopimus Virallinen, lähinnä taloudellinen osavaltioiden välinen sopimus joka vaatii kongressin hyväksynnän. Osavaltioiden välisillä perussopimuksilla voidaan sopia mm. uudesta usean osavaltion hallinnosta.
Iran-Contra Presidential scandal during the Reagan administration involving the selling of arms to Iran so that the profits from these sales could be used to fund the Contras in El Salvador. Iran-Contra -skandaali Reaganin hallituksen aikainen presidenttiä koskeva skandaali, joka liittyi aseiden myyntiin Iranille siten, että tämän kaupan tuotto käytettiin El Salvadorin Contra-sissiliikkeen rahoittamiseen.
Iron triangle The three-way alliance among legislators, bureaucrats, and interests groups to make or preserve policies that benefit their respective interests. rautainen kolmio Lainsäätäjien, byrokraattien ja eturyhmien kolmikantayhteistyö politiikassa kunkin omien etujen saavuttamiseksi.
Item veto Power held by 43 State governors (but not the President) to eliminate (veto) one or more provisions (items) in a bill without rejecting the entire measure rajoitettu veto-oikeus 43 osavaltiokuvernöörin oikeus (jota ei ole presidentillä) kumota yksi tai useampia lakialoitteen kohtia hylkäämättä lakialoitetta kokonaisuudessaan.
Jim Crow law Legislation that legalized segregation even after the adoption of the Fourteenth Amendment. Jim Crown laki Laki, joka oikeutti rotuerottelun vielä 14. perustuslakilisäyksen voimaantulon jälkeen.
Joint committee Legislative committee composed of members of both houses. yhteisvaliokunta Lakivaliokunta, joka on muodostettu kansanedustuslaitoksen molempien kamareiden edustajista.
Joint resolution Legislative measure that must be passed by both houses and approved by the chief executive to become effective; similar to a bill, with the force of law, and often used for unusual or temporary purposes.   Lainsäädännöllinen toimenpide, jonka on tultava hyväksytyksi sekä senaatissa että edustajainhuoneessa ja saatava presidentin hyväksyntä voimaan tullakseen. Vastaa vaikutukseltaan lakia. Käytetään usein tavallisesta poikkeaviin ja väliaikaisiin tarkoituksiin.
Joint session   yhteisistunto  
Judicial federalism The extension of the Bill of Rights to the citizens of the states, creating a concept of dual citizenship, wherein a citizen was under the jurisdiction of the national government as well as state governments. juridinen federalismi Kansalaisoikeuksia koskevan lain ulottaminen koskemaan osavaltojen kansalaisia; kaksoiskansalaisuuskäsite, jonka mukaan kansalainen on sekä liittovaltion että osavaltioiden oikeuslaitoksen alainen.
Judicial restraint A court that maintains the status quo or mirrors what the other branches of government have established as current policy.   Tuomioistuin, joka ylläpitää muuttumatonta tilannetta tai heijastaa toisten hallinnon haarojen noudattamaa politiikkaa.
Judiciary Act of 1789 The congressional act which set the scope and limits for the federal judiciary system. laki oikeuslaitoksesta vuodelta 1789 Kongressin päätös, jolla määriteltiin liittovaltion oikeudellisen järjestelmän tehtävät ja toimintarajat.
Judiciary committee Key Senate committee that is responsible for recommending presidential judicial appointments to the full Senate for approval.   Keskeinen senaatin valiokunta, jonka tehtävänä on esitellä senaatin täysistunnon hyväksyttäväksi presidentin nimitykset oikeuslaitokseen.
Jurisdiction Power of a court to try and decide a case. tuomiovalta Tuomioistuimen oikeus ratkaista oikeustapaus.
Jus sanguinis Acquisition of American citizenship at birth, because of the citizenship of one or both parents; the "law of the blood," to whom born. "veren oikeus" Yhdysvaltojen kansalaisuuden saaminen syntymähetkellä sillä perusteella, että toinen tai molemmat vanhemmista ovat maan kansalaisia.
Jus soli Acquisition of American citizenship at birth, because of birth in the United States; the "law of the soil," where born. "maan oikeus" Yhdysvaltojen kansalaisuuden saaminen syntymähetkellä sillä perusteella, että on syntynyt Yhdysvaltain maaperällä.
Keynote address Key speech at the national nominating convention that outlines the themes of the campaign. linjanvetopuhe Vaaliehdokkaan nimitystilaisuudessa pidettävä puhe, jolla määritellään vaalikampanjan keskeiset teemat.
Labor union Organization of workers who share the same type of job or who work in the same industry; see interest group. ammattiliitto Saman toimialan palveluksessa tai samantyyppistä työtä tekevien työntekijöiden muodostama järjestö.
Lame Duck Term to described a defeated office holder after that person has lost their reelection, but is still in office until the newly elected official is sworn in.   Nimitys, jota käytetään virkamiehestä, joka on pyrkinyt tehtäväänsä uudelleen tulematta valituksi, mutta jatkaa toimessaan kunnes uusi valittu henkilö ottaa tehtävän hoitaakseen.
Legal tender Any kind of money that a creditor must by law accept in payment for debts. laillinen suoritus Mikä tahansa määrä, joka lainanantajan on lain mukaan hyväksyttävä velkojen maksuksi.
Liberal constructionist One who believes that the provisions of the Constitution, and in particular those granting power to government, are to be construed in broad terms   Henkilö, jonka mielestä perustuslain säädöksiä, varsinkin niitä, jotka antavat valtiolle valtaoikeuksia, on tulkittava väljästi.
Limited government Basic principle of the American system of government; that government is limited in what it may do, and each individual has certain rights that government cannot take away. rajoitettu julkinen valta Yhdysvaltain valtiojärjestelmän perusperiaate, jonka mukaan valtion oikeudet ovat rajalliset ja yksityisellä kansalaisella on tiettyjä oikeuksia, joita valtio ei voi ottaa pois.
Literacy Ability to read and write; tests of literacy once used in several States to prevent voting by certain groups. luku- ja kirjoitustaito Luku- ja kirjoitustaito, jota aikaisemmin testattiin useissa osavaltioissa äänestysoikeuskriteerinä, jolloin tarkoituksena oli estää tiettyjä kansanryhmiä äänestämästä.
Literacy laws Declared unconstitutional by the Supreme Court, they were passed by southern states after the Civil War aimed at making reading a requirement for voting so that freed slaves could not vote. lukutaitolait Korkeimman oikeuden perustuslainvastaisiksi julistamat lait, jotka hyväksyttiin etelävaltioissa sisällissodan jälkeen. Laeilla määrättiin lukutaito äänestysoikeuden edellytykseksi, jolloin vapautetut orjat eivät voineet äänestää.
Living will A legitimate document that can be used to direct a hospital to allow an individual to direct a medical facility not to use extraordinary means such as life support to keep a patient alive. The doctrine was declared constitutional in the case of Cruzan v Missouri Department of Health (1990). hoitotestamentti Lainvoimainen asiakirja, jolla testamentin tehnyt henkilö voi kieltää hoitolaitosta käyttämästä äärimmäisiä hoitokeinoja elämän ylläpitämiseksi. Asia julistettiin perustuslain mukaiseksi oikeustapauksessa Cruzan vastaan Missourin terveysministeriö (1990).
Lobbying Activities of an agent (lobbyist) for a pressure group, usually to influence public policy. lobbaus Edustajan (lobbaajan) toiminta painostusryhmän puolesta yleensä tarkoituksena vaikuttaa yleisiin poliittisiin toimiin.
Lobbyist The primary instrument of fostering a special interests group's goals to the policymakers. The term comes from people who literally wait in the lobbies of legislative bodies for senators and representatives to go to and from the floor of the legislatures. lobbaaja Henkilö, jota käytetään välittäjänä jonkin eturyhmän tavoitteiden esittämiseksi poliitikoille. Termi juontaa juurensa henkilöistä, jotka kirjaimellisesti odottelivat senaattoreita ja kansanedustajia parlamenttirakennuksen auloissa.
Logrolling A tactic used in Congress that is best illustrated by one legislator saying to another, "I'll vote for your legislation, if you vote for mine."

"lehmänkaupat", "koplaus" Kongressissa käytössä oleva taktiikka: edustaja sopii toisen kanssa äänestämisestä toinen toisensa esityksen puolesta.
Loose construction A liberal interpretation of the Constitution. vapaa perustuslain tulkinta Perustuslain vapaamielinen tulkintatapa.
Major party A dominant party in a governmental system (e.g., the Republicans and Democrats in American politics). suurpuolue Hallitsevassa asemassa oleva puolue (esim. Yhdysvalloissa republikaanit ja demokraatit).
Majority opinion Written statement by a majority of the judges of a court in support of a decision made by that court. enemmistön mielipide Tuomioistuimen tuomareiden enemmistön kirjallisesti esitetty mielipide kyseisen tuomioistuimen tekemän päätöksen tueksi.
Majority rule A concept of government by the people under which everyone is free to vote, but normally whoever gets the most votes wins the election and represents all the people (including those who voted for the losing candidate). enemmistösääntö  
Mandate The instructions or commands a constituent gives to its elected officials concerning policies. mandaatti, valtuutus Toimintaa koskevat ohjeet ja määräykset, joita valtuuttava elin antaa toimiin valituille henkilöille.
Mapp vs. Ohio The Supreme Court decision which recognized that evidence seized without a search warrant cannot be used in court against a defendant.   Korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan ilman etsintälupaa hankittua todistusaineistoa ei voi käyttää oikeudessa vastaajaa vastaan.
Marble cake federalism Refers to the three-layered system of government, i.e., national, state, and local governments. "täytekakkufederalismi" Termi, jota käytetään kolmitasoisesta hallintojärjestelmästä (liittovaltio, osavaltio ja paikallishallinto).
Mass media Those means of communication that reach large audiences, especially, television, newspapers, radio, and magazines. joukkotiedotusvälineet  
Matching funds Limited federal funds given to presidential candidates that match private donations raised during the campaign. valtion presidenttiehdokkaille antama rajoitettu vaalirahoitus Liittovaltion presidenttiehdokkaalle myöntämä vaaliavustus, joka määrältään vastaa kampanjaan käytettäviä yksityisiä lahjoituksia.
Matching requirements    A federal requirement that state or local governments must put up some of their own funds in order to get federal money.   Liittovaltion vaatimus siitä, että osavaltio tai paikallishallinto käyttää myös omia varojaan edellytyksenä liittovaltion avustuksen saannille.
Maverick Term to describe a person who holds no party allegiance and has unorthodox political views   Henkilö, joka ei kannata mitään tiettyä puoluetta ja jonka poliittiset näkemykset ovat kyseenalaiset.
Mayflower Compact A document, signed by the Pilgrims before they landed just north of Cape Cod, declaring their determination to live under a rule of law, based on the consent of the people, and to set up their own government. Mayflowerin sopimus Euroopasta Amerikkaan muuttaneiden ns. pyhiinvaeltajien ennen maihinnousuaan allekirjoittama julistus siitä, että he noudattavat yhteisön jäsenten keskenään sopimia lakeja ja muodostavat oman hallintonsa.
Mayor-council government The most common form of city government in this country, featuring an elected mayor as chief executive and an elected Council as the legislative body. kaupungin/kunnanjohtajan ja valtuuston hallintomalli Yhdysvalloissa yleisimmin käytössä oleva kunnallishallinnon muoto, jossa sekä päättävänä elimenä toimiva valtuusto että ylimpänä toimeenpanija oleva kunnan/kaupunginjohtaja on valittu vaaleilla.
McCarthyism The act of seeking out subversives without cause or need (seen during the 1950s with Senator Joseph McCarthy in terms of the fear of Communism) McCarthylaisuus Yhteiskunnan vihollisten etsiminen ilman suoranaista syytä tai tarvetta (senaattori Joseph McCarthyn mukaan nimetty termi 1950-luvun kommunismin pelon ajalta).
Media Means of communicating with people, such as the press, radio, and television. tiedotusvälineet  
Medicaid A shared program between the federal and local governments that covers hospital and nursing home costs of low income people.   Liittovaltion ja paikallishallinnon yhteinen järjestelmä, joka kustantaa pienituloisten sairaala- ja hoitokotipalvelut.
Medicare Program that covers hospital and medical costs of people 65 years of age and older as well as disabled individuals receiving Social Security.   Järjestelmä, jolla kustannetaan 65 vuotiaiden ja sitä vanhempien sekä sosiaaliapua saavien vammaisten terveydenhoitopalvelut.
Medium A means of transmitting information; the singular form of media. tiedotusväline Tiedonvälitysväline, osa mediaa.
Metropolitan area Term for the large cities and the surrounding separate (but economically and socially integrated) communities. suurkaupunkialue Nimitys, jota käytetään suurista kaupungeista ja niitä ympäröivistä erillisistä (mutta taloudellisesti ja sosiaalisesti niihin sidoksissa olevista) taajamista.
Military-industrial Complex The assumption that there is an alliance between the military and industrial leaders. armeijan ja teollisuuden liitto Oletettu yhteistyö armeijan ja teollisuuden johtajien välilllä.
Minister Cabinet member in a parliamentary government. ministeri Hallituksen jäsen parlamentaarisessa järjestelmässä.
Minor party One of the less widely supported political parties in a governmental system pienpuolue Puolue, jonka kannatus ei ole laaja.
Miranda v. Arizona Supreme Court decision holding that all persons who are detained or arrested must be informed of their rights. Constitutional rights include: (1) the right to remain silent; (2) right not to say anything, otherwise what is said may be used against them in court; (3) the right to an attorney before questioning begins; (4) appointment of an attorney if they cannot afford one; (5) the right to bring any questioning to an end at any time. tapaus Miranda vastaan Arizona Korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan jokaiselle pidätetylle on kerrottava hänen perustuslain mukaiset oikeutensa: 1) oikeus vaieta; 2) oikeus olla sanomatta mitään, koska kaikkea hänen sanomaansa voidaan käyttää häntä vastaan oikeudessa; 3) oikeus asianajajaan ennen kuin kuulustelut alkavat; 4) oikeus saada yleinen oikeusavustaja, ellei ole varaa hankkia yksityistä; 5) oikeus lopettaa kuulustelu milloin tahansa.
Monarchy Government with an hereditary ruler. monarkia Valtiomuoto, jossa hallitsijuus periytyy
Monopoly A firm that is the only source of a product or service. monopoli Yritys, joka on jonkin tuotteen tai palvelun ainoa tuottaja.
Multiparty system Political system in which three or more major parties compete for public offices; see one-party, two-party system. monipuoluejärjestelmä  
Multi-seat district Electoral districts in which voters choose more than one representative monipaikkainen vaalipiiri Vaalipiiri, josta valitaan useita edustajia.
National committee The governing body of a political party made up of state and national party leaders. keskuskomitea Poliittisen puolueen johtoelin, joka koostuu osavaltioiden ja liittovaltiotason puoluejohtajista.
National nominating conventions The governing authority of the political party. They give direction to the national party chairperson, the spokesperson of the party, and the person who heads the national committee, the governing body of the party. They are also the forums where presidential candidates are given the official nod by their parties. liittokokous Poliittisen puolueen ylin päättävä elin, joka nimittää puolueen tärkeimmät johtajat. Liittokokous nimittää myös virallisesti puolueen presidentti- ja varapresidenttiehdokkaan.
Natural rights Part of Locke's philosophy; rights that are God given such as life, liberty, and property. luonnolliset oikeudet Locken filosofian mukaan Jumalan antamat oikeudet kuten elämä, vapaus ja omaisuus.
Naturalization Process by which persons acquire citizenship. kansalaisuuden hakeminen Menettely, jolla henkilö saa valtion kansalaisuuden.
New Deal Legislation that provided a safety net for all members of society, such as Social Security, under Franklin Delano Roosevelt during the Great Depression. uusi jako Franklin Delano Rooseveltin hyväksymät suurlaman aikaiset lait, jotka takaavat turvaverkon kaikille yhteiskunnan jäsenille, mm. sosiaaliturvajärjestelmä.
New Democrat A term created by the Democratic Leadership Council in 1992, it denotes a more conservative, centrist Democrat. uusdemokraatti Vuodelta 1992 oleva nimitys konservatiivisista keskustademokraateista.
New Federalism President Ronald Reagans effort to restore to state governments the responsibility for making and implementing policies. uusfederalismi Presidentti Reaganin pyrkimykset palauttaa poliittista vastuuta ja toimintavaltaa osavaltioille.
New Jersey Plan Offered at the Constitutional Convention at Philadelphia, it urged the delegates to create a legislature based on equal representation by the states. New Jerseyn suunnitelma Philadelphian perustuslakikokouksessa tehty ehdotus, joka tähtäsi sellaisiin lakeihin, jotka perustuisivat osavaltioiden yhtäsuureen edustukseen.
Non-preferential primary Where voters choose delegates who are not bound to vote for the winning primary candidate.   Esivaalit, joissa äänestäjät valitsevat ehdokkaita, joiden ei oleteta äänestävän osavaltiossa eniten ääniä saavaa presidenttiehdokasta.
North American Free Trade Agreement (NAFTA) Agreement that called for dramatic reductions of tariffs among the United States, Canada, and Mexico. Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välinen sopimus, jolla alennettiin huomattavasti maiden välisiä tulleja.
Obscenity Any work that taken as a whole appeals to a prurient interest in sex seksuaalisesti loukkaava työ  
Office of Management and Budget (OMB) Its director, appointed with the consent of the Senate, is responsible for the preparation of the massive federal budget, which must be submitted to the Congress in January each year. Besides formulating the budget, the OMB oversees congressional appropriations. hallinto- ja budjettitoimisto Hallintoelin, jonka johtajan nimittäminen edellyttää senaatin suostumusta, ja joka vastaa liittovaltion vuosittaisen budjetin laatimisesta ja sen esittelemisestä kongressin hyväksyttäväksi. Hallinto- ja budjettitoimisto valvoo myös kongressin myöntämien määrärahojen käyttöä.
Oligarchy Government by the few based on wealth or power oligarkia, harvainvalta Valtiomuoto, jossa valta on muutamilla harvoilla perustuen omaisuuteen tai voimaan.
Ombudsman Person or office that hears formal complaints against the government kansalaisasiamies/-toimisto Henkilö tai toimisto, johon kansalaiset voivat esittää viralliset valituksensa hallintoelimiä kohtaan.
Outputs The binding decisions that a political system makes, whether in the form of laws, regulations, or judicial decisions.   Poliittisessa järjestelmässä tehtävät sitovat päätökset, jotka voivat olla lakien, määräysten tai oikeuden päätösten muodossa.
Overseas ballots   ulkomailla äänestäneiden äänestysliput  
Participation The bringing of increased numbers of people into the political process. poliittinen osallistuminen  
Partisan Political opposition drawn along party lines Patronage: dispensing government jobs to persons who belong to the winning political party puoluejäsenyyteen perustuvat nimitykset Voittanut poliittinen puolue nimittää valtion virkoihin omia jäseniään.
Party caucus Also known as the party conference, it is a means for each party to develop a strategy or position on a particular issue. puolueen linjakokous Puoluekokous, jossa määritellään puolueen strategia tai kanta tiettyyn asiaan.
Party convention   puoluekokous  
Party dealignment A shift away from the major political parties to a more neutral, independent ideological view of party identification. poliittinen siirtymä Äänestäjien siirtyminen pois suurista puolueista kannattamaan neutraalimpia ja riippumattomampia ideologisia näkemyksiä.
Party eras A time period characterized by national dominance by one political party. There have been four major party eras in American history: the era of good feeling, the Republican era following the Civil War, the Democratic era following the election of Franklin Roosevelt, and the Republican era following the election of Richard Nixon. puolueiden valtakaudet Aikakausi, jolle on ominaista yhden puolueen vallassaolo. Yhdysvaltain historiassa on ollut neljä tällaista kautta: hyvinvoinnin kausi, sisällissodan jälkeinen republikaaninen kausi, Franklin Rooseveltin valinnan jälkeinen demokraattinen kausi ja Richard Nixonin valinnan jälkeinen republikaaninen kausi.
Party machine The party organization that exists on the local level and uses patronage as the means to keep the party members in line. Boss Tweed and Tammany Hall are examples. puoluekoneisto Paikallistason puolueorganisaatio, joka pyrkii säilyttämään puoluekurin.
Party platforms Voted on by the delegates attending the National Convention, they represent the ideological point of view of a political party.   Puoluekokouksen valitsemat ideologiset elimet.
Party realignment The signaling resulting from a national election or a major shift in the political spectrum and characterized by the start of a party era. puolueen uuslinjaus liittovaltion vaalien tulosten tai poliittisen kentän huomattavien muutosten seurauksena tehtävä puolueen poliittisen linjan muutos, joka merkitsee puolueessa uuden aikakauden alkua.
Party regulars Enrolled party members who are usually active in the organization of a political party and support party positions and nominated candidates. puolueaktiivit Puolueen järjestötoimintaan ja vaalityöhön aktiivisesti osallistuvat jäsenet.
Peace dividend Funds allocated to national defense that might be spent on domestic needs because of the end of the Cold War. "rauhan osingot" Valtion puolustukseen käyttämät varat, jotka kylmän sodan päättymisen ansiosta voitiin käyttää maan sisäisiin tarpeisiin.
Pendleton Act Known as the Civil Service Act of 1883, it set up merit as the criterion for hiring, promoting, and firing federal employees. Pendletonin laki, laki valtion viranhaltijoista Vuodelta 1883 peräisin oleva laki, jolla säädettiin liittovaltion työntekijöiden työhönoton, ylenemisen ja erottamisen perusteiksi työntekijän omat teot ja ansiot.
Penetration The ability of a government to reach all layers of society in order to carry out public policies. tavoittavuus Hallintoelinten kyky toteuttaa poliittisia päätöksiä kaikissa yhteiskuntakerroksissa.
Personal property All property held by an individual excluding real estate. henkilökohtainen irtain omaisuus, henkilökohtainen irtaimisto.  
Petit jury A trial jury of 12 that sits at civil/criminal cases. pieni valamiehistö 12 hengen valamiehistö, joka osallistuu siviili- ja rikosoikeudenkäynteihin.
Plaintiff The party who brings a civil action to court for the purpose of seeking a monetary remedy. kantaja Siviilioikeudessa osapuoli, joka vie asian oikeuteen saadakseen rahallisen korvauksen.
Plessy v. Ferguson (1896) Case that ruled that states had the right to impose "separate but equal" facilities on its citizens as well as create other laws that segregated the races.

Plessy vastaan Ferguson Oikeustapaus, jossa määrättiin, että osavaltioilla oli oikeus järjestää eri kansalaisryhmilleen "yhtäläiset mutta erilliset" palvelut ja laatia myös muita rotuja erottelevia lakeja.
Pluralism A group theory that involves different groups all vying for control of the policy agenda. No single group emerges, forcing the groups to compromise. pluralismi, moniarvoisuus Teoria, jonka mukaan kilpailevat poliittiset ryhmät joutuvat tekemään kompromissin, kun mikään yksittäisistä ryhmistä ei saa määräävää asemaa.
Pocket veto: Rejection of legislation that occurs if the president does not sign a bill within 10 days and the Congress also adjourns within the same time   Lakiehdotuksen kaatuminen sen seurauksena, että presidentti ei ole allekirjoittanut sitä 10 päivän kuluessa eikä kongressi kokoonnu samana aikana.
Police Power Power to regulate persons or property in order to promote health, welfare, and safety poliisivaltuudet Valtuudet henkilöiden toiminnan ja omaisuuden käytön rajoittamiseksi terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi.
Policy A course of action decided upon by government, or by any organization, group, or individual, that involves a choice among competing interests. politiikka Eriävien etunäkökohtien välillä tehtäviä valintoja edellyttävä hallintoelinten, järjestön, ryhmän tai yksityisen henkilön päätös menettelytavoista.
Political action committees Known as PACs, they raise money from the special interest constituents and make contributions to political campaigns on behalf of the special interest group.    
Political participation The different ways an average citizen gets involved in the political process ranging from conventional means of influencing government to more radical unconventional tools that have influenced our elected officials. poliittinen osallistuminen Tavallisen kansalaisen osallistuminen poliittiseen toimintaan eri tavoin, mukaan lukien niin perinteiset kuin radikaalitkin tavat pyrkiä vaikuttamaan vaaleilla valittujen elinten kokoonpanoon ja toimintaan.
Political party A group of people joined together by common philosophies and common approaches with the aim of getting candidates elected in order to develop and implement public policy. It is characterized by an organization that is responsible to the electorate and has a role in government.

poliittinen puolue  
Political question Constitutional question that judges refuse to answer because to do so would encroach upon the authority of Congress or the president. poliittinen asia Perustuslakia koskeva asia, johon tuomarit eivät puutu, koska se saattaisi loukata kongressin tai presidentin arvovaltaa.
Political socialization The factors that determine voting behavior such as family, religion, and ethnic background. sosiaalipoliittiset tekijät Äänestyskäyttäytymiseen vaikuttavat taustatekijät kuten perhe, uskonto ja etninen tausta.
Politics The pursuit and exercise of power; who gets what, when, how, and why. politiikka Vallankäyttö ja pyrkimykset vaikuttaa siihen, kuka saa mitä, milloin, miten ja miksi.
Poll tax The requirement of a person to pay for the right to vote. äänestysvero Kansalaiselta perittävä maksu oikeudesta äänestää.
Polls   äänestyspaikka, "vaaliuurnat"  
Popular vote   kansalaisten äänet  
Population explosion The dramatic increase in numbers of people around the world. räjähdysmäinen väestönkasvu. Maailman väkiluvun dramaattinen lisääntyminen
Pork barrel legislation The practice of legislators obtaining funds through legislation that favors their home districts.   päättävissä elimissä toimivien edustajien käyttämä tapa hankkia määrärahoja säätämällä lakeja, jotka suosivat heidän omia vaalipiirejään.
Power The possession of control over others. valta Mahdollisuus hallita muita.
Poverty line References the point at which an individual is considered living in what has been called a "culture of poverty." köyhyysraja  
Precedent Judicial use of prior cases as the test for deciding similar cases. ennakkotapaus Aikaisempien oikeustapausten käyttö juridisena apuna ratkaistaessa samantapaisia tapauksia.
President pro tempore Temporary presiding officer of the Senate. väliaikainen presidentti Presidentini tehtäviä väliaikaisesti hoitava senaatin virkamies.
Presidential candidate   presidenttiehdokas  
Presidential election   presidentinvaalit  
Presidential primary Elections held in individual states to determine the preference of the voters and to allocate the number of delegates to the party's national convention. presidentinvaalien esivaalit  
Price supports The government's price guarantees for certain farm goods. The government subsidizes farmers to not grow certain crops and also buys food directly and stores it, rather than let the oversupply in the market bring the prices down. tukiaiset Valtion hintatakuu tietyille maataloustuotteille. Valtio maksaa viljelijöille korvausta siitä, että nämä eivät kasvata tiettyjä tuotteita. Valtio myös ostaa tuotteita suoraan tuottajilta ja varastoi ne estääkseen hintojen putoamisen ylitarjonnan seurauksena.
Prior Restraint Censorship enacted before the speech, publication, etc. is released to the general public. ennakkotarkastus Puheen, julkaisun tms ennakkosensuuri ennen julkisuuteen päästämistä.
Privileges and immunities The guarantees that the rights of a citizen in one state will be respected by other states. Also a clause in the Fourteenth Amendment that protects citizens from abuses by a state. oikeudet ja koskemattomuus Takuu siitä, että muut osavaltiot kunnioittavat yhden osavaltion kansalaisen oikeuksia.
Procedural Due Process Constitutional requirement that a government proceed by proper means. hallinnon menettelytapasäännökset  
Progressive tax A tax based upon the amount of money an individual earned, such as an income tax. Became legal as a result of the ratification of the Sixteenth Amendment to the Constitution. progressiivinen vero Henkilön ansiotulojen määrään perustuva vero, esim. tulovero. Sai lainvoiman kun perustuslain 16. lisäys ratifioitiin.
Prohibited powers Expressly bar government from specific actions, e.g. state governments cannot coin money, no ex post facto laws or grant titles of nobility. kielletyt valtaoikeudet Toimet, jotka osavaltioilta on kielletty, esim. rahan lyönti, takautuvien lakien säätäminen ja aatelisarvojen myöntäminen.
Public opinion polls Scientific surveys aimed at gauging public preference of candidates and issues. (kansalaisten) mielipidemittaukset  
Public policy The final action(s) taken by government in promotional, regulatory, or distributive form. julkinen politiikka Hallintoelinten konkreettiset toimet
Ratification The procedure followed by the states to approve the Constitution and/or its formal amendments. ratifiointi Menettely, jolla osavaltiot hyväksyvät perustuslain ja/tai sen viralliset lisäykset.
Reagan Democrats Traditional Democratic middle class, voters turning to Ronald Reagan during the 1980s. Reaganin demokraatit Perinteisesti demokraatteja tukeneet keskiluokan äänestäjät, jotka menivät Ronald Reaganin taakse 1980-luvulla.
Reagan Revolution A concept was to restore to state governments the responsibility for making and implementing policies. It is additionally a term popularly used to describe the broad spending cuts in social welfare programs instituted by the Reagan administration, beginning in 1981. Reaganin vallankumous Pyrkimys palauttaa osavaltioille määrättyjä tehtäviä. Termillä tarkoitetaan yleisesti myös Reaganin aikaisia huomattavia sosiaalimenojen leikkauksia.
Reapportionment The process in which a state legislature redraws congressional districts based on population increases or declines. vaalipiirien uudelleenjako Kongressivaalialueiden rajojen muuttaminen väestön lisääntymisen tai vähenemisen perusteella
Reapportionment Act of 1929 Act that provides for a permanent size of the House and for the number of seats, based on the census, each state should have. laki vaalipiirijaosta Laki, jolla määrättiin edustajainhuoneen pysyvä edustajamäärä ja osavaltioiden väestönlaskentaan perustuva paikkaluku.
Recount   uudelleenlaskenta  
Recount, hand ~   käsin suoritettava uudelleenlaskenta  
Recount, manual ~   käsin suoritettava uudelleenlaskenta  
Redistributive policy Policy that results in the government taking money from one segment of the society through taxes and giving it back to groups in need. It includes such policies as welfare, Aid to Families with Dependent Children, tax credits for business expenses or business investment, and highway construction made possible through a gasoline tax. tuloerojen tasauspolitiikka Rahan kerääminen veroina joltakin väestönosalta ja sen ohjaaminen tarpeessa oleville ryhmille.
Referendum The process whereby a legislative proposal is voted upon by popular vote. kansanäänestys Menettelytapa, jossa lakiehdotuksesta päätetään äänioikeutettujen suoralla yleisellä äänestyksellä.
Regressive tax A tax that is imposed on individuals regardless of how much they earn, such as a sales tax. regressiivinen vero, tasavero Henkilön ansiotuloista riippumaton vero, esim. myyntivero.
Regulatory policy Policy that results in government control over individuals and businesses. Examples of regulatory policy include protection of the environment and consumer protection. säännöstelypolitiikka.  
Representative democracy Form of government that relies on the consent of the people and is often called a republican government. edustuksellinen demokratia Hallitusmuoto, jossa vallankäyttö perustuu kansan suostumukseen; tasavallan muoto.
Republic Form of government that derives its powers directly or indirectly from the people, and those who govern are accountable to the governed. tasavalta Hallitusmuoto, jossa valta on suoraan tai välillisesti kansalla ja hallintovaltaa käyttävät ovat vastuussa toiminnastaan kansalle.
Republican Any member of the Republican Party its structures. republikaani Republikaanisen puolueen jäsen.
Rebellion an organized military action designed to replace the existing leaders kapina Järjestetty aseellinen toiminta, jonka tavoitteena on vaihtaa valtion johtohenkilöt.
Reserved powers Powers retained by the states, as dictated by the 10th Amendment. osavaltioiden oikeudet Perustuslain 10. lisäyksen mukaan osavaltioille jätetyt oikeudet.
Revolt A disorganized military action whose purpose is to gain attention for a specific cause. järjestäytymätön kapina Järjestämättä syntynyt aseellinen toiminta, jonka tarkoituksena on saada huomiota jollekin tietylle asialle.
Revolution Complete change of the form of government and its former leaders. vallankumous Koko hallitusmuodon ja kaikkien entisten johtajien vaihtaminen.
Riders Amendments to bills, often in the form of appropriations, that sometimes have nothing to do with the intent of the bill itself and many times are considered to be pork barrel legislation. kylkiäiset Määrärahoja tms koskevat lakiesitysten lisäykset, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä lakiesityksen kanssa vaan niiden tarkoituksena on kosiskella esityksen tekijän vaalipiirin äänestäjiä.
Roe v. Wade The Supreme Court established a woman's right to an abortion tapaus Roe vastaan Wade Korkeimman oikeuden päätös, jolla vahvistettiin naisten oikeus aborttiin.
Rule of Four In order for a case to be heard by the Supreme Court, four justices must agree to hear the case. neljän tuomarin sääntö Jotta asia voidaan ottaa korkeimman oikeuden käsittelyyn, neljän tuomarin on hyväksyttävä sen käsittelyyn ottaminen.
Safe Seat Electoral office, usually in the legislature, for which the party or incumbent is strong enough that reelection is almost taken for granted. turvattu virka, varma paikka Vaaleilla täytettävä (usein päättävien elinten) virka, johon uudelleenvalinta on lähes varma.
Safety net A minimum government guarantee that ensures that individuals living in poverty will receive support in the form of social welfare programs. perusturva Valtion sosiaaliturvajärjestelmän avulla köyhille kansalaisille järjestämä tuki.
Sedition Conduct/language inciting rebellion against authority of the state. kapinan lietsonta Toiminta tai puhe, joka yllyttää kapinaan vallanpitäjiä vastaan.
Select committees Specially created congressional committees that conduct special investigations. The Watergate Committee and Iran-Contra investigators were select Senate committees. erityistutkintalautakunta, erityiskomitea, erityisvaliokunta. Kongressin tiettyä tarkoitusta varten perustama tutkintalautakunta, esim. senaatin komitea Watergate-tapauksen ja Iran-Contra –asian tutkimista varten.
Separate but equal The judicial precedent established in the Plessy v Ferguson decision that enabled states to interpret the equal protection provision of the Fourteenth Amendment as a means of establishing segregation. erillinen mutta tasa-arvoinen Korkeimman oikeuden päätös jutussa Plessy vastaan Ferguson, joka ennakkotapauksena antoi osavaltioille mahdollisuuden rotuerotteluun perustuslain 14. lisäyksen tasa-arvovaatimuksen toteuttamisessa.
Separation of church and state Also known as the "establishment clause," it is part of the First Amendment to the Constitution prohibiting the federal government from creating a state supported religion. kirkon ja valtion ero Perustuslain 1. lisäyksen osa, joka kieltää liittovaltiota määräämästä valtionuskontoa.
Separation of powers Originally developed by Montesquieu in The Spirit of Natural Laws written during the Enlightenment and James Madison in Federalist No. 48, this important doctrine resulted in the establishment of three separate branches of government: the legislative, executive, and judicial branches, each having distinct and unique powers. vallan (kolmi)jako Montesquieun valistuksen ajalta oleva oppi, jonka mukaan hallintovalta tulee jakaa kolmeen erilliseen keskenään yhtä voimakkaaseen osaan: lainsäädäntövaltaan, toimeenpanevaan valtaan ja tuomiovaltaan.
Shared powers The fused or overlapping powers and functions of the separate branches of government. jaettu toimivalta Eri hallinnonalojen yhteiset tai päällekkäiset valtaoikeudet.
Shay's Rebellion A failed attempt by Daniel Shay, a farmer who lost his property, to revolt against the state government. Shayn kapina Omaisuutensa menettäneen maanviljelijä Daniel Shayn epäonnistunut kapina valtiota vastaan.
Simpson-Marzzoli Act (1987) Act that resulted in more than 2 million illegal aliens who were living in this country since 1982 being allowed to apply for legal status.   Laki, jonka tuloksena yli kaksi miljoonaa vuodesta 1982 Yhdysvalloissa asunutta laitonta maahanmuuttajaa sai oikeuden hakea laillista asemaa.
Sixth Amendment In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense. perustuslain kuudes lisäys Kaikissa rikossyytetapauksissa syytetyllä on oikeus pikaiseen ja julkiseen puolueettoman oikeusistuimen toimittamaan oikeudenkäyntiin siinä osavaltiossa ja sillä alueella, missä rikos on tapahtunut. Syytetyllä on myös oikeus saada tietää, mistä häntä syytetään, oikeus kohdata häntä vastaan todistavat todistajat, oikeus hankkia todistajia omaksi puolustuksekseen sekä oikeus puolustusasianajajaan.
Slander Verbal defamation of a person's character. herjaus  
Social welfare Entitlement programs such as Social Security and programs such as Aid to Dependent Children paid for by the federal government. sosiaalihuolto Liittovaltion kustantama taloudellinen tuki kansalaisille.
Speaker of the House The representative from the majority party in the House of Representatives who presides over House meetings, recognizes speakers, refers bills to committees, answers procedural questions, and declares the outcome of votes. edustajainhuoneen puhemies Edustajainhuoneen enemmistöpuolueen edustaja, joka toimii edustajainhuoneen istuntojen puheenjohtajana, jakaa puheenvuorot, antaa lakiesitykset valiokunnille, vastaa menettelytapoja koskeviin kysymyksiin ja julistaa äänestysten tuloksen.
Special courts Courts created by Congress to deal with cases deriving from the delegated powers of Congress such as military appeals, tax appeals, and veteran appeals. erikoistuomioistuimet Tuomioistuimet, joita kongressi muodostaa valtaoikeuksiinsa liittyvien asioiden käsittelyä varten, esim. sotilasasioita, verotusta tai veteraaniasioita koskevat vetoomukset
Standing committee Committees that deal with proposed bills and also act in an oversight function. They are permanent, existing from one Congress to the next, such as the House Ways and Means and Senate Appropriations. pysyvä valiokunta  
Stare decisis Latin for judicial precedent, this concept originated in England in the twelfth century when judges settled disputes based on custom and tradition   Latinaa: oikeudellinen ennakkotapaus
Stay The temporary delay of punishment, usually in capital offenses. lykkäys Rangaistuksen täytäntöönpanon siirtäminen myöhempään ajankohtaan (tavallisesti henkirikoksissa).
Strategic Arms Limitation Talk (SALT) Treaty Agreement signed by President Nixon in 1972 that resulted in the first arms reductions since the nuclear age began. strategisten aseiden rajoittamissopimus, SALT-sopimus Presidentti Nixonin 1972 allekirjoittama sopimus, jonka tuloksena aloitettiin aseiden määrän alentaminen ensimmäisen kerran ydinaseiden aikana.
Strategic Arms Reductions Treaty (START) of 1991 treaty between the United States and Russia that agreed to major reductions in their nuclear arsenals. strategisten aseiden rajoittamissopimus (START) 1991 Yhdysvaltain ja Venäjän välinen sopimus ydinaseiden määrän merkittävästä pienentämisestä.
Strict constructionists Individuals who believe in a conservative interpretation of the Constitution. jyrkät perustuslailliset Perustuslain konservatiivisen tulkinnan kannattajat.
Suffrage The right to vote guaranteed to African Americans in the Fourteenth Amendment and women in the Nineteenth Amendment. äänioikeus Äänioikeuden antaminen afroamerikkalaisille perustuslain 14. lisäyksellä ja naisille 19. lisäyksellä.
Super Tuesday The Tuesday on which a number of primary votes take place. supertiistai Tiistaipäivä, jolle osuu useita esivaaliäänestyksiä.
Supports The attitudes and actions of people that sustain and buttress the political system at all levels and allow it to continue to work. tuki Kansalaisten asenteet ja toiminta poliittisen järjestelmän puolesta sen eri tasoilla.
Supremacy clause Clause that states that "the Constitution, and the laws of the United States... shall be the supreme law of the land." ylivaltalauseke Lauseke, jossa todetaan perustuslain ja Yhdysvaltain lakien olevan maan ylimmät lait.
Symbolic speech Forms of free speech guaranteed under the First Amendment to the Constitution, such as wearing a black armband to protest a governmental action or burning an American flag in protest for political reasons. merkkikieli, symbolinen puhe Perustuslain ensimmäisen lisäyksen takaama puheen vapaus, joka koskee myös merkkikieltä, kuten mustan hihanauhan käyttöä protestina hallituksen toimille tai Yhdysvaltain lipun polttamista poliittisena protestina.
Tariff Any tax levied on imported goods tuontivero Tuontitavarasta perittävä maksu valtiolle
Third political parties Political parties that can be described as ideological, single issue oriented, economically motivated, and personality driven. Examples include the Free Soil Party, Know Nothings, Populist, and Bull Moose Parties. pikkupuolueet Aatteellisiksi määriteltävät poliittiset lähinnä yhden asian puolueet.
Thirty-second spots Paid political ads 30 seconds in duration. 30 sekunnin mainokset Maksetut 30 sekunnin pituiset poliittiset mainokset.
Three-Fifths Compromise Offered at the Constitutional Convention at Philadelphia, it was adopted by the delegates and counted every five slaves as three people for representation and tax purposes. kolmen viidesosan kompromissi Philadelphian perustuslakikokouksessa tehty ja edustajien käyttöön ottama esitys, jonka mukaan viisi orjaa lasketaan kolmeksi hengeksi edustuksellisissa ja verotustarkoituksissa.
Trial balloons Selective leaks aimed at testing the political waters. koepallot Tarkoitukselliset tietovuodot, joiden tarkoituksena on tutkia poliittista tilannetta.
Unfavorable balance of trade Refers to a country importing more than they import. alijäämäinen kauppatase Ulkomaankaupan tilanne, jossa maan tuonti on arvoltaan suurempi kuin vienti.
Unfunded mandates Federal laws that require states to meet certain regulatory standards, but provide no money to help the states comply. Congress enacted a law in 1995 to curtail the practice. osavaltion tehtävät, joiden toteuttamiseen liittovaltio ei myönnä varoja Liittovaltion lait, jotka vaativat, että osavaltiot täyttävät tietyt tehtävät, joiden toteuttamiseen liittovaltio ei myönnä varoja. Kongressi hyväksyi 1995 tätä käytäntöä rajoittavan lain.
Unicameral Legislature Single-house legislature. yksikamarinen lainsäädäntöelin  
Unitary system A system of government in which power is concentrated in the central government. unitaarinen järjestelmä, keskitetty (hallinto)järjestelmä Hallintojärjestelmä, jossa valta on keskitetty keskushallinnolle.
Unwritten Constitution Traditions, precedent, and practice incorporated into the U.S. form of government that add to the Constitution's elasticity and its viability. Political parties, the president's cabinet, political action committees, and the federal bureaucracy are important examples. kirjoittamaton perustuslaki Valtiomuotoon kirjoittamattomina sisältyvät perinteet ja käytännöt, jotka lisäävät perustuslain joustavuutta.
Wagner Act Also called the National Labor Relations Act of 1935, it gave workers involved in interstate commerce the right to organize labor unions and engage in collective bargaining and prevented employers from discriminating against labor leaders and taking action against union leaders. Wagnerin laki Toiselta nimeltään kansallinen työsuhdelaki, säädetty vuonna 1935. Se antoi osavaltioiden välisen kaupan alalla toimiville työntekijöille oikeuden järjestäytyä ammattiliitoiksi ja tehdä yleisiä työehtosopimuksia. Laki myös kielsi työnantajia syrjimästä ammattiyhdistysaktivisteja ja käyttämästä ammattiliittojen johtajien vastaisia toimia.
War Powers Act 1973 Act that states that a president can commit the military only after a declaration of war by the Congress, by specific authorization by Congress, if there is a national emergency, or if the use of force is in the national interest of the United States. sotavaltuuslaki 1973 Laki, jonka mukaan presidentillä on oikeus käydä sotilaallisiin toimiin kongressin erityisellä valtuutuksella ja vasta sen jälkeen, kun kongressi on julistanut sodan, mikäli on olemassa kansallinen hätätila tai voimankäyttö on Yhdysvaltain kansallisten etujen mukaista.
Warren Court The description of the United States Supreme Court, led by Chief Justice Earl Warren from 1953 to 1969 which became the symbol of judicial activitism and which handed down many landmark decisions on desegration, civil rights, First Amendment freedoms, and the rights of criminal defendants Warrenin oikeus, Warrenin aika Earl Warrenin päätuomariuden aikainen Yhdysvaltain korkein oikeus (1953-1969), josta tuli oikeusaktivismin symboli ja joka teki monia perustavaa laatua olevia päätöksiä rotuerottelusta, kansalaisoikeuksista ym.
Watergate The illegal entry and phone monitoring of the Democratic headquarters by members of the Republican Party. Watergate(-skandaali) Watergate-skandaali puhkesi, kun tuli ilmi, että republikaanisen puolueen jäsenet olivat laittomasti tunkeutuneet demokraattisen puolueen päämajaan ja salakuunnelleet puoluejohdon puhelinkeskusteluja.
Vertical Federalism Principle that describes the obligations established by the Constitution between the states and the national government. liittovaltion ja osavaltioiden väliset velvoitteet Periaate, joka esittää perustuslain määräämät osavaltioiden ja liittovaltion väliset velvoitteet.
West Virginia Board of Education vs. Barnette The Supreme Court decided that compulsory flag salute in schools is unconstitutional. tapaus Länsi-Virginian koululautakunta vastaan Barnette Korkein oikeus päätti, että pakollinen osallistuminen lipunnostotilaisuuteen kouluissa on vastoin perustuslakia.
White House staff Managed by the White House Chief of Staff, who directly advises the president on a daily basis, it includes the more than 600 people who work at the White House, from the chef to the advance people who make travel arrangements. The key staff departments include the political offices of the Office of Communications, Legislative Affairs, Political Affairs, and Intergovernmental Affairs. It includes the support services of Scheduling, Personnel, and Secret Service and the policy offices of the National Security Affairs, Domestic Policy Affairs, and cabinet secretaries. Valkoisen talon henkilökunta Valkoisessa talossa työskentelevät yli 600 henkil%öä, jotka avustavat presidenttiä päivittäisessä työssä matka- ja turvallisuusjärjestelyistä lainsäädäntökysymyksiin ja ulkopolitiikkaan.
Winner-takes-all rule     Yhdysvalloissa käyttössä oleva vaalijärjestelmä, jossa eniten ääniä saanut ehdokas saa kaikki osavaltion valitsijamiesäänet.
Workfare An alternative to the traditional welfare, where an individual is trained to work instead of receiving welfare.   Perinteisen sosiaaliturvajärjestelmän vaihtoehto, joka perustuu kansalaisten kouluttamiseen tekemään työtä sen sijaan että he eläisivät sosiaaliavustusten varassa.
Vote   ääni  
Voter   äänestäjä  
Voting machine   äänestyskone Laite, jolla äänestäjä merkitsee valitsemansa kohdat äänestyslippuunsa.
Voting Rights Act of 1965 Act that finally made the Fifteenth Amendment a reality. As a result of this act, any state not eliminating the poll tax and literacy requirements would be directed to do so by the federal government. It also resulted in the establishment of racially gerrymandered congressional districts in the 1980s and 1990s. laki äänestysoikeudesta Vuodelta 1965 peräisin oleva laki, joka lopullisesti toteutti perustuslain 15. lisäyksen. Tämän lain tuloksena liittovaltio määräsi osavaltion luopumaan äänestysverosta ja lukutaitovaatimuksesta, ellei osavaltio ole niitä poistanut. Tämä johti kongressivaalipiirien uusjakoon rotuperustein 1980- ja 1990-luvuilla.
Writ of Appeal Formal request to have a court review the findings of a lower court. valitus Oikeusistuimelle esitettävä muodollinen pyyntö tutkia uudelleen alemman oikeuden käsittelemä asia.
Writ of habeas corpus Court order requiring jailers to explain to a judge why they are holding a prisoner in custody.   Oikeuden päätös, jolla vangitsijoilta vaaditaan selitys siitä, miksi he pitävät henkilöä vangittuna.
Writ of Mandamus Court order directing an official to perform a nondiscretionary or ministerial act as required by law.   Oikeuden päätös, jolla julkisen viran haltija määrätään toimimaan julkisissa ja virkatehtävissä lain vaatimalla tavalla.
X, Malcolm Confederation Approach to government that decentralizes power, giving more power to the individual states than to the central government. Malcolm X:n liitto Hallitusmuotoa koskeva näkemys, jonka mukaan valta tulee hajoittaa ja antaa yksittäisille osavaltioille enemmän valtaa kuin liittovaltiolle.


TopFAST Glossary CenterFAST Home

Last Updated 25 April 2010